Albayrakl齧
587 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲E

Albayrakl齧
  0,0 / 0 ki㱮 0 be餰nme 3 yorum 2117 okunma
中RETMEN軲E

中RETMEN軲E
中RETMENS軳 SEN (1)

Nerde 齥 g鰎sem orda sen vars齨
D鰎t mevsim 鏸鏴k a鏰n taze bahars齨
Duyulmaz 琮餷齥lar hep sen duyars齨
Bana ilim 鲳reten 鲳retmensin sen

Y黵黡黰 karanla s鰊meyen melenle
Payla demi⺶in bana ekme餴ni denle
G verdin g黺en verdin hi bitmeyen ne㧐nle
Bana beni 鲳reten 鲳retmensin sen

Hi鏱ir hesap yapmas齨 kimse yar齨lar齨a
U餽amas齨 diye dmanlar s齨齬齨a
Beynimin en ince k齰r齧lar齨a
Vatan齧 nak㧐den 鲳retmensin sen

Kelep鏴 vurulmaz h黵 T黵k掽n bile餴ne
Uzanmas齨lar diye hainler dire餴ne
Ay齳la y齦d齴齳la ufac齥 y黵e餴me
Al bayra瘕 鏸zdiren 鲳retmensin sen

ADI 中RETMEN (2)

Azal齬ken insanlarda g黺en duygusu
Doluyorken y黵eklere zul黰 korkusu
Sarmken beyinleri 鰈黰 uykusu
Karanla 齨 ad 鲳retmen

Bilgeli餰 giden yollar h齴la uzarken
輑im g鰈 sel de餴l damla damla s齴arken
Tarih art齥 yaln齴 e餽ileri yazarken
Do餽ulu餫 a瘕n ad 鲳retmen

MUALL軲 (3)

Verdi yedi y齦 鰊ce hem㱮reler elime
B鼀黷ebilmek i鏸n d鰇黮d黰 lime lime
Sahip olmas i鏸n irfan ile ilime
Yavrumu teslim ettim nur y鼁l muallime

Bir eyl黮 sabah齨da baad齦ar talime
Yudum yudum su gibi i鏸ldi her kelime
Tant齬d yavrumu o muhte㧐m dilime
G黮mek hep nasip olsun nur y鼁l muallime

中RETMENLERE (4)

Susuz b齬akt齨da a鏰r m bahar
Karanl齥 beyinlere g黱e mi do餫r
Bu cennet vatan齨 ihtiyac var
Dal g黮e 鏴viren 鲳retmenlere

Bilgiyle donanmazsan almaz duvar
Cehalet medeniyeti bir anda y齥ar
Bu kahraman milletin ihtiyac var
Suyu sele 鏴viren 鲳retmenlere

Karmaz insan齧 neden hep susar
H黵riyet ve istiklale kim sahip 琮kar
Bu nl bayra瘕n ihtiyac var
Lal抜 dile 鏴viren 鲳retmenlere

中RETMEN軲 (5)

Yoruldum s齥齦d齧 hep b鼀黰ekten
Raz齳齧 senden yine dayak yemekten
Nice hayalle 琮kt齧 o ilk mektepten
莖cuklu饀mla bana bir gelsen 鲳retmenim

Y齥齦d齧 her darbesiyle zalim y齦lar齨
Me餰r nas齦 yumukm pamuk ellerin
Son teneff黶黱 鏰lmadan hayat zillerin
莖cuklu饀mla bende bir kalsan 鲳retmenim

Diyordun ki hayat zor anlad齧 yad齥鏰
Zaman h齴la ak齳or insanlar yaand齥鏰
Sana g黮 getirmek i鏸n her g黱e baad齥鏰
莖cuklu饀m gibi bana bir g黮sen 鲳retmenim

And齥鏰 mazimizi yanaklar齧 齭lan齬
揧edi y鼁  輘met diye 鲳retmenim seslenir
Sa鏻ar beyaz diye sanma bu gen uslan齬
莖cuk ruhuma hit sen olsan 鲳retmenim

GER荅K 中RETMEN (6)

Her yan bilgi tan bir ilkokulu
Karanl齥tan a uzanan yolu
Her an mutluluk ve sevgi dolu
Bir r鼀ay yat齬 ger鏴k 鲳retmen

Hakl齨齨 haks齴 kul olmad
Kad齨lar齨 gen ya⺶a dul kalmad
Karde㱮n kardei el bilmedi餴
Bir D黱ya抷 yarat齬 ger鏴k 鲳retmen

YETM軾OR (7)

G黱e gibi 齥 齥 girdin D黱yama
Soluk renkli dlerime yapt齨 boyama
Y黵e餴ne ald齨 bizi etmedin yama
Sana seni anlatmaya dilim yetmiyor

Senle dolu an齦ar齧 hala d黱 gibi
O can齧 okul y齦lar齧 bir d黱 gibi
K怵齮lar齧 beyaz hocam 鰊l黱 gibi
Sana mektuplar yazmaya elim gitmiyor

En elemli hat齬amd齬 senden ayr齦齥
Hala yakar y黵e餴mi o son hk齬齥
Yaral bir ku⺷m hocam kanad齧 k齬齥
Sensiz D黱yay sarmaya kolum tutmuyor

Bir g黱 bile d鰊mek m黰k黱 olsa geriye
Tanr bir okul g黱黱 bana etse hediye
Yoruldum y黵黰ekten hep ileriye
Ulay齧 dedim sana yolum bitmiyor

ASLA (8)

G黱ayd齨 diye baard齨 her yeni g黱e
G黮en y鼁黱e g鰈geler dmesin asla
Her g黱 bir masal yatt齨 tam sekiz sene
Ayaklar齨 鰈黰lere koas齨 asla

Sana binlerce kere etsem de dua
謉eyemem hakk齨 d黱yada asla
Bana 鲳reteceklerin bitmedi hala
H鼁黱ler yatmad齨 r鼀ada asla

Sen elleri 鰌黮ecek 鲳retmenimsin
S鰖黰 sani mahcup etmedim asla
Ben senindim her zaman sende benimdin
Beynim cehalete satmad齨 asla

HOCAM (9)

Kalemi elime sen tutu⺶urdun
輘min yazmaya doyam齳orum
葭imdeki alevi sen tutu⺶urdun
Ayr齦d齥 demeye k齳am齳orum

Cevher varsa bende sensin bulan齧
Benimle a餷ay齪 benle g黮enim
Seni sevdim hocam yoktur yalan
Yerine kimseyi koyam齳orum

RES軲 (10)

Ne zaman nerde baksam siyah beyaz resim抏
G鰖yam b齬aksam g黱 d鰊er merasime
Eflatundan bir akm ses verip de sesime
Yaralar sarmaya gelir mi 鲳retmenim

謕sem 鰌sem her resmi g鰖yamla y齥asam
Giyip siyah 鰊l beyaz bir yaka taksam
辵 hayat mektebinden cevaplar s齬alasam
Sorular sormaya gelir mi 鲳retmenim

軱軲 (11)

Alim zat olmak i鏸n alemi bilmek gerek
E餴timle yo餽ulup yeniden olmak gerek
逐retmenim seninle sab齬la ilmek ilmek
Nefisler perdeyi vaktinde 鰎mek gerek

Sorunun cevab齨 ilimle bulmak gerek
輑im ile a餷ay齪 ilimle g黮mek gerek
Tanr齨齨 s齨av齨dan istiyorsan齴 ge鏼ek
輑im ile yay齪 ilimle 鰈mek gerek

MERHABA (12)

Unutmak m黰k黱 m tebe㱮r tozlar齨
Unutmak m黰k黱 m cetvelin izlerini
Unutamam k齴lar齨 kopyal dizlerini
Elveda diyemem merhaba 鲳retmenim

Hi bitmek bilmezdi okul y齦lar
Bir tatl bahard okul y齦lar
Masan b齬ak齬d齥 masum g黮leri
Elveda diyemem merhaba 鲳retmenim

中REND軰 (13)

Cumhuriyet seninle yayor s齬alarda
Tebe㱮rde silgide yemye㱮l tahtalarda
輑im ve irfan y黭l m黷evazi s齬alarda
Atat黵k掽 biz senden 鲳rendik 鲳retmenim

G黱e gibi girerdin s齨齠齨 kap齭齨dan
Billur 齬maklar 鏰餷ard duda瘕ndan
G黮點黭 eksilmezdi gamzeli yana瘕ndan
Mutlulu饀 biz senden 鲳rendik 鲳retmenim

中RETMENS軿 荗CUKLAR (14)

Bug黱 maa g黱鼀d inmi⺶im kasabaya
輍tiya var okula hem 㧐kere hem 鏰ya
莖cuklara harcad齧 k齳amad齧 paraya
Yaya gelmi⺶im k鰕den d鰊黰 yine yaya

Asl齨da 揌ocam 琮kma! dediler kasabadan
揔ar ya餫cak b黷黱 g黱, artarak hi durmadan
揃ir g黱 kal齬 鏾cuklar nas齦san okumadan
Dedim ben kalamam ki 鏾cuklar齧 olmadan

輓an鏻齳齧 yaradan beni mutlaka duyar
Oku diye emreden(!), 鲳retmene mi k齳ar
Tanr齧 bitsin art齥 ben donmadan bu yollar
Da k鰕黱de bekleyen 鏾cuklar齧 var

Y黵鼀orum yol 齭s齴 hava tipi hava kar
Korkuyorum birazc齥 etmiyorum ki ink鈘
Lakin korkma nedenim, ne f齬t齨a, ne r鼁g鈘
E餰r 鰈黵 isem bu k 鲳retmensiz 鏾cuklar

中RETMENLER YA轑ANMAZ (15)

莖cuklu饀muzdu onlar hi uslanmaz
Gen鏻i餴mizdi onlar hi anlalmaz
Heyecan齧齴d onlar hi saklanmaz
Biz yaansak da 鲳retmenler yaanmaz

Anlatsak da defalarca torunlarda inanmaz
Mazi yatar uykuya bir daha hi uyanmaz
Y齦lar齨 r鼁g鈘齨a an齦arda dayanmaz
Herkes yaansa da 鲳retmenler yaanmaz

GEN荓軰 S軿E EMANET (16)

Tarih tekerr黵 edipte olur ise ihanet
Gaflet i鏸nde susup seyrederse siyaset
Bir g黱 gerekirse e餰r haine mukavemet
Cumhuriyet gen鏻i餰 gen鏻ik size emanet

Hi鏱ir 㧐yi kolay kazanmad bu millet
Yanmad bo⺷na onca elem onca dert
Olmayacak yeniden kaderimiz esaret
Cumhuriyet gen鏻i餰 gen鏻ik size emanet

軱K 中RETMEN軲 (17)

Ufac齥 ellerimin bo饀mlar齨da
Kokulu silgilerin k齰r齧lar齨da
D鰊黮mez yollar齨 ayr齧lar齨da
Seni duyar gibiyim ilk 鲳retmenim

Mazinin hasretiyle yansam kavrulsam
Hazan yelleriyle solsam savrulsam
Bir d黱 kenar齨a yat齪 k齰r齦sam
Seni g鰎黵 gibiyim ilk 鲳retmenim

辤mdi diyorlar bana art齥 b鼀黡黱
Hayal alemlerinde yeter uyudun
Hay齬 diyen 琮餷齧 yaln齴 sen duydun
Seni arar gibiyim ilk 鲳retmenim

莖cukken girmedi餴m ye㱮l ba餷ara
G黱e㱮m batmad o mor da餷ara
Yarken t黭endi餴n o zor 鏰餷ara
Seni sorar gibiyim ilk 鲳retmenim

中RETMEN (18)

Hizmet etmek ister iken t黰 insanlara
Kurban olmak i鏸n hanlara sultanlara
Kur⺷nlar齨 y齥t gen fidanlara
Bir anneler a餷齳or birde 鲳retmen

Hain sevinmesin diye dik duranlara
Irmaklar dolusu akan kanlara
Bu cennet vatan u餽una yap齦anlara
Bir anneler a餷齳or birde 鲳retmen

Toprak vermemek i鏸n ⺷ dmanlara
辝hit olmak gerekti餴ne inananlara
Bir g黮 bile vermeden solan canlara
Bir anneler a餷齳or birde 鲳retmen

SEN軳 ESER軳 (19)

Bedenler ayr齦sa da ruhlarda beraberiz
輑im denen ummanda hep birlikte gezeriz
Nerde karanl齥 varsa 鼁erine 琏keriz
Ayd齨l齥 A抎an K抷a senin eserin

Okumadan D黱ya抎a karanl齥lar dinmiyor
Karanl齥 y黵eklerin lambalar yanm齳or
Nefretler t黭enmiyor kin ate㱮 s鰊m鼀or
Ayd齨l齥 A抎an K抷a senin eserin

中RETT軳 BANA (20)

輓sanl齥 yat齬齦mken bir musalla tana
輓an sayg duymaz iken insan齨 nana
輘yan齨 g鰉黳 de g鰖lerinin yana
謓ce insan olmay 鲳rettin bana

輓sanlar korken bir savatan bir savaa
輓sanl齥 gidiyorken varl齥tan yok olu
輓atla ve sab齬la kap齦madan tela
輓sanlar sevmeyi 鲳rettin bana

莖饀nluk mahk鹠 iken yoklu餫 yoksullu餫
莂re derken 鏰resiz insan kula kullu餫
Her dersinde ders verip sen b黷黱 insanla
Hi almadan vermeyi 鲳rettin bana

Duruyorken ufkumuzda onulmaz bir karanl齥
Yalandan mutlulu饀 yayorken insanl齥
G黱ahs齴 g鰖lerimiz kals齨 diye ayd齨l齥
A餷arken de g黮meyi 鲳rettin bana

UNUTMAM 中RETMEN軲 (21)

Mavi okul formam齨 koptu饀nda dmesi
Teneff黶te dikmi⺶in unutmam 鲳retmenim
Kaybolunca annemim bir 鲳len beslenmesi
Yeme餴ni payla⺶齨 unutmam 鲳retmenim

Hayli zay齠 ge鏸nce matematik s鰖l黶
Nas齦 k齴g齨 bakmt齨 utand齧 鲳retmenim
Birde zay齠 gelince son ara yaz齦齭
On g黱 konuamt齨 y齥齦d齧 鲳retmenim

逐retmek i鏸n bize birka fazla kelime
驱rp齨d齨 y齦lar boyu 鏾k sa ol 鲳retmenim
K齬m齴 kurdeleli diplomam elime
Verdi餴nde u鏼u⺶um sen sa ol 鲳retmenim

EY G躗EL 中RETMEN軲 (22)

輘tiklal sava齨da hep sen 鰊c鼀d黱
Cehalet sava齨齨 sen en genciydin
Mutluluk sava齨da sen bir inciydin
Senin hakk齨 鰀enmez ey g鼁el 鲳retmenim

Hocayd齨, muallimdin 㱮mdi ad齨 鲳retmen
Ge鏼i⺶en gelece餰 sensin y鰊 veren
謞le bir g黮s黱 ki hep yedi veren
Senin hakk齨 鰀enmez ey g鼁el 鲳retmenim

A蠰AMA 中RETMEN軲 (23)

Bo⺷na m gidiyor acaba emeklerim
Adam olur mu Tanr齧 afacan bebeklerim
B鰕le d黱me sak齨 mahcup etmeyece餴m
Yemin ediyorum a餷ama 鲳retmenim

Sanma ki buza yaz齦ar yaz齳orsun
蒺ne ile derin kuyular kaz齳orsun
Emin ol inci inci gerdanl diziyorsun
Yemin ediyorum a餷ama 鲳retmenim

Koca bebeklerin birg黱 adam olacak
Bizden beklediklerin ad齧 ad齧 gelecek
Cehalet y黵eklerde ,idam bulacak
Yemin ediyorum a餷ama 鲳retmenim

SENDEN 中REND軲 (24)

Sab齬la anlatt齨 y齦lar boyu ger鏴餴
Bilimdi 鲳retti餴n her 㧐yin tek 鰈鏴餴
Yaral bir sincab kurumu bir 鏸鏴餴
辝fkat ile sarmay senden 鲳rendim

Yalan齨, yalanc齨齨 yok demi⺶in yuvas
Tembelin tembelli餴n tutmazm hi duas
D黵黶tl黭 鏰lkanl齥 dertlerimin devas
G鼁el insan olmay senden 鲳rendim
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲E 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲E 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
11 Aral齥 2008 Per㧐mbe 01:25:42
Ufac齥 ellerimin bo饀mlar齨da
Kokulu silgilerin k齰r齧lar齨da
D鰊黮mez yollar齨 ayr齧lar齨da
Seni duyar gibiyim ilk 鲳retmenim

Mazinin hasretiyle yansam kavrulsam
Hazan yelleriyle solsam savrulsam
Bir d黱 kenar齨a yat齪 k齰r齦sam
Seni g鰎黵 gibiyim ilk 鲳retmenim

g鼁el 㱮irlerin i鏸n ruhunuza ve kaleminize sa餷齥.Bayram齨齴 kutlu olsun...
10 Aral齥 2008 莂rmba 14:24:08
Bu g鼁el eseri kutlar齧
Bayram齨齴 bayram ola
Selam ve sevgiler sunar齧

Bu 㱮iri bir ba齥 de餴lde par鏰lar halinde yay齨lasan齴 daha iyi olurdu bence.B輗 鲳rtemen olarark te㧐kk黵ler,selamlar
10 Aral齥 2008 莂rmba 14:21:37
Hizmet etmek ister iken t黰 insanlara
Kurban olmak i鏸n hanlara sultanlara
Kur⺷nlar齨 y齥t gen fidanlara
Bir anneler a餷齳or birde 鲳retmen

Hain sevinmesin diye dik duranlara
Irmaklar dolusu akan kanlara
Bu cennet vatan u餽una yap齦anlara
Bir anneler a餷齳or birde 鲳retmen

Toprak vermemek i鏸n ⺷ dmanlara
辝hit olmak gerekti餴ne inananlara
Bir g黮 bile vermeden solan canlara
Bir anneler a餷齳or birde 鲳retmen.....
,,,,,,,,,,,,,,
her biri bir birinden g鼁el ve 鰖el ..bu kadar emek ancak 鲳retmenlere vermeye de餰r. de餰rli 鲳retmenlerimizi sayg ve sevgiyle an齳oruz ..be eseri kutlutorum
sayg齦ar
tebrikler
iyi bayramlar
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.