AYRIKOTU
855 㱮iri ve 74 yaz齭 kay齮l Takip Et

中RETMEN OLMAK-1中RETMEN OLMAK-1

G黱黱 Yaz齭
Okudu饀nuz yaz 23.11.2022 tarihinde g黱黱 yaz齭 olarak se鏸lmi⺶ir.

中RETMEN OLMAK-1

Bu g黱 size ismini vermeden bir k齴 鲳rencimin hayata tutunma 鏰balar齨 ve ona dolayl yolla vermeye 鏰lt齧 deste餴 anlataca瘕m. Benimle birlikte bu k齴 鏾cu饀nun yolunu ayd齨latacak,maddi manevi destek olup ayaklar 鼁erinde durmas齨 sa餷ayacak g鰎黱t de餴l, y黵e餴 mert insanlara sesleniyorum! Ayd齨latal齧 bu ve bunun gibi k齴 鏾cuklar齧齴齨 yollar齨, ayaklar 鼁erinde durmas齨 sa餷ayal齧 elbirli餴 ile. Emeklemeye 鏰l齬ken k齬mayal齧 bacaklar齨, tutun ellerinden TUTALIM hep birlikte!

Ege b鰈gesinin b鼀黭 illerinin (Denizli) bir il鏴sinden 鲳rencim. D黱yalar g鼁eli! 輘mi bende sakl!
Bir 鰉黵 de saklayaca瘕m.

Annesinin hayat hik鈟esini anlatt齨da 䁖ka u餽ad齧. Bir ailede bu tarz olaylar齨 olabilece餴 akl齧齨 ucundan ge鏼ezken, benim 鲳rencim nelere tan齥 olmu,ne zorluklarla m點adele etmi⺶i. Kendi a饅齨dan yazd齥lar齨 㱮mdi hep birlikte b鰈黰 b鰈黰 okuyal齧.

"Ben hayat齧 ilk defa bu 㧐kilde ba⺶an sona yazma karar ald齧 琰nk benim gibi insanlar齨 bu hayatta var oldu饀nu biliyorum benim gibi bir s黵 insan齨 鏾cuklu饀nu yayamad齨, yad齨 hissetmedi餴ni, nereden tutsa,hangi dal tutsa elinde kald齨,kendini bir batakl齨 i鏸nde gibi hissetti餴ni ve 琮rp齨d齥鏰 daha da derine batt齨 bildi餴 i鏸n 鰈黰 bekleyen onca benim gibi insan oldu饀 i鏸n yaz齳orum.

莖k b鼀黭 de餴lim 18 yanda olan hen鼁 herkesin g鰖黱de bir 鏾cuk ama yad齥lar齧 bilenler i鏸n 鏾k olgun olan bir k齴齧.

Yad齥lar齧 yazmak istiyorum 琰nk baz insanlara umudun hala var oldu饀nu ne kadar 鏾k 㧐y yam dahi olsak yine de hala umudun ve her k鰐 㧐yin sonunda iyi bir de son oldu饀nu g鰏termek istiyorum.

Her son dedi餴miz asl齨da bir son de餴ldir ayn zamanda bir baangt齬 ben her k鰐 bir 㧐y yad齧da her seferinde yeniden baad齧 baayamasam da baamaya 鏰lt齧.

Yan齧da kimsem yoktu kendi annem bile benim o karanl齧da beni tek bama b齬akmken kimseye s齨amazd齧 bu y鼁den bir yan齧 da hala kimsenin samimiyetine ve i鐃enli餴yle inanam齳or ama sadece art齥 inanmak istiyorum. Aram齴da iyi insanlar da olmal.

Evet art齥 yaz齧a baayaca瘕m hayat齧齨 nas齦 insanlar齨 elinde karard齨 ve bu ya nas齦 geldi餴mi anlataca瘕m."

"Annem babam ile 14 yanda evlenmi⺶i evlili餴 zorla ve para karl olmu⺶u ve annem bir mal gibi babama sat齦mt sorars齨齴 evet
-Bir insan ya da bir anne ve baba k齴齨 nas齦 parayla satar? Dedem yani annemin babas 鰕le i餽en bir insand ki, annem her zaman anlat齬 "鰇s黵emiyordum bile yan齨da 鰇s黵sem dayak sebebi oluyordu."der Annem babas齨 7 yanda tan齧 ondan 鰊ce babas齨 hi g鰎memi.

Annesiyle babas, o zamanlar ayr yayormu aradan 7 y齦 ge鐃ikten sonra tekrar birlikte olmuar.

Annemle teyzemin aras齨da 7 ya varm dedem her zaman teyzemi destekler annemi d鰒ermi 琰nk her ne kadar annem onun k齴 olsa da, 7 yanda tan齧 annemi. Annem ilk y黵黡黱de yan齨da de餴lmi, ilk konu⺶u饀nda yan齨da de餴lmi, hi鏱ir 㧐yinde yan齨da yokmu.

Ama teyzem 鰕le de餴l teyzemin her 㧐yinde yan齨daym.

Annem her zaman der" bana yapt baz hareketler vard ve ben onun yapt hareketleri evlendikten sonra fark ettim ne anlama geldi餴ni" evet annemi taciz ediyormu dedem. Annem 14 yanda evlendi餴 g黱 kurtulmu babas齨齨 tacizlerinden. Ancak teyzem kurtulamam!

Annem, babamla evlendi餴nde babam ile aras齨da 11 ya varm ve babam do饀⺶an engelli biriymi. Duymuyor ve konum齳ormu. Ayn zamanda epilepsi krizleri ge鏸riyormu ara ara.

Annem ilk evlendi餴 zamanlar ev i㱮 ve yemek yapmay bilmedi餴 i鏸n 鏾饀 kez babamdan 㱮ddet g鰎m. 16 yandayken abime hamile kalm.

O g黱, abim tam anne karn齨da hen鼁 7 ayl齥ken babam her gece oldu饀 gibi bardan eve gelmi ve annem de her zamanki gibi onu bekliyormu.

Eve girdi餴 ilk an annemin sa琮ndan tutup yerde s黵黰 ve karn齨 tekmelemeye baam duvardan duvara f齬latm. Annem o g黱 abimi do饀rmu.

Her zaman s鰕ler " o g黱 abini do饀rdum elime bir kez ald齧 sonra abin dayanamad ve vefat etti yalvard齧 bir kez daha verin diye ama vermediler"der.

Ancak, annemi su鏻ad babam齨 ailesi. "莖k y黵鼀ordu" deyip, babam齨 annemi d鰒d ger鏴餴nin 黶t黱 鰎tmler.

Abim 鰈d黭ten 3 y齦 sonra ben, benden 3 y齦 sonra da karde㱮m d黱yaya geldik."

Devam edecek!

Be餰n

AYRIKOTU
Kay齮 Tarihi:22 Kas齧 2022 Sal 22:11:15

中RETMEN OLMAK-1 YAZISI'NA YORUM YAP
"中RETMEN OLMAK-1" ba齥l yaz ile ilgili
d黱celerinizi ve ele⺶irilerinizi di餰r okuyucular ile paylan.


YORUMLAR
y鰊
24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 00:30:01
Ellerinize ve kalemimize sa餷齥 kalemin hi susmas齨 de餰rli hocam Sayg ve selamlar

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 04:38:43
Te㧐kk黵ler. Sel鈓lar sayg齦ar iletiyorum
Musa Aslansofuo餷u
23 Kas齧 2022 莂rmba 21:47:00
Y黵e餴ne sa餷齥 hepimizin g黱 kutlu olsun

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 24 Kas齧 2022 Per㧐mbe 04:39:15
莖k te㧐kk黵 ederim. Kutlu olsun g黱黰鼁
neneh.
23 Kas齧 2022 莂rmba 16:18:59
Bir insana k鰐黮 yine bir insan yap齳or.Zira insan eylemlerin 鰖nesi.T黰le鏻er ve nesneler ei餴nde g鰎ev bana..Duyarl齦齥 ad齨a..Sa餷齝akla..Sayg齳la..

neneh. taraf齨dan 23.11.2022 16:29:44 zaman齨da d鼁enlenmi⺶ir.

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 23 Kas齧 2022 莂rmba 18:10:48
Duyarl g鰊l黱鼁e sa餷齥. Sel鈓lar
A餫鏻ar齨 efendisi
23 Kas齧 2022 莂rmba 15:38:55
Bu t黵 olaylar sadece Do饀anadolu da yand齨 san齬d齧 鰊celeri. 輘tisnai de olsa Denizli gibi e餴tim durumu Do饀ya g鰎e daha ileride olan bir ilimizde bu vahim olaylar齨 cereyan etmesi 鏾k hazin bir vak齛. Ve kol k齬齦齬 yen i鏸nde kal齬 anlay齳la saklanan gizlenen bir 鏾k 鰎ne餰 ben de 鲳retmenlik yant齧da tan齥l齥 ettim. En son g鰎ev yapt齧 Kastamonu ya ait bir k鰕de adam kar齭齨 d鰒erek 鰈d黵m ancak . kimse tan齥l齥 yapmad i鏸n olay 鰎tbas edilmi⺶i.. Demek ki heryerde her㧐yde e餴tim rt 鲳retim sonraki i. Sayg ve selam ile

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 23 Kas齧 2022 莂rmba 18:11:41
Her yerde her d鼁eyde e餴tim rt!
輇rahim Kurt
23 Kas齧 2022 莂rmba 12:53:21
Baz 鏰lmalar bizi 鼁鼀or ancak bu bizim toplumsal ac ger鏴klerimizdir ke⺧e hi olmasa diyoruz ve ge鏸yoruz , 蔺in asl b鰕le de餴l tepki vermeliyiz bir 鰎nek bile bu d鼁enin ay齜齞齬 . 鏾k anlaml bir 鏰lma okudum kutluyorum

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 23 Kas齧 2022 莂rmba 14:53:15
G鰊l黱鼁e sa餷齥. Bu g鼁el d黱cenizden dolayi kutluyorum sizi!
Var olun!
Sel鈓lar sayg齦ar iletiyorum
軧RAH軲 YILMAZ
23 Kas齧 2022 莂rmba 12:40:16
Ne denir bilemem ki,
Cumhuriyetin 100. kurulu y齦齨 kutlayaca瘕z. lakin 鰕k黡eki anlat齦an ac yanml齥lar son bulmad bu g鼁el topraklar 鼁erinde.
Su鏻u kim? yan齮 hepimiz. 鰊celikle elbette 黮kenin gelece餴ni y鰊lendirenler.
Dilerim Cumhuriyetin 2. y鼁 y齦齨da b鰕lesi ac 鰕k黮er yazmaz 鲳retmenlerimiz.
Eme餴nize sayg齳la 鲳retmenim.
kutlar齧 g黱e gelen yaz齨齴齨 ve g鰊黮 sesinizin g鼁elli餴ni.

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 23 Kas齧 2022 莂rmba 14:54:09
莖k te㧐kk黵 ederim. Var olun. Sizin de g鰊l黱鼁e sa餷齥.
Den(iz)
23 Kas齧 2022 莂rmba 10:07:11
Neden 鏾cuk yapmaya devam etmi? Neden b齬ak齪 gitmemi? vs vs bir s黵 soru gelecektir. Hi鏱ir 㧐yi sorgulamaya kimsenin hakk yok. 輓sanlar齨 hangi ruh hali ile, nas齦 ve neden i鏸nde bulunduklar cehennemde kalmaya devam ettiklerini sadece orada olanlar bilir. Bir 鲳retmen olarak siz de biz sa餷齥琮lar gibi b鰕le 鰕k黮erle karlayoruz. En 鏾k ac齮an 鏰resiz kalmak.

Sevgilerimle...

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 23 Kas齧 2022 莂rmba 14:55:26
莂resizlik! 😞😞
AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi
23 Kas齧 2022 莂rmba 09:55:21
Edebiyat Defteri se鏺i kuruluna "中RETMEN OLMAK-1" isimli yaz齧 G黱黱 Yaz齭 olarak se鐃ikleri i鏸n te㧐kk黵 ederim. Sayg齦ar齧la!

Cevap Yaz

Okudu饀nuz yorum yazar taraf齨dan etkili yorum olarak se鏸lmi⺶ir.
levent taner
23 Kas齧 2022 莂rmba 08:50:33
Merhaba Hocam

Ac dolu, beraberinde h鼁ne sevk eden bir 鰕k okudum k齳metli kaleminizden

Bizde bir arabesk k黮t黵, damar vard齬 hani

Bazen ac齦 arabesk tabir edilen bir hal al齬

Ku⺧usuz toplum kesimlerinde derin 鏴li⺧iler, buhranlar, ⺷uralt bozukluklar var

Bu do餫ll齥la pop黮er k黮t黵 de besliyor

Mutsuzlu饀 resmeden bir m鼁ik bir bak齳orsunuz baz kesimlerin mutluluk kayna瘕, bir afyon imkan

"Aya瘕 k齬齦m o tahta masa
Senden 鏾k vefal 琮kt sevgilim" derdi bir arabesk par鏰 vaktiyle

O tahta masan齨 aya瘕 ni鏸n k齬齦m, neyi simgeliyor bu? Sorgulanmaya m黶ait elbet, sosyok黮t黵el yap齨齨 k齬齥 d鰇黭, 鏰tlak yanlar misali

Nihayet hocam

Y黵e餴nize, eme餴nize, kaleminize, kelam齨齴a bereket

24 Kas齧 "逐retmenler G黱" dolay齭齳la tebrik ederim sizi

G黱e gelen yaz齨齴 da kutlar齧

Selam ve sayg齦ar齧la.

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 23 Kas齧 2022 莂rmba 09:44:56
De餰r veren, de餰rli g鰊l黱鼁e sa餷齥. Sel鈓lar sayg齦ar iletiyorum
HERFE
22 Kas齧 2022 Sal 22:25:46
躵pererek okudum...
Devam齨 bekliyorum 鲳retmenim..

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


AYRIKOTU Yaz齨齨 sahibi 22 Kas齧 2022 Sal 22:29:32
Hem 黵perti, hem y黵ek kabarmas!
Ne kadar hazmedemesek te bu ac齦ar yayan evlatlar齧齴 var maalesef!
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.