Halil G黮㧐n
184 㱮iri kay齮l

中RETMEN軲 ELLER軳DEN 諴ER軲

Halil G黮㧐n
14 be餰nme 10 yorum 1060 okunma
Ravza_Naz_Kaya (逐rencime te㧐kk黵 ediyorum)

中RETMEN軲 ELLER軳DEN 諴ER軲


逐retmenim, ellerinden 鰌erim;
Bizlere ahlak, irfan 鲳ret.
Sensin anam babam, sensin rehberim,
Sevginin kayna瘕 Rahman掿 鲳ret.

Sen g黮d黭鏴 G黱e g黮er, Ay g黮er,
躭ke g黮er, 㧐hir g黮er, k鰕 g黮er.
De餰rini anlatamaz 鰒g黮er,
Bana ⺷ m黚arek vatan 鲳ret.

Tebess黰黱 unutturur yaram;
逐retmenim, beyaz eyle karam.
G黱ah sevab, helal-haram;
載rak etmem i鏸n furkan 鲳ret.

Korkum kalmaz geldi餴mde yan齨a;
轪n katars齨 milletimin n齨a.
M黵ekkebin e㱮t 㧐hit kan齨a,
Kur’an; ilahi ferman 鲳ret.

Beynimi zulmetten koruyans齨 sen.
Mum gibi, vk verip eriyensin sen.
Musab’齨 izinden y黵鼀ensin sen,
Ruhunda ye㧐ren 黰ran 鲳ret.

莍鏴kten bahar anla diyorsun,
Kural, d鼁en, tertip, iml diyorsun.
"Rahmet deryas齨da damla" diyorsun;
Susayan g鰊l黰e umman 鲳ret.

輑me 㧐fkat, cehalete mars齨,
Ne bir mevki, ne de makam umars齨.
Gelece餴 in eden mimars齨,
躮metin derdine derman 鲳ret.

Halil G躄轊N
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN軲 ELLER軳DEN 諴ER軲 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN軲 ELLER軳DEN 諴ER軲 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
輘mailo餷u Mustafa YILMAZ
17 A饀stos 2018 Cuma 18:54:46

辤iri okuyarak 鏾k Be餰ndim
辤ir sevilsin, 㱮ir okunsun, 㱮ir yaz齦s齨
.................................................... Sayg ve selamlar..
nevrettin uluda
2 Aral齥 2017 Cumartesi 02:09:01
Har齥a 㱮iri yazan iri
ayakta alkl齳orum hocam
t黰 鲳retmenlere ve size sonsuz selamlar
SEMA DAA蠰I
1 Aral齥 2017 Cuma 15:32:11
Kaleminiz daim olsun.Kutlar齧.Say瘕lar齧la.
Sabahat 鏴lik
20 Kas齧 2017 Pazartesi 16:10:26
Anlaml ve g鼁el bir 㱮irdi kutlar齧 yazd齬an ve hissettiren y黵e餴nizi sayg ve selamlar
SADIK YILMAZ
7 辵bat 2017 Sal 20:00:18
anlaml ve 鏾k g鼁el bir 㱮irdi tebrik ederim hocam sayg齦ar齧la selaml齳orum
glenay
5 辵bat 2017 Pazar 23:01:21
Biz 鰊celikle milletiz.
躮met dinimizle ilgili.
Bu iki konuyu 鏾ktan birbirinden ay齬d齥 ama
neden h鈒 bu 齭rar..
Bu yoruma 1 cevap yaz齦m.
H黶eyinGazi
7 辵bat 2017 Sal 01:46:07
T黵k Milletinden 輘lam 躮metindeniz.
Etle t齬nak neyse biz oyuz, ayr齦amay齴. Bu, 齭rar falan de餴l hakikattir.

Bizim tarihimiz, k黮t黵黰鼁, medeniyetimiz iki ana kayna餫 dayan齬. Biri Orta Asya k鰇enli fizik boyutu, biri de Medine merkezi metafizik boyutu. Bi iki temel 鼁erinde y黭seldik ve cihana adalet ve merhametle y鰊 verdik.
載eal bir 鲳retmen bu de餰rleri idrak edebildi餴, 鲳retebildigi 鰈琰de bar齦 olur ve nesillere ufuk a鏰bilir.

Fizik boyutu ile metafizik boyutunu bu medeniyetten ay齬mak isteyenler 鏾k oldu l鈑in hi biri muvaffak olamad.

轪ir de bunu izah etmi 㱮irde.
Ik Mehmetali
5 辵bat 2017 Pazar 19:55:32
Ger鏴k idaalist bir 鲳retmeni anlatan dizeler nak gibi 鰎黮m usta
Kalemin daim ilham齨 bol olsun
_______________________________Selamlar
輒dat T躌KEL
5 辵bat 2017 Pazar 11:47:47
YAZAN Y躌E休 KUTLUYORUM HOCAM HAR軰A OLMU TEBR軰LER SAYGILAR ESEN KAL ALLAHA EMANET OL
F軱AT YAZICI
5 辵bat 2017 Pazar 10:53:26
Y黵e餴nize sa餷齥 黶tad齧.Selam ve sayg齦ar.
H黶eyinGazi , etkili yorum yapt.
5 辵bat 2017 Pazar 01:14:07
Ger鏴k bir 鲳retmenin kimli餴, misyonu ve profili bu.
Allah raz olsun Gardam. Kalemin daim olsun.
謌retmen olarak da dost olarak da hem㧐hrim olarak da gururumuzsun.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.