siirce_
40 㱮iri kay齮l

H躄YA 中RETMEN

siirce_ Kimlik Onayl
  5,0 / 1 ki㱮 1 be餰nme 29 yorum 2186 okunma
H躄YA 中RETMEN

H躄YA 中RETMEN


辤irin hikayesini g鰎mek i鏸n t齥lay齨
On sekizin de k齰齬c齥 sa鏻 beyaz tenli k齴
G黮erken y鼁黱de g黮ler a鏰n boncuk g鰖l黰
Kahkahas bir kilo p輗zolaya e㩳e餰r
Nenehatun’u derece ile bitiren son mezun
Benim 鲳retmenim ad H黮ya 逐retmen...
Ucra bir k鰕e g鰎evin burad齬!
Dediler...
T黰 yoksullu饀n i鏸ne koyu verdiler
Onurlu mesle餴nin a⺧齳la gaz lambas齨da
Tek g鰖 odada 鏾cuklar sar vermi kollar齳la
Benim 鲳retmenim ad H黮ya 逐retmen...
Yeti⺶irdi餴 evlatlar 㱮mdi Doktor Hakim
Hi 鰀黱 vermedi kendinden emin
Karaklar yakas齨 b齬akmad garibimin
Dondurucu so饀kla savat y齦larca
G黱e oldu ayd齨latt ate olup 齭齮t masum fidanlar
Benim 逐retmenim ad H黮ya 逐retmen...
Kaderini 鏸lesini okulun d齨da b齬akt
umutlar齨 hayellerini okula tad
sevgisini h鳋g鰎黶黱 s齨齠齨a saklad
Okd her ba minnet ile eline yapt
Benim 鲳retmenim ad H黮ya 逐retmen...
Bilmez eller o nelere meydan okuyor
Mahkum evinde yanl齴la ders veriyor
Kahkahalar齨 hk齬齥larla d鰒鼀or
Dualarla yama inat ayakta kal齳or
Herbir fidan齨 ecrini y黵e餴nde buluyor
Benim 鲳retmenim ad H黮ya 逐retmen...
Bana sevgiyi edebi bar齳 鲳rettin
躶t黱e okuma yazmay ekledin
Yetmedi Cumhuriyeti inanc 鏰rp齧t ablosunu bellettin
Ard齨dan 鏾cuklar齧 okutup adam ettin
Benim anam’da arkadam’da ablam’da H黮ya 逐retmen...
Dilerim Rabbim’den y黵e餴n bulutlardan s齳r齦s齨
A餷ayan g鰖lerin nur ile dolsun
Seni anlamaktan uzak o zavall齛r
G黱 olup kap齨a kul olsun
Y黵e餴 mercan tanesi y鼁 nur par鏰s
Cennet kokulum kanats齴 mele餴m
鰀黮lere doymayan 鲳retmenim
Seni 鏾k seviyorum !
Rabbim sana hasret b齬akmas齨
G黱黱 kutlu olsun goncalarla dolu tarlanda
Benim ve herkesin 鲳retmeni
H黮ya 逐retmenim....
sem_39
24/kas齧/2007(02.30)
辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
H躄YA 中RETMEN 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

H躄YA 中RETMEN 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
27 Kas齧 2008 Per㧐mbe 18:31:23
g鼁el anlat齧. Kutlar齧 efendim . Sayg齦ar
27 Kas齧 2008 Per㧐mbe 08:46:45
謞k黮erin 㱮irsel anlat齧. Kalemine yakm ire. Selamlar.
27 Kas齧 2008 Per㧐mbe 01:40:41
H黮ya 逐retmenlerde olmasa
鏴kilir dert de餴l, bunca s齥齨t
bunca garabet insan...

1970 li y齦ar齨 sonlar齨da
herkes 鏴kip gitmi ramazan bayram齨da
iz yoktu benimkinden ba⺧a
bekleyen yoktu benden ba⺧a yaln齴 鲳retmenleri

ekmek yok
lokantalar kapal
k齴lar bilmiyormu Erzurum da bu s齥齨t齦ar

san齬齧 G黮㧐n 輓ci,
sol aya瘕 biraz aksak idi
yan齨da bir de 鏾rumlu
sar齨, gen ama sorunlu

k齰齬s齥 siyah sa鏻 H黮ya
beyaz tenli,
sivri uzun burunlu
yanakl canl pembe
ince dudaklar daha da
canl kanl,

dobra biri
k齬齦acakms齨 鏴kinmezdi
emek verir
g鰎ev isterdi de餴l mi

o餷anlara pas vermezdi
hedefleri vard
鰊emliydi idealleri
vallahi billahi
tenef黶 etmi de olsakayn havay
tan齧ad齧 H黮ya'y
ama sayenizzde 鏾k sevdim H黮ya 逐retmenimi

Allaha emanet olsunlar
26 Kas齧 2008 莂rmba 23:59:03
can齧 ge kald齧 sayfana kusura bakma... harika dizeler d鰇黮m kaleminden ablam齨 bende y黵ekten kutluyorum... y黵e餴n dert g鰎mesin sevgiler can齧..
26 Kas齧 2008 莂rmba 22:54:21
allah yard齧c齭 olsun h黮ya 鲳retmene t黰 鲳retmenleri say瘕 ile an齳orum 鰉r黱鼁 bol olsun sem_39 g鰊黮den kutlar齧
25 Kas齧 2008 Sal 22:14:02
d黱yan齨 b黷黱 鏸鏴kleri
ve sevgileri 鲳retmenlerimize olsun.
selam ve sayg齧la.
25 Kas齧 2008 Sal 10:29:11
G黱黱 anlam齨a uygun g鼁el bir 㱮ir meydana gelmi kutluyorum sizi ve b黷黱 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱黱 ....selamlar ve sayg齦ar.
25 Kas齧 2008 Sal 09:18:49
HER G躈躈躗 掭軷 TADINDA GE荢軳...

EN DER軳 SAYGI VE SEVG軱ER軲 SUNAR, BA轆RILAR D軱ER軲.

Nice 85. Y齦lara

Cumhuriyetimizin 85. Y齦 Kutlu Olsun!..
25 Kas齧 2008 Sal 07:47:43
Rabbim sana hasret b齬akmas齨
G黱黱 kutlu olsun goncalarla dolu tarlanda
Benim ve herkesin 鲳retmeni
H黮ya 逐retmenim....
sem_39
*****************************
G鼁el y黵ek, g鼁el 鲳retmen!
Kutluyorum y黵e餴nizi. Sevgimle...
25 Kas齧 2008 Sal 02:19:42
Dilerim Rabbim抎en y黵e餴n bulutlardan s齳r齦s齨
A餷ayan g鰖lerin nur ile dolsun
Seni anlamaktan uzak o zavall齛r
G黱 olup kap齨a kul olsun
Y黵e餴 mercan tanesi y鼁 nur par鏰s
Cennet kokulum kanats齴 mele餴m
鰀黮lere doymayan 鲳retmenim
Seni 鏾k seviyorum !
Rabbim sana hasret b齬akmas齨
G黱黱 kutlu olsun goncalarla dolu tarlanda
Benim ve herkesin 鲳retmeni
H黮ya 逐retmenim....

Kutlar齧 鏾k anlaml , 鏾k g鼁el duygu y黭l 㱮irinizi ve yazan kalemi
sayg齦ar齧la
鲳retmenler g黱 kutlu olsun, yurdun 鲳retmenlerine
25 Kas齧 2008 Sal 00:52:57
Y黵e餴 mercan tanesi y鼁 nur par鏰s
Cennet kokulum kanats齴 mele餴m
鰀黮lere doymayan 鲳retmenim
Seni 鏾k seviyorum !

Vefal biririn,g鼁el bir 㱮iri
Kutlar齧,selamlar齧
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisiirce_ , 㱮irin sahibi
25 Kas齧 2008 Sal 01:12:43
鏾k te㧐kk黵 ederim ustad齧m beni onurland齬d齨齴...hay齬l akmlar sayg齦ar齧la
25 Kas齧 2008 Sal 00:31:22
Y黵e餴 mercan tanesi y鼁 nur par鏰s
Cennet kokulum kanats齴 mele餴m
鰀黮lere doymayan 鲳retmenim
Seni 鏾k seviyorum !
Rabbim sana hasret b齬akmas齨
G黱黱 kutlu olsun goncalarla dolu tarlanda
Benim ve herkesin 鲳retmeni
H黮ya 逐retmenim....

中RETMENLER G躈 KUTLU OLSUN.
Kutluyorum g鼁eldi dizeleriniz.
Sayg ve selamlar齧la.
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisiirce_ , 㱮irin sahibi
25 Kas齧 2008 Sal 01:13:39
yorumunuz i鏸n te㧐kk黵 ederim efendim.. sayg齦ar齧la
24 Kas齧 2008 Pazartesi 16:47:26
ATAT躌K'躈 EMANET GEN荓菪 OKUTALIM
中RETMENLER G躈'M躗 KASIMIN PUSLU G躈
KEND軲軿 MAHVOLSAK DA EL 躍T躈DE TUTALIM
Y軳E DE KUTLAYALIM E休TEN軳 T躆躈...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 16:01:10
**
Benim anam抎a arkadam抎a ablam抎a H黮ya 逐retmen...
**

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Nice H黮ya 逐retmenlerimiz var.
Bizelere yak齨lard齬 bizler kadar.
Onlar齨 hepimizde 鏾k haklar var.
鲳retmenlerimize sonsuz sayg齦ar...
""""""""""""""""轪ir07"""""""""""""""""掭軷軳軿E VE G躗EL Y躌E休N軿E SEVG VE SAYGILAR...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 15:13:21
Demezler mi ad齨a has bah鏴de bah琮van,/
O has bah鏴 i鏸nde emanettir c黰le can ./
Ne g鰖lerden ya ak齮 ne g鰊黮lerde hicran./
Fikri h黵, vicdan h黵 neslimin mimar ol.


TE轊KK躌LER , TEBR軰LER.
24 Kas齧 2008 Pazartesi 14:57:37
Benim anam抎a arkadam抎a ablam抎a H黮ya 逐retmen...
Dilerim Rabbim抎en y黵e餴n bulutlardan s齳r齦s齨
A餷ayan g鰖lerin nur ile dolsun
Seni anlamaktan uzak o zavall齛r
G黱 olup kap齨a kul olsun
Y黵e餴 mercan tanesi y鼁 nur par鏰s
Cennet kokulum kanats齴 mele餴m
鰀黮lere doymayan 鲳retmenim
Seni 鏾k seviyorum !
Rabbim sana hasret b齬akmas齨
G黱黱 kutlu olsun goncalarla dolu tarlanda
Benim ve herkesin 鲳retmeni
H黮ya 逐retmenim....


Y黵e餴nize sa餷齥,do餽uyu g鼁eli 鲳reten eli 鰌黮esi 鲳retmenlerin ellerinden 鰌鼀orum...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 12:58:20
bu anlaml 㱮iri ve yazan kalemi kutlar齧 sayg齦ar
24 Kas齧 2008 Pazartesi 12:20:12
g鼁el bir 㱮ir meydana gelmi tebrikler
selamlar齧la
24 Kas齧 2008 Pazartesi 12:12:17
t黰 鰃retmenlerimizin 鰃retmenler g黱 kutlu olsunve atat黵k ink齦aplar齨a ve cumhuriyetimize lay齥 insanlar yeti⺶iren u 鰃retici d黵黶t toplum olu⺶urmak i鏸n g黱黱 gecesini bir eden u se鏺in insanlar sayg齳la selaml齳orum
sizide duyarl y黵eginizi kutluyorum g鼁el insan...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 10:48:43
Y黵e餴ne sa餷齥...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 10:38:40
厖.T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun厖..

T黵k ulusunun 鏾k k齭a zamanda devrimleri ger鏴kle⺶irebilmesinin bir nedeni de e餴tilmi insanlar齨 鰖verili 鏰lmalar olmu⺶ur. Bu sebeple Ba 逐retmen Mustafa Kemal Atat黵k' ve aram齴dan ayr齦anlar齨 da kranla an齳orum.
G黱黱 kutlu olsun 鲳retmenim.
24 Kas齧 2008 Pazartesi 09:34:58
Bu 鏾k g鼁el bir vefa 鰎ne餴.Unutulmayan 逐retmenlerimizin haklar 鏾ktur 鼁erimizde.
T黰 鲳retmenlerin g黱 kutlu olsun.
Sizide kutlar齧 g鰊黮den...Vefal insan...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 09:16:04
鏾k g鼁eldi...b黷黱 鲳retmenlerin ve h黮ya 鲳retmeninde g黱leri kutlu olsun...selam ve sayg齦ar....
24 Kas齧 2008 Pazartesi 08:54:23


en b鼀黭 de餰r.VEFADIR........sevgilerimle
24 Kas齧 2008 Pazartesi 07:05:33

-g黱黱 kutlu olsun 鲳retmenim-

vefayd...


selam ve sayg齳la
24 Kas齧 2008 Pazartesi 01:39:46
Hi 鰀黱 vermedi kendinden emin
Karaklar yakas齨 b齬akmad garibimin
Dondurucu so饀kla sava⺶ y齦larca
G黱e oldu ayd齨latt ate olup 齭齮t masum fidanlar

Y黵e餴mizden kaleminize ve t黰 逐retmenlerimize binlerce sayg...
24 Kas齧 2008 Pazartesi 00:25:39
g鼁eldi efendim
susmas齨 kaleminiz
selametler dilerim size
24 Kas齧 2008 Pazartesi 00:22:43
Siz annelerinde bu 黮kenin harc齨da en az 鲳retmenler kadar katk齨齴 oldu饀nu d黱鼀orum.Bir 鲳retmen olarak te㧐kk黵 ediyorum.Y黵e餴nize ve kaleminize sa餷齥.Kutlar齧.
Sayg齦ar...
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisiirce_ , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2008 Pazartesi 00:28:39
荗K TE轊KK躌 EDER軲MMM HOCAM ...中RETMENLER G躈躈 KUTLU OLSUN..
24 Kas齧 2008 Pazartesi 00:15:03
YAZAN VE D苻躈EN Y躌E蠩 SA蠰IK...B軷 中RETMEN OLARAK GURURLANDIM...RABATLI
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
辤irin sahibisiirce_ , 㱮irin sahibi
24 Kas齧 2008 Pazartesi 00:17:54
荗K TE轊KK躌 EDER軲 HOCAM... 中RETMENLER G躈躈躗 KUTLU OLSUN...SAYGILARIMLA
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.