hanifi kara
3711 şiiri ve 53 yazısı kayıtlı Takip Et

'İslam'ı Nasıl Yok Edelim? 'Ajan Hampher’in Anıları: ’İslam’ı Nasıl Yok Edelim? ’

Ajan Hampher’in Anıları: ’İslam’ı Nasıl Yok Edelim? ’

18.Yüzyılda İngiltere “Sömürgeler Bakanlığı” tarafından İslam Ülkelerinde görevlendirilen 5.000 Ajan-Misyonerden biri olan Hampher anılarını yazmıştı.

İŞTE BİR İNGİLİZ AJANI’NIN GÖZÜYLE İSLAM ve İNGİLTERE SÖMÜRGELER BAKANLIĞININ SÖMÜRGE PLANLARI...

1-İslam Müslümanlar’a ne tavsiye ediyor?

2-Müslümanlar nasıl ilerledi?

3-İslam’ı nasıl yok edelim? Müslümanları nasıl sömürge yapalım?

İSLAM MÜSLÜMANLARA NE TAVSİYE EDİYOR?

1-Birlik ve dostluğu tavsiye etmiş, ayrılıktan sakınmaları emredilmiştir.

2-Öğrenim ve eğitim ile İlme büyük değer vermelerini tavsiye etmiştir.

3-Faaliyet ve çalışkanlığı tavsiye etmiştir.

4-Maddi yaşamı daha iyi bir düzeye getirmeyi tavsiye etmiştir.

5-Dünya işlerinde meşvereti ve görüş alış verişinde bulunmayı tavsiye etmiştir.

6-Yerleşim yerlerinin imar edilerek yaşanır hale getirilmelerini tavsiye etmiştir.

7-Peygamber, ilmi özellikle tıp, edebiyat ve gök bilimini tavsiye etmiştir.

8-İşlerin karmaşıklıktan kurtarılarak düzen ve tertibe sokulmasını tavsiye etmiştir.

9-Sağlam bir ekonomik sistemi kurmayı tavsiye etmiştir.

10-Ordunun en gelişmiş silah ve teçhizatla donatılmasını tavsiye etmiştir.

11-Kadın haklarının korunmasını ve saygı duyulmasını tavsiye etmiştir.

12-Temizliği tavsiye etmiştir.

MÜSLÜMANLARIN İLERLEMESİNİN NEDENLERİ

1-Irkçı taassup, gelenek, kültür ve tarihe körü körüne bağlı kalmamaları,

2-Faiz’i, stokçuluk’u, fesadı ve içkiyi haram kabul etmeleri,

3-Din âlimlerine ve kendi dinlerinden olan önderlere inanç ve imandan kaynaklanan bir sevgi ile ilgi duymaları, gönülden bağlanmaları,

4-Peygamber’in halefi olarak ’ulul emr’e (kendi dinlerinden olan ulema ve umera (emir sahibi) ya itaat etmeleri,

5-Cihada önem vermeleri. İslam düşmanlarına karşı devamlı olarak cihad ruhunu uyanık tutmaları,

6-İslam’ın diğer din ve düzenlerden çok daha güzel oluşuna inanmaları,

7-Müslüman yerleşim bölgelerinde Yahudi ve Hristiyanlara karşı devamlı uyanık olmaları,

8-Namaz, oruç, zekat, hac başta olmak üzere İslam’ın emirlerinin uygulanabilmesi hususunda çok titiz olmaları, bunların ifa edilmesine ilgi ve alaka göstermeleri,

9-İslam dini İnançlarına İman ve İhlas ile bağlanmaları,

10-Çocuk ve gençlerin eğitimine büyük önem verilmesi ile aile bağlarının sağlamlaştırılmasına ilgi duymaları,

11-Fesad ve gayri meşru ilişkileri önlediği için kadınların İslam’ın örtünme emrine büyük önem vermeleri,

12-Müslümanların bir takım liderler etrafında cemaat olarak hareket etmeleri,

13-Peygamberlere, din âlimlerine ve âdil idarecilere müthiş değer vermeleri,

14-İslam’ın en önemli ilkelerinden biri olan emr-i bilma’ruf, ’nehy-i anil- münker’ (İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak) ibadetine çok büyük değer vermeleri,

15-Evliliğe ve neslin çoğaltılmasına önem vermeleri,

16-Kafirleri ya da Müslüman olmayanları hidayete erdirmeye vesile olmaya çok önem vermeleri. Öyle ki Müslüman olmayan birini Müslüman etmek dünyanın tüm servetlerinden daha hayırlıdır.

17-İyilik yapılmasına önem verilmesi, Zorda kalan İnsanlara yardım etmenin çok güzel bir haslet olduğuna inanmaları,

18-Kur’an ve Peygamber sünnetine önem verilmesi ve onlara uyulması,

19-İslam’ın evrensel bir din olduğuna ve bütün insanlara tebliğ edilmesi gerektiğine inanmaları,

20-İslam beldelerinde İlme çok büyük değer vermeleri, Cehaletin kesinlikle sevilmemesi,

21-Fikri aksiyon halinde olmaları, günlük gelişmelerden haberdar olmayı önemsemeleri, çalışma faaliyet ve şevki içinde olmaları,

22-Zalim ve adil olmayan idarecileri kesinlikle sevmemeleri ve onlara tepki göstermeleri,

23-Cami, okul, eğitim merkezi, yol, çeşme, hamam gibi hayratları sevmeleri ve bunları yapmak için hayrat kurumları kurmaları ve bu yönde faaliyet göstermeleri,

24-Beldelerin gelişmesine, sağlam bir ekonomiye, ordularının etkili silah ve teçhizata sahip olmalarına, Kadınların haklarına, Mazlumların savunulmasına ve özelikle siyâsete büyük önem vermeleri.

İSLAM’I NASIL YOK EDELİM? MÜSLÜMANLARI NASIL SÖMÜRGE YAPALIM?

1-İslami gruplar arasında birbirlerine karşı kötümserlik duyguları icad ederek ihtilaflar körüklenmeli, gruplar arasında ki töhmetli ve ihanetli konular yaygınlaştırılmalıdır.

2-Müslümanların cehalet ve bilgisizlikleri artırılmalı, her türlü eğitim ve öğrenim merkezleri kurulması ile halkın çocuklarını dini okullara göndermeleri önlenmeli. İslami basın ve yayının gelişmesine mani olunmalıdır.

3-Tembelliği teşvik etmeli, çalışkanlığa mani olmalı. ölümden sonraki hayatı anlatarak, cennetten rengarenk görüntüleri halkın gözünde canlandırarak bu dünya için çaba sarf etmeleri engellenmelidir.

4-Her türlü dervişçe yaşama yaygınlık kazandırılmalı, halkı dünya ve onda olanlardan yüz çevirerek köşelerine çekilmesini sağlayacak kitaplar ve yayınlar çoğaltılmalıdır.

5-Fitne ve karışıklık artırılmalı, kötüler ve kötülükler korunmalı, yağmacılık ve çapulculuk teşvik edilmelidir.

6-İslam memleketlerinde yoksulluk, kıtlık (geçim sıkıntısı) yaygınlaştırılmalı her türlü imar ve değişiklik önlenmelidir.

7-İslam’ın ibadet ve takva dini olduğu, dünya ve dünya işleri ile ilgisinin olmadığı düşüncesine yaygınlık kazandırılmalı, Müslümanlar ekonomi ve Siyasetten uzak tutulmalı böylece Müslümanlar ekonomik alanda geri bırakılarak işsizlik ve yoksulluk artırılmalıdır.

8-İslam memleketlerinde içki, kumar, fuhuş gibi fesatlar yayılmalı böylece mali kaynakların imar ve ekonomik gelişmelerde kullanılmak yerine boşa harcanmaları sağlanmalı, bu durum devlet kurumlarına kadar sokulmalıdır.

9-Müslümanların, İslam ahkamını ayak altına almalarını, Allah’ın emrettiklerine ve nehyettiklerine uymamaları teşvik edilmelidir.

10-Faiz ve haram alışverişin yaygınlık kazanmasına çalışılmalı ve böylece birbirinden kopuk ekonomi daha da dağıtılmalıdır.

11-Din Alimleri ile halk arasındaki karşılıklı saygı ve dostane ilişkiler bozulmalıdır. Din âlimleri ve dini önderlere iftira edilerek töhmet altında bırakılmalıdır. Din âlimleri arasına din âlimi kisvesinde ajanlarımız yerleştirilmelidir.

12-Cihad kavramı bozulmalı, bunu yaparken cihadın İslam’ın başlangıç dönemine ait olduğu, o zamanki müşrik ve kafirlere karşı uygulandığı, bugün ise cihadın gereksizliği üzerinde ısrarla durulmalıdır.

13-Peygamber’in dinden maksadının sadece İslam olmadığı, Çünki Müslümanların Yahudi, Hristiyan ve diğer dinlerinde takipçileri oldukları konusu işlenmelidir.

14-Müslümanları ibadetlerinden alıkoymak ve şüphe uyandırmak gerekmektedir. Özellikle Allah’ın kulların ibadetine ihtiyacı olmadığı konusu üzerinde ısrarla durulmalıdır.

15-İslam’ın karıştırıcı bir din olarak tanıtılmasına çalışılmalıdır. Böylece Müslümanlar’ın İslam’a bağlılıkları zayıflatılmalıdır.

16-Ailelerin içlerine nüfuz edilerek Müslüman aile yapısı mutlaka bozulmalıdır. Gençleri dini inançların etki alanından çıkararak din âlimleri ile ilişkilerine son verilmesi sağlanmalıdır.

17-Müslüman kadınların, tesettürden vazgeçmeleri için olağanüstü bir çaba sarfedilmelidir. Kadının örtünmesi geniş propagandalarla ortadan kaldırılınca, ajanlarımız gençleri sevişmeye, gayri meşru cinsel ilişkilere teşvik etmeli ve bu şekilde İslam toplumlarında fesad yayılmalıdır. Gayri müslim kadınlar örtüsüz açık saçık dolaştırılmalı ve Müslüman kadınların onları taklit etmeleri sağlanmalıdır.

18-Müslümanların cemaat halinde hareket etmeleri mutlaka engellenmeli, bunun için Müslümanları cemaatleşmeye teşvik eden önderler hakkında çeşitli ithamlarda bulunulmalıdır.

19-Özgürce düşünme fikri adı altında iyiliklere sevk ve kötülüklerden alı koymanın gereksizliği ile herkesin kendisinden sorumlu olduğu, bir insanın başkasına karışmaya hakkı olmadığı fikri Müslümanların zihinlerine sokulmalıdır.

20-Müslümanların Nesli mutlaka kontrol altına alınmalı, evlenme işlemi mümkün olduğu kadar zorlaştırılmalıdır.

21-İslam’ın bir kabile dini olduğu, bir hidayet dini olmadığı ve İslam öğretilerinin evrensel olmadığı önemle vurgulanmalıdır.

22-Cami, okul, eğitim merkezi, hayrat kurumları gibi tesislerin yapımını teşvik eden İslami gelenekler ortadan kaldırılmalı veya en azından sınırlandırılmalıdır. Bu tür çalışmaların sadece devletin vazifesi olduğu fikri işlenmelidir.

23-Müslümanların elindeki Kur’an hakkında şüpheler uyandırılmalı, eksik veya fazlalığı bulunan Kur’an bastırılarak halk arasında dağıtılmalı, böylece şüphe ve kuşku oluşturulmalıdır. Kur’an, namaz ve ezan gibi İbadetlerin Arapça olmasının şart olmadığı konusunda hükümetler kışkırtılmalıdır. Diğer taraftan hadis ve rivayetler hususunda şüphe uyandırılmalı ve tahrifat yapılmalıdır.

’Varın gerisini siz düşünün bugün bütün bu planlar tam yürürlüğe girmiştir’

Allah’a emânet olun...

(ALINTI)

Hanifi Kara
Beğen

hanifi kara
Kayıt Tarihi:15 Eylül 2010 Çarşamba 22:17:27

'İSLAM'ı NASıL YOK EDELIM? ' YAZISI'NA YORUM YAP
"'İslam'ı Nasıl Yok Edelim? ' " başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.