Halil GÜLEL
892 şiiri ve 102 yazısı kayıtlı Takip Et

TÜRK EDEBİYATI MI, TÜRKÇE EDEBİYATI MI?TÜRK EDEBİYATI MI, TÜRKÇE EDEBİYATI MI?

Günün Yazısı
Okuduğunuz yazı 13.1.2023 tarihinde günün yazısı olarak seçilmiştir.

BU KONU ÜZERİNE 1998’DE YAZDIĞIM BİR YAZIMIZ

TÜRK EDEBİYATI MI, TÜRKÇE EDEBİYATI MI?

Özellikle bazı çevreler, hayatta en çok “Türk” kelimesinden rahatsız oluyorlar desek; abartmış olmayız. Yazılarında, konuşmalarında her zaman sosyolojik ne kültürel kavramlardan dem vuranlar; nedense bu bahsettikleri kavramları, mesele ”Türk milleti” olduğu zaman şaşırıp, ya da gafletten, ideolojik bağnazlıktan dolayı yerli yerinde kullanmıyorlar.

Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 1960´lı yılların başında Batı Avrupa´ya davet edilen Türk işgücüne yıllarca “Gurbetçiler” dendi. İlk gelenler “Gurbetçi” olarak doğru tanımlandı. Döneceklerdi, fakat aileleriyle çocuklarını getirdiler. Torunları da burada doğunca “Gurbetçi” kavramı anlamını yitirdi. Artık bu kavram bugün geçerliliğini yitirmiş oldu.

Bir de meseleye ideolojik açıdan bakanlar vardı. Azınlık ırkçılığını hortlatarak, asıl büyük çoğunluğun ve yaşayan “Türk Kültürünü” yok sayanlar, adeta sosyalist merkezlerin ağzıyla kullandığı “Türkiyeliler” kimliğiydi. Birinci kuşak “Nerelisiniz?” sorusuna “Türkiyeliyiz” cevabını verebilirdi: Fakat, “Kimsiniz, kimlerdensiniz?” gibi kimlik belirleyici soruya “Türkiyeliyiz” cevabı verildiği zaman, gerçek kimliğin gizlendiğini ve coğrafi yere göre kimlik verildiğini; asıl kimlik “Türk kimliğinin unutulmaya – unutturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türk kimliğini unutturmaya, adeta Türk milletini tarih sahnesinden yok etmeyi amaçlayan dış mihraklar ve onun yerli bilinçli ve bilinçsiz taraftarları mevcuttu. Bu gaflette olanların büyük çoğunluğu “Marksizm – Leninizm – Maoizm - ve benzeri” ideolojilerin gösterilen şirin yüzüne sığınıp, politika yapmışlardı.

1936´ya kadar “Türkistan” olarak zikredilen coğrafyayı Stalin adındaki kızıl diktatör, alt kimliklere bölüp, yapay kimlik ve lehçelerden diller ortaya çıkarıp - düşmanlık beslediği “Türk ve Türkistan” tabirlerini adeta Orta Asya’dan silmiştir. İşte onun ve onun gibilerinin yerli işbirlikçileri de “Türk” kelimesini unutturmak için; onun yerine “Türkiyeli” kimliğini söyleyerek cüzi azınlıkları, gök yüzüne çıkarıp, bu sahada kendilerine yer edinmeye çalışmışlardır.

Emperyalist Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kendi kendisini fest edip, tarih sahnesinden çekilince, kuru gürültü çıkarıp, ortalığı yaygaraya boğanların boylarının ölçüsü görüldü. Bir kaç milyon Gürcünün, Ermeninin alfabesini değiştirmeyenler, Seksen milyon Türkün bir olan alfabesini onsekiz ayrı şekle dönüştürerek aralarındaki “Türkçe” dil birliğini yıkmaya çalışmışlar. Nedeni ise Türkler arasında var olan birliği parçalayıp, onları daha iyi sömürmek içindir.

Hümanizma deyip insan haklarından, anadil ve ulusal kültür bağımsızlığından, halklara hürriyet diye yırtınanlar ne yazik ki Türkistan, Kafkasya, Kırım, Kazan ve Sibirya’daki Türk Bölgelerine uygulanan sömürgeci - emperyalist Sovyet istilası karşısında seslerini “gıklarını” dahi çıkarmamışlardır. Emperyalist Sovyetler Birligi yok olunca da ideolojik çöküntüye uğrayıp - boşluğa düşmüşlerdir. Bu ideolojik iflas ve boşluk neticesinde bir çoğu bulunduğu yeri ılımlılaştırmış, bazıları da saf değiştirerek; daha önce şiddetli karşı çıktığı yerlere geçip, onun ateşli taraftarı olmuştur.

Lakin bazı eski tüfek tabir edilenler ise içlerindeki “sosyolist” hayallerini ve ideallerini saklayarak; Türkiye’deki çeşitli inanç farklılıklarını körükleyip, bazı tarikat veya mezhepler içerisine girmişlerdir.

Alevilik başlangıçta sünni bir tarikat şeklinde olduğu belirtiliyor. Türklerde başlangıç yıllarında Sünnilik ile Alevilik arasında pek büyük fark yoktu. Bugün ise çok farklı bir durum arz eden Sünnilik ve Alevilik; adeta birbirine düşman hale getirilmiştir.

Mesela Alevilik içinde şu beş noktayı görmekteyiz. Kendilerini “Müslüman” olarak gören ve bir “yol - tarikat” açısından meseleye bakanların sünnilerle bir sorunu yoktur. İkinci gruptakiler de kendilerini yine “Müslüman” ama ayrı bir mezhep olarak görenlerdir. Üçüncü bölümdekiler ise ayrı bir dini azınlık sayanlar. Dördüncü çizgide olanlar, tarihin derinliğinde kalmış “Ateşperest - Zerdüşlük” dini ile eş görüp, yalnız kendi ırkına ait din gibi görenlerdir. Beşinci noktada ise tarih sahnesinden emperyalist ideolojileri çekilen komünist ve sosyalistlerin kendi ideolojilerine kalkan yaptıkları Aleviliktir.

Türk Milletini, Sünni ve Alevi diye bölüp, orada kendi ideolijilerine hayat bulmaya çalışmak isteyenlerin; ne gibi gayeleri olduğu merak edilmektedir. İlericilik veya gericilik nitelendirmeleri gayet yanlıştır. Bu nitelendirmeyi hiç kimse kendi tekelinde görmemelidir. Sünnilerde gelişen edebiyatın gerici olduğunu ileri sürmek, ilericilerin Alevilerde bulunduğunu savunmak, gözlerine at gözlügü takarak, gerçekleri görmemek anlamına gelir. Her iki grubunda ilericisi – gericisi kendine has olarak vardır ve olacaktır. Böyle şeylerin arkasına sığınıp ucuz kahramanlık yapıp, kendisine taraftar ve okuyucu kitle bulmak arzu edenlerde olabilir.

Gerçek edebi eser verenleri zaman ve halk değerlendirip, bağrına basacaktır. Tarihin her döneminde yaygara ve gürültüden yararlanıp saman alevi gibi yükselenler olmuştur ama onlar bugün hatıra gelmezler bile...

Batı Avrupa’da bu gün yerleşik düzene geçen Türk nüfusu var. Hâlâ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşıyanlar, yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olanların toplamı bazı kaynaklara göre dört milyonu geçmiştir. Yerleşik düzene geçmiş ve Batı Avrupa’da yaşayan bu topluluğa “Türkiye Toplumu - Anadolu Toplumu - Türkiyeliler” denemez: Bunlara ancak ve ancak “Batı Avrupa Türkleri” denilebilir. Büyük çoğunluğunun Türk olduğu bu toplumda başka başka adlar bulmak, işi çarpıtmak gayesi güder.

Elbette Türkiye’de azınlıklar vardır. Bunları hem abartmak, hem de az göstermek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Herkes Lozan Antlaşmasında belirtilen azınlıkları bilir. Yahudi, Yunan - Rum, Ermeni, Süryani gibi toplumlar azınlık sayılmıştır. Bunun dışında azınlık veya etnik farklılık arayanlarda mevcuttur. Bir “Mozaik” furyası almış yürümüştür. Türkiye’de yaşayanların ezici çoğunluğu Türktür, yaşayan dil Türkçe ve hakim kültür ise Türk Kültürü’dür. Değerlendirme buna göre yapılmalıdır.

Nedense Türkiye’den gelenlerde etnik köken arama gayretleri gösterenler büyük görev yüklenmiş gibi kendi özdeğerlerini yıkmaya çalışmakta, bunun içinde bazı şirin terimlerin arkasına gizlenmektedirler. Irk olarak bu kelime vardır. Bu biyolojik bir tanımdır: Fakat, gerek siyasi manada, gerekse kendi soyunu üstün görmek anlamındaki “Irkçılık” yapmak insanlığa yakışmaz ve böyle bir davranış insanlık dışıdır, çağ dışıdır. Gerçi, böyle bir davranışı yapanlar her gün gözler önünde eylemlerini sergilemektedirler.

Türkiye kökenli olan azınlık mensupları bu gün gerek Türkiye’de, gerek Batı Avrupa ülkelerinde ve gerekse Arjantin’de aile veya yakınları arasında “iletişim dili” olarak Türkçeyi kullanabilirler. Hatta yazdıklarında da veya eserlerinde de Türkçeyi ilim ve edebiyat dili olarak kullanabilirler. Verdikleri eserler Türkçedir ve Türkçe de Türk Edebiyatının iletişim dilidir. Onların eserleri de Türk Edebiyatına dahildir.

Şayet böyle saymazsak; Türk Musikisinde, Türk Mimarisinde, Türk Resminde, Türk Şiirinde, Türk Edebiyatındaki birçok eseri Türk Sanatının ve Edebiyatının bir ürünü olarak görmememiz gerekir. Lemi Atlı, Tatyos Efendi, Paçacıyan, Onno Tunç, Agop Dilaçar, Şemşettin Sami, gibi daha nicelerinin eserlerini Türk Kültür ve Sanat Dairesine almamamız mı gerekir? Karacaoğlan, Yunus Emre, Baki, Nedim, Şeyh Galip, Ahmet Mithat Efendi, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı kadar, onlarda bizdendir. Onların eserleri de bizimdir. Kesinlikle ayrılmamıştır ve ayrılamaz.

İşte Batı Avrupa’da sosyolojik olarak oluşan ve en büyük azınlık durumunda bulunan Türkler, önce yerleşik düzen için gerekli olan ibadethanelerini (mescit, cami, cemevi v.b.) inşa ederek, toplum için merkezlerini gerçekleştirmişlerdir.

Türkiye’ye dönük dinsel ve siyasi çalışmalarını bir kenara bırakarak, bunlarda işyeri, kültür merkezleri, hatta Türk mahalleleri oluşturarak, dillerini ve kültürlerini yaşatmak için kendilerine yabancılaşmış aydınlarından uzak olarak yerleşmektedirler. Bu sosyolojik bir gerçektir. Bu yerleşme esnasında toplumda yer edinirken edebiyat ve sanatları da gelişmektedir. Artık, burada da Türk Edebiyatının bir şubesi oluşacaktır. Geleneksel noktası olan dil ve onun taşıdığı kültür, Türkiye’den gelecektir ve bu beslenme kanalı Batı Avrupa Edebiyatlarını tanıdıkça, onların estetik anlayış ve değerleriyle gelişecektir.

Alman Edebiyatında da birçok şair ve yazar Alman asıllı değildir. Gerçi onların kitapları Hitler taraftarlarınca yakılmıştır. Ama bir çok din ve mezhep değiştirmiş Yahudi asıllı Heinrich Heine’yi, herkes Alman Edebiyatının en büyüklerinden sayar ve onun eserlerinin yer aldığı edebiyata “Almanca Edebiyat” denmez; Alman Edebiyatı denir.

Bu örnekleri dünya üzerinde çoğaltmak mümkündür. İbni Sina, Cabir, Cahiz, Farabi gibi düşünür ve bilim adamları Arapça yazdığı için, Araplar, onların eserlerini Arap Edebiyati’ndan, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin mesnevisi Farsça olduğu için İranlılar da onun Türk asıllı olduğuna bakmazlar ve eserlerini Fars Edebiyatından sayarlar.

Her kim Türkçe yazıyorsa; yazdığı eser Türk Edebiyatına dahildir ve “Türkçe Edebiyatı” ise uydurmadır ve böyle bir kavram olamaz.

Halil GÜLEL
Düsseldorf / 1998

Ana Karakterler:
Türk

Beğen

Halil GÜLEL
Kayıt Tarihi:12 Ocak 2023 Perşembe 20:17:25

TÜRK EDEBİYATI MI, TÜRKÇE EDEBİYATI MI? YAZISI'NA YORUM YAP
"TÜRK EDEBİYATI MI, TÜRKÇE EDEBİYATI MI?" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
ayşe1
13 Ocak 2023 Cuma 16:23:21
Resminize dalarak uzun uzun baktım. Hayran kaldım.
Makaleniz, değerli saptamaları ile baştan sona mükemmeldi.
Kutlarım.
Saygılarımla.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 14 Ocak 2023 Cumartesi 02:06:41
Sayın Ayşe1, her iki eserimize de içten ve güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Sevgi ve selamlarımızla.
İbrahim Kurt
13 Ocak 2023 Cuma 13:06:56
Hocam bazı değerlendirmelerinize katılıyorum bazılarına katılmıyorum Türk kültürü içindeki en küçük kültürleri bile dışlamaz . Türkçe edebiyatı elbette olmaz Türk edebiyatıdır . sizin ayrıntılı olarak anlattığınız bazı değerlendirmelere girmeyeceğim ancak azınlık demek bence doğru değil bizimle kaynaşmış olmuş o en küçük insan grupları bile azınlık değildir. Zira alevilerin Türk edebiyatındaki yeri sayılarından daha çoktur örneklemek istemiyorum çalışmanızı ve sizi kutluyorum saygılar

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 14 Ocak 2023 Cumartesi 02:12:28
Sayın İbrahim Kurt bey, görüş ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Türk Alevileri, Türk kültürünün ve edebiyatının ve özellikle Türkçenin asıl unsurudur. Mesele Alevi - Sünnilik değildir. Bazılarının bu kavramlara farklı anlamlar yüklemesidir. Sünnilerin adeta Araplaşma - Emevileşme girişimleri karşısında Alevi canlar çok Çetin mücadele vermiştir. Tekrar teşekkür eder, sevgi ve selamlarımı sunarım.
Musa Aslansofuoğlu
13 Ocak 2023 Cuma 12:40:39
Yüreğine sağlık üstad tebrikler

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 14 Ocak 2023 Cumartesi 02:19:00
Teşekkür ederim 🌸✍🌺Musa Aslansofu bey. Sevgi ve selamlarımızla.
muslumbayram
13 Ocak 2023 Cuma 09:11:56
TÜRKÇE EDEBİYATI İLK DEFA DUYUYORUM ;))

ALLAH ALLAH BUDA NEREDEN ÇIKTI ŞİMDİ

HOCAM ALMANYADA YAŞAYA YAŞAYA TÜRKİYEYİ UNUTMŞSUNUZ, BURADA BÖYLE SORUN OLDUĞUNU HİÇ DUYMADIM.

BİR ARA OSMANLICA FARSÇA ESKİ YAZI VS SİYASETEN GÜNDEM OLDU O KADAR.

SAYGILARIMLA

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 14 Ocak 2023 Cumartesi 02:17:47
Evet, Müslümbayram, maalesef şu anda Türk ve Türkçe ibarelerini anayasadan kaldırmak isteyen bir çok zihniyet ve partiler Türkiye’de var ve Türkçe ile ilim yapamıyoruz gibi zırvalar söyleyen sözüm ona dindar geçinenler var.
Sevgi ve selamlarımızla.
Ümmühan Yıldız
13 Ocak 2023 Cuma 05:43:42

Hangi ırktan, milletten, dinden, mezhepten olursak olalım Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorsak eğer edebi eserlerin doğru telaffuz sekli Türkçe değil. Türk edebiyatıdır.

Saygıyla
1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 14 Ocak 2023 Cumartesi 02:14:09
Aynen size katılıyorum Ümmühan Yaldız hanım. Sevgi ve selamlarımızla.
Ahmet Zeytinci
12 Ocak 2023 Perşembe 22:27:16
Dil kesinlikle taviz verilmeyecek bir konu. Tabi ki Türk Edebiyatı, Türk Resmi, Türk Şiiri, Türk Romanı... Bilenler bilir İrlanda'nın İngiltere tarafından dilinin bozulup da nasıl sömürgeleştiğini... Türk İnsanı olarak her zaman Türk Edebiyatı... Kutlarım anlamlıydı...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 13 Ocak 2023 Cuma 01:12:49
Teşekkür ederim Ahmet bey, anadil kimliğimizdir, din ise tercihimizdir.
Sevgi ve selamlarımızla.
neneh.
12 Ocak 2023 Perşembe 21:24:19
Muhteşem!..Emek gerektiren bilgilendirici bir eser.Mutlaka okunması gereken bir yazı.Üstadı selamlıyorum.Sağlıcakla.Saygıyla..

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Halil GÜLEL Yazının sahibi 13 Ocak 2023 Cuma 01:10:47
Teşekkür ederim aziz dostum.
Sevgi ve selamlarımızla.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.