Mert YİĞİTCAN
481 şiiri ve 80 yazısı kayıtlı Takip Et

Hainlik ve vatandaşlıktan çıkarma konusunda bir araştırmaYİNE ÇOK SAYIDA ASKERİMİZİN CANINA KIYAN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CİNAYETLERİ … İŞBİRLİKÇİLERİNİN “DEMOKRATİK ÖZERKLİK İLANI” VE HAİNLİK NEDİR? VATANDAŞLIK NEDİR? DÜNYA ÜLKELERİ , KİMLERİ HAİN SAYIP VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIYORLAR MERAK EDENLER BU YAZIYI DİKKATLE OKUMALIDIR …

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN VATANDAŞLIK KANUNUNUN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA’YLA İLGİLİ BÖLÜMLERİ :

2. Vatandaşlığa alınmanın iptali

Madde 24 – Vatandaşlığa alınma, ilgilinin yalan beyanı veya önemli hususları gizlemesi sonucu vukubulmuş ise, vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

İlgilinin Türk vatandaşlığına alınmasından başlıyarak beş yıl geçtikten sonra iptal kararı verilemez.

3. Vatana bağlılıkla bağdaşmıyan eylemler

A) Kaybettirme:

Madde 25 – Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir.

a) (Değişik: 13/2/1981 - 2383/6 md.) İzin almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar,

b) Yabancı bir Devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymıyan herhangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetçe, bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise mahalli mülkiye amirleri tarafın-

Sayfa 5

3852

dan bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleriyle bırakmıyanlar,

c) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir Devletin her türlü hizmetinde kendi istekleriyle Hükümetin izni olmaksızın çalışmaya devam edenler,

ç) Yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye’de savaş ilanı üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınmış makamlar tarafından usulen yapılacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmiyenler,

d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp da kanuni süre içinde dönmiyenler,

e) Silahlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmiyenler,

f) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza ettiğine delalet edecek resmi temas ve işlemleri bulunmayanlar.

(ç), (d) ve (e) bendlerine göre karar verilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığının teklifi şarttır.

g) (Ek : 13/2/1981 - 2383/6 md.; Mülga : 27/5/1992 - 3808/1 md.)

h) (Ek : 13/2/1981 - 2383/6 md.) Herhangi bir yolla yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazanmış olup, kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza etmek isteğine delalet edecek resmi temas ve işlemlerde bulunmayanlar.

(Ek fıkra : 13/2/1981 - 2383/6 md.; Mülga : 27/5/1992 - 3808/1 md.)

B) Çıkarma:

Madde 26 – (Değişik: 13/2/1981 - 2383/7 md.)

Yurt dışında bulunup da Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği ile kanunun suç saydığı şekilde iktisadi veya mali güvenliği aleyhinde faaliyette bulunan veya yurt içinde bu tür faaliyetlerde bulunup da her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkan ve hakkında Türkiye’de bu nedenle kamu davası açılmasına veya ceza kovuşturmasına veya hükmün infazına olanak bulunmayan ve gelmesi için yapılan duyuruya rağmen üç ay içinde, savaş, Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bir ay içinde yurda dönmeyen Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılabilir.

Bu hüküm, Türkiye savaş halinde bulunduğu zaman, doğumla Türk vatandaşı olanlar hakkında da uygulanabilir.

“LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ… Türkiye de ikamet etmekte olan ama, vatana millete devlete ihanet etmekte olanlar, hainlik içinde olanlar… Vatan , Millet ve Devlet düşmanı Bölücü Terör Örgütlerine yardım ve yataklık yapanlar ve AÇIKÇA BU BÖLÜCÜ TERİR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLEYENLER, BÖLÜCÜ BAŞI KATİL ÖCALANI “LİDERİMİZDİR” DİYEREK AÇIKÇA BUNLARI DİLE GETİRENLER HİÇ ZİKREDİLMEZ…Hiç bu hainlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları düşünülmez…

ŞİMDİ BİR DE BEĞENMEDİĞİMİZ YUNANİSTAN’IN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA YASASINI İNCELEYELİM.Aşağıda alıntı yapılmıştır :

II. Yunan Vatandaşlığının Düşmesi Yani Vatandaşlıktan Çıkarılma
Yunan uyruğunun düşürülmesi, yani Yunan uyruğundan ilgili kişinin isteği dışında çıkarılması, belli bazı kişilerin işledikleri ciddi bir suçtan dolayı Yunan vatandaşlığını kaybetmeleridir. Baskın görüşe göre, Yunan uyruğunun düşürülmesi, ceza olmayıp bir idari işlemdir. Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun
20. Maddesine göre; üç şekilde vatandaşlık düşer:
a) Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 14. maddesinin ihlâli, yani Yunan vatandaşı olan bir kişi kendi isteği ile yabancı bir devletin vatandaşlığını kazanırsa, adı geçen maddeye göre o kişinin Yunan vatandaşlığı düşer, yani vatandaşlıktan çıkarılır. Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 14. Maddesinin ihlâli, Yunan İçişleri Bakanına, ilgili şahsın Yunan uyruğunun düşürülmesi için hak ve yetki tanımaktadır. Ancak yabancı bir devletin vatandaşlığını izin almadan yani 14. maddeyi ihlâl ederek kazanan herkesin Yunan vatandaşlığından çıkarılması haksızlık olurdu. Çünkü Avustralya ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Yunanlı göçmenler, Yunan hükümetinden izin almaksızın göç ettikleri devletin uyruğuna geçmişlerdir. Kaldı ki, Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 14. maddesine göre, özel bazı durumlarda yabancı vatandaşlık kazanıldıktan sonra da vatandaşlıktan çıkma izni verilebilinir. Buna göre İçişleri Bakanı, Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 20. Maddesinin 1. Fıkrasını büyük bir titizlikle uygulamalıdır.(5)
b) Yunan uyruklu bir şahıs, yabancı bir devlette kamu hizmetinde çalışmaya başlar ve İçişleri Bakanının uyarılarına rağmen çalışmaya devam ederse Yunan vatandaşlığından çıkarılır. Yabancı bir devlette kamu hizmetinde çalışan Yunan vatandaşının, vatandaşlığının düşmesi için şu koşulların gerçekleşmesi gerekir:
aa- Kişi, yabancı bir devlette kendi isteği ile bir kamu hizmeti yüklenmiş olmalı.
bb- Hizmet kamuyu ilgilendirmeli. Kamuyu ilgilendirip, ilgilendirmediği ilgili devletin hukukuna göre tespit edilecektir.
cc- Kamu hizmeti yabancı devlete ilişkin olmalı, uluslararası kurum veya kuruluşlarda çalışmak engel teşkil etmez.
dd- İçişleri Bakanı tarafından kamu hizmetinde çalışan kişiye belli bir süre içinde o işten uzaklaşması ihtarı verilir. Ancak kişi, buna rağmen çalışmaya devam ederse, Yunan vatandaşlığından çıkarılır. Yunan Kanun koyucusu, bazı kamu hizmetlerinde çalışmanın Yunanistan için faydalı olacağını düşündüğü için bu şarta gerek duymuştur. Örneğin; Yabancı devlette Yunan edebiyatını, dilini öğretiyorsa ve kamu görevi yapıyorsa...(6)
c) Yunan uyruklu kişi, yabancı devletin menfaatine uygun ve faydalı hareket edip, Yunanistan’ın milli menfaatlerine aykırı hareket etmesi durumunda Yunan vatandaşlığını kaybeder.
d) Yunan milli menfaatlerine aykırı davranmaktan dolayı Yunan uyruğunun kaybedilmesi.
Temmuz 1975’te yürürlüğe giren Yunan Anayasa’sının 4. Maddesinin 3. Fıkrasına göre, Yunan vatandaşı bir kişi, yabancı bir devletin uyruğunu kazanırsa veya yabancı bir devlette kendi ülkesinin milli menfaatleri ile bağdaşmayan işlerle iştigal ederse Yunan uyruğunu kaybeder.
Yunan vatandaşlığından çıkarılma, Yunan kökenli olan ve Yunan kökenli olmayan Yunan uyruklular arasında herhangi bir ayırım gözetmeksizin uygulanır.
Vatandaşlık kurulunun olumlu görüşü ve İçişleri Bakanı’nın kararı ile Yunan vatandaşlığı düşürülür. Oysa Yunan vatandaşlığının kaybedilmesi İçişleri Bakanı’nın kararı ile Yunan vatandaşlığından çıkarılır. Yunan vatandaşlığının kaybedilmesi İçişleri Bakanı’nın bu yöndeki kararının gerekçeli olarak Yunan resmi Gazetesinde yayınlanmasından sonra gerçekleşir. Eğer Vatandaşlık Kurulu, kişinin Yunan vatandaşlığından çıkarılması (düşürülmesi) yönünde olumlu karar vermişse, İçişleri Bakanı, bu görüşe uymak zorunda değildir. Ancak içişleri Bakanı tarafından bir kişinin Yunan vatandaşlığından çıkarılması için Vatandaşlık Kurulu’nun görüşünün de bu yönde olması gerekir.(7)
Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrasına göre, Yunan vatandaşlığının düşmesi (çıkarılma) sadece ilgili şahsa münhasır olup eşini veya 18 yaşını doldurmuş veya doldurmamış olan çocuklarını ve diğer akrabalarını etkilemez.

8 PAPASİOPİ - PASİA.: Dikeo İthagenias, Ktisi Ke Apolia Tis Ellinikis İthagenias (Vatandaşlık Hukuku, Yunan Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybedilmesi), 1987, sh. 111.; VALLİNDAS.:sh. 132. 9BENDERMAYER - GERUSİ.: sh. 90.
10 ENDERMAYER - GERUSİ.: sh. 94.

DİKKAT EDİNİZ ÖZELLİKLE ŞU MADDELERE :

c) Yunan uyruklu kişi, yabancı devletin menfaatine uygun ve faydalı hareket edip, Yunanistan’ın milli menfaatlerine aykırı hareket etmesi durumunda Yunan vatandaşlığını kaybeder.
d) Yunan milli menfaatlerine aykırı davranmaktan dolayı Yunan uyruğunun kaybedilmesi.

EFENDİM, DEMEKKİ NEYMİŞ ? YUNAN DEVLETİ VE BİR ÇOK DÜNYA DEVLETLERİ DEVLETE KARŞI , VATANA KARŞI, MİLLETE KARŞI HAİN AMAÇLAR İÇİNDE OLAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ, MENSUPLARINI VE BUNLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUKLARI AYAN BEYAN ORTADA OLAN HAİNLERİNİ NE YAPIYORMUŞ? VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARIYORMUŞ EFENDİM …
PEKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YAPIYORMUŞ ? MİLLETVEKİLİ YAPARAK TBMM YE SOKUYORMUŞ, ONLARA VE İŞBİRLİKÇİLERİNE “demokratik özerklik” devlete karşı bağımsız devlet mücadelesi yaptırıyormuş EFENDİM …

BİR TÜRK DEVLETİ , MEVCUDİYETİNİ, MİLLİ EGEMENLİĞİNİ, VATANIN VE MİLLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ, DEVLETİN BEKASINI, BÖYLE Mİ KORUYACAKTIR?? BU NE BİÇİM HAİN AYMAZLIKTIR??

DÜNYADAKİ BÜTÜN ÜLKELERİN KENDİ VATAN , MİLLET, DEVLET VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN DÜZENLEDİĞİ “VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA YASALARINI” İNCELEYİN HAİN İŞBİRLİKÇİLERİ …

VE EN KISA ZAMANDA BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, MİLLETİNİ, VATANINI ASLA KORUMAYAN, KORUMAKTAN ACİZ “VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAYLA İLGİLİ KOMİK YASALARINIZI BİR VATANSEVER ADAM GİBİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDEKİ BÜTÜN DİĞER DEVLETLERDEKİ SEVİYELERE GETİRİN BARİ …

YAHU BU KONUDA YETKİ VERİLMİŞ DEVLET YETKİLİLERİ, APTALMISINIZ ?? NEDİR BU AYMAZLIĞINIZ ??
KENDİ VARLIĞINI, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ, DEVLETİN BİRLİĞİNİ, BÜTÜNLÜĞÜNÜ, VATANDAŞLARININ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAYAN DEVLET Mİ KALMIŞ DÜNYADA ?? BİR TEK BU HAİN İŞBİRLİKÇİLERİNİN SÜREKLİ ALTINI OYDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN BAŞKA TABİ …

BÜTÜN DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZIN İLGİSİNE, BİLGİSİNE VE DİKKATLERİNE SUNUYORUM KONUYU …

SAYGILARLA …


** Ülkemizde ve Yunanistan yasalarındaki vatandaşlıktan çıkarma kanunlarının ilgili bölümlerinden alıntı yapılmıştır ...

DEĞERLİ DOSTLAR :

BU ÜLKEMİZİN, DOĞU VE GÜNEY DOĞUDAKİ BİR ÇOK İLLERİNDE PKK VE YANDAŞLARI TARAFINDAN TÜRK KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZ ASİMİLE EDİLMEKTEDİR ... O BÖLGELER, O İLLER, PKK İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE , SADECE PKK DESTEKÇİSİ HAİN KÜRTLERİN EYLEMLERİ VE HAİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA VATANDAN KOPARABİLECEKLERİ BİR "KÜRT" ETNİK NÜFUS YAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR ...

BURADA DEVLETE DÜŞEN GÖREV DE ÇOK NETTİR, ŞUDUR :

DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAKİ BÜTÜN BU DURUMA DÜŞÜRÜLMÜŞ İLLERİMİZDE, DEVLET ELİ İLE EMEK YOĞUN AĞIRLIKLI ÇOK FAZLA SAYIDA FABRİKALAR KURULMALIDIR...VE BU FABRİKALARDA ÇALIŞACAK OLAN İNSANLARIMIZIN O BÖLGEDEKİ "TÜRK KÖKENLİ ASİMİLASYONLARINI ORTADAN KALDIRACAK BİÇİMDE" TÜRK KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZ OLMASI SAĞLANMALIDIR ...

ÜLKEMİZİN 75 MİLYON NÜFUSU İÇERİSİNDE , KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISAL ORANI NEDİR? %10 MUDUR? % 15 Mİ? %20 MİDİR? O HALDE, BU İLLERDE DE KÜRK KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZIN NÜFUS İÇERİSİNDEKİ ORANI BU KADAR OLACAKTIR ... BAZI BÖLGELERE, İLLERE ÖZELLİKLE YUVALANARAK O BÖLGELERDEKİ "TÜRK" KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZI BÖLGEDEN UZAKLAŞMAYA ZORLAYAN, ASİMİLE EDEN BU VATANI BÖLMEYİ AMAÇLAMIŞ PKK VE ONUN HAİN İŞBİRLİKÇİSİ PARTİLERE, ÖRGÜTLERE, PLATFORMLARA, BU DOĞU VE GÜNEYDOĞUMUZU "ALIN BÖLÜN DER GİBİ " SUNMAMALIYIZ ...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANIMIZIN HER BİR KARIŞ TOPRAĞINDA BÜTÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIMIZIN EŞİT HAKKIMIZ VARDIR...BUNU HİÇ KİMSE UNUTMASIN...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN VE GÜNEY DOĞU VE DOĞU İLLERİMİZİN BDP Lİ BELEDİYELERİNİN İŞE ELEMAN ALIMLARINDA "KÜRTÇE DİLİ BİLMEK ŞARTI" ARANMAKTADIR DEĞİL Mİ?? O BÖLGELERDE , O İLLERDE HEP TEK TARAFLI VE ÖZELLİKLE DE MİLİTANLAŞTIRILMAYA, EĞİTİLMEYE VE DEVLETE KARŞI "EYLEMCİ PKK YANDAŞI" TİPİ İNSANLAR OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI AÇIK VE NET MİDİR?? DEĞİL MİDİR?? GÖREN GÖZLERİMİZ KÖR MÜDÜR BU KONULARDA?? YOKSA İŞBİRLİKÇİ RUHLARIMIZ VATANA İHANET İÇİNDE PKK VE BDP NİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞIP DİDİNMEKTELER MİDİR??...

DEVLET YETKİLİLERİNE SORUYORUM BURADA...SİİRTTE, SİLVANDA, MARDİNDE 300 000 - 500 000 -1.000 .000 "TÜRK KÖKENLİ VATANDAŞIMIZIN SEVEREK ÇALIŞACAĞI DEVLETE AİT FABRİKALARI KURMAK ÇOK MU ZOR GELİR SİZLERE??? SÖYLEYİNİZ DİYARBAKIR BELEDİYESİNİN KASALARINA DEVLET BÜTÇESİNDEN KAÇ YÜZ KANTRİLYONLARCA "TÜRK HALKININ GIRTLAĞINI SIKARAK ALDIĞINIZ VERGİLERDEN TOPLADIĞINIZ " PARALARI AKTARDINIZ??? BU PARALAR BÖLÜCÜ KATİL TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAHRAMAN TÜRK ASKERİNİ ŞEHİT ETMEK İÇİN KULLANDIKLARI SİLAHLARI KURŞUNLARI ALMAK İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜNE AKTARILMIYOR MU SÖYLEYİN ????

HAİNLER CEZALARINI BULACAKTIR ... İÇTEKİ HAİNLER DE CEZALARINI ER YA DA GEÇ BULACAKLARDIR ...

Değerli dostlar, yazımdaki ağır ifadeler yalnızca, halktan aldıkları yetkilerle "DEVLETİN EN ÜST MAKAMLARINDA YETKİLİ " olup da, devletimizi, vatanımızı hainlerle el birliği içerisinde parçalamaya bölmeye yıkmaya çalışan hainler ve işbirlikçilerini hedef almıştır.

Değerli insanlarımıza hangi etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar hem sevgim hem de saygım sonsuzdur ... Burada hedef aldığım kitle çok açık ve net "HAİNLER, VE HAİNLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLAN YANDAŞLARI’DIR ...

Saygılarımla ...

Beğen

Mert YİĞİTCAN
Kayıt Tarihi:16 Temmuz 2011 Cumartesi 14:41:38

HAİNLİK VE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA YAZISI'NA YORUM YAP
"HAİNLİK VE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA " başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
(Mustafa Çetiner)
16 Temmuz 2011 Cumartesi 20:07:59
Oy kaygısıyla işbirlikçilerle işbirliği yaparsanız , dağdan inen hainlerin ayağına devletin hakim ve savcısını getirerek kurulan seyyar mahkemede affeder ve otobüs üstünde şehir turu attırıp şov yaptırırsanız sonuç bu olur.
Emek verilmiş bir yazıydı ve haklıydı.
Kutlarım.
Selam ve sevgimle.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mert YİĞİTCAN 16 Temmuz 2011 Cumartesi 20:17:00
Var olunuz değerli şair dost.
Saygılar.
bekir güçlüer
16 Temmuz 2011 Cumartesi 15:49:08
Sayın Mert Yiğitcan,
Yazınızı beğenerek okudum. Tebrik eder, saygılarımı sunarım.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Mert YİĞİTCAN 16 Temmuz 2011 Cumartesi 16:10:10
Var olunuz Bekir bey .Saygılar.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.