K齴齦elmal齧
479 㱮iri kay齮l

中RETMEN

K齴齦elmal齧
  5,0 / 19 ki㱮 23 be餰nme 14 yorum 250 okunma
中RETMEN

中RETMENOkulda s齬ada d鼁g黱 durmay
Toplumun i鏸nde temiz kalmay
G黱l黭 yamlardan ibret almay
逐retmen topluma ahlak 鲳retir
***
Bilime sanata de餰rler katar
葭inde vatansevgisi yatar
K鰐 d黱ceyi kald齬齪 atar
逐retmen bireye ilim 鲳retir
***
Vatana bayra餫 sahip 琮kmay
Anay babay sevip saymay
Ki㱮nin verdi餴 s鰖de durmay
逐retmen topluma sayg 鲳retir
***
Akg黮黰 diyor ki bende okudum
Y鼁lerce heceli 㱮ir dokudum
逐retmen olmasa 㱮mdi yokudum
逐retmen topluma sevgi 鲳retir
24.11.2022


辤iri De餰rlendirin
 
(c) Bu 㱮irin her t黵l telif hakk irin kendisine ve/veya temsilcilerine aittir.
辤irlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur.
中RETMEN 㱮irine yorum yap
Okudu饀nuz 㱮ir ile ilgili d黱celerinizi di餰r okuyucular ile paylaak ister misiniz?

中RETMEN 㱮irine yorum yapabilmek i鏸n 鼀e olmal齭齨齴.

躽elik Giri㱮 Yap 躽e Ol
Yorumlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 23:20:58
T黰 逐retmenlerimizin 24 Kas齧 逐retmenler G黱 Kutlu Olsun.
G黱黱 anlam齨 en g鼁el 㧐kilde ifade eden muhte㧐m g鼁ellikteki 㱮iriniz i鏸n g鰊黮den kutluyorum tebrikler 黶t鈊齧.
Sonsuz selam ve sayg齦ar齧la.
Esenlikler dile餴yle.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 22:01:44
鏾k g鼁eldi,鏾k 鏾k do餽u,
sevgi ve 鰖lem vard,
Hakikat vard,
o 鏾k g鼁el y黵e餴ne sa餷齥 躶tad齧 ,
ders vericiydi,ak齝 anlaml d黱d黵點鼀d
kutluyorum Dualar齧la selamlar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 21:07:35
逐retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun
y黵e餴nize sa餷齥 ...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 19:33:07
T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun...
Eme餴nize y黵e餴nize kaleminize sa餷齥 黶tad齧 g鼁el bir 㱮ir tebrik ederim...
Sayg ve selamlar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 18:09:48
Vatana bayra餫 sahip 琮kmay
Anay babay sevip saymay
Ki㱮nin verdi餴 s鰖de durmay
逐retmen topluma sayg 鲳retir

揃ana bir harf 鲳retenin k齬k y齦 k鰈esi olurum diyor Hz. Ali Efendimiz. De餰rli 黶tad齧 kaleminizden bir ahde vefa 㱮iri okudum. Y黵e餴ne g鰊l黱e sa餷齥. Sizi y黵ekten kutluyorum. Selam ve sayg齦ar齧la.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 16:51:39
Kalemine y黵e餴ne sa餷齥 躶tad齧.
Bir emekli 鲳retmen olarak bu enfes eserinizi be餰nerek okudum, gurur duydum, tebrik ederim.
B黷黱 meslektaar齧齴齨 bu 鰖el ve g鼁el g黱lerini y黵ekten tebrik ederim.
Sayg齦ar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 15:43:04
Anlam anlat齧 ve kurgusu g鼁el 㱮irdi usta kutluyorum
Eme餴ne y黵e餴ne sa餷齥
__________________________________Selamlar
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 13:11:09
G黱黱 anlam ve 鰊emine matuf harika bir 㱮irdi.
D黱yan齨 en kutsal mesle餴 逐retmenlik.
Bu vesileyle baki aleme g鲧 etmi t黰 鲳retmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
Mesle餰 devam eden ve gelecek yeni 鲳retmenlerimize Allahtan bar齦ar temenni ediyorum.
Emekli dostlar齧齴a sa餷齥l ve mutlu vede huzurlu bir hayat diliyorum .

Kadir ve k齳met bilen g鰊l黱鼁den muhte㧐m bir 㱮ir okuduk
Selam e sayg齦ar齧la
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 10:23:30
鲳retmene kar sevgi ve tutku 鏾k nefis anlat齦m bu g鼁el 㱮irde dost kutlar esenlikler dilerim...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 08:49:19
anlam dolu, duygu y黭l
鲳renmenin ve 鲳retmenin 鰊emi 鼁erine
g鰊黮den ak齪 gelen m黶tesna bir 㱮ir okudum
severek ve hazla...kutlu olsun g黱黱鼁.
tebrikler ve sayg齦ar齧la...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 08:32:06

*** 中RETMEN *** 㱮irini, be餰niyle okudum. Nice g鼁el 㱮irlere diyor, 轪ir Arkadam, i鐃enlikle KUTLUYORUM...
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 06:36:50
莖k g鼁el 㱮ir sevgiler sayg齦ar selamlar sa餷齝akla kal Allah'齨 selameti 黶t黱e olsun
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 02:44:46
Y黵e餴nize eme餴nize ellerinize sa餷齥 efendim esenlikler dilerim.
, 5 puan verdi
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 02:18:30
Tebrik ederim ellerinize duyarl y黵e餴nize duygular齨齴a emeklerinize sa餷齥 sayg de餰r hocam 鏾k g鼁el muhte㧐m bir 㱮ir kutlar齧 sizi ve bu g鼁el 㱮irinizi kaleminiz kavi ilham齨齴 daim sonsuz her 㧐y g鰊l黱鼁ce olsun sa餷齥la kal齨 iyi geceler huzur dolu mutlu yar齨lar dilerim sonsuz sayg齦ar齧la...T黰 鲳retmenlerimizin 鲳retmenler g黱 kutlu olsun 㧐hit 鲳retmenlerimize Allah rahmet etsin mekanlar cennet olsun...
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.