Polat Akyol
73 şiiri ve 23 yazısı kayıtlı Takip Et

Şirk nedir?ŞİRK NEDİR?

Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Rasûlü’dür.

1. Şirk: “Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya rubûbiyyetinde, ulûhiyyetinde, isim ve sıfatlarında eş benzer ve denk tanımak” demektir. Şirk koşan kimseye “müşrik” denir. Şirkin zıddı ise tevhîddir.

2. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın yaratan, yaşatan, yöneten, idâre eden, hüküm veren, işleri dengede tutan, rızık veren, dirilten ve öldüren gibi rablık özelliklerinden birini yahut bir kaçını Allâh’tan başkasına vermek O’na rubûbiyyette şirk koşmaktır. Yani Allâh’u Teâlâ’ya rablığında ortak koşmaktır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “İşte Rabbiniz Allâh budur. O’ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse yalnız O’na ibâdet edin. Zîrâ O, her şeye vekîldir.” [el-Enâm: 6/102]

3. Kurban kesmek ve muhâkeme olmak gibi görünen yahut duâ ve tevekkül gibi görünmeyen herhangi bir ibâdet çeşidini Allâh Subhânehu ve Teâlâ’dan başkasına yapmak O’na ulûhiyyette şirk koşmaktır. Yani Allâh’a ilâhlığında ortak koşmaktır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Allâh’a (tevhîd üzere) ibâdet edin ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayın.” [en-Nisâ: 4/36]

4. Bir şeyin hükmü ona verilen isme değil, o işin hakîkatine tâbidir. İşi yapanın itikadı önemli değildir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya şirk koşan bir kimse kendi nefsini müşrik olarak isimlendirmese de müşriktir. Bunun gibi yapmış olduğu fiili ilâh edinmek, ibâdet etmek, şirk koşmak olarak nitelendirmese de bunun bir önemi yoktur.

5. Şirk, büyük ve küçük olmak üzere iki kısımdır. Büyük şirk, kişiyi İslâm Dîni’nden çıkaran şirktir. Tevbe edilmeği takdirde ebedî olarak cehennemde kalmayı gerektirir. Müslümanlarla bağını koparan, canından ve malından dokunulmazlığı kaldıran en büyük haramdır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Kim Allâh’a şirk koşarsa, muhakkak ki Allâh ona cenneti haram kılar. Varacağı yer cehennem ateşidir. Zâlimler için yardımcı yoktur.” [el-Mâide: 5/72]

6. Şirkin cehâletle yahut düşmanlıkla, şaka yahut ciddiyetle olması arasında kişinin küfre girmesi açısından fark yoktur. Şirk işleyen müşriktir.

7. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’dan başkasına ibâdet eden yani herhangi bir ibâdeti Allâh’tan başkasına yapan müşriktir. Böyle bir kimsenin kelime-i şehâdeti söylemesinin yahut namaz ve zekât gibi zâhir ibâdetleri yerine getirmesinin şirkten tevbe edip Allâh’a ihlâs ile yönelmediği sürece bir faydası yoktur. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Eğer onlar (şirkten) tevbe edip namazı kılarlarsa ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin dînde kardeşlerinizdir.” [et-Tevbe: 9/11]

8. Sâlih kimselerin şefaat etmek ve sırâtı geçirmek gibi dîni, yağmur ve bereket vermek gibi dünyevî olaylar hakkında tasarruflarının bulunduğuna inanmak, sâlihlerin kabirleri giderek onlardan hidâyet gibi dîni, mal ve çocuğa kavuşmak dünyevî bir istekte bulunmak, onları Allâh ile kul arasında aracı edinmek, onlara sığınmak, tevekkül etmek ve yardıma çağırmak şirktir. Böyle bir amelin sâhibi de müşriktir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki, hâlis (katışıksız) dîn yalnız Allâh’ındır. O’nu bırakıp da başka velîler edinenler: ‘Biz onlara sadece, bizi Allâh’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz’ diyorlar. Şüphesiz Allâh, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allâh, yalancı ve kâfir olanları doğru yola iletmez.” [ez-Zumer: 39/3]

9. Sâlih kimselerin yüzü suyu hürmetine yahut haklarını ileri sürerek Allâh’tan istekte bulunmak duâda taşkınlık olup, haramdır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Rabbinize için için ve yalvararak dua edin. O, taşkınlık yapanları gerçekten sevmez.” [el-Arâf: 7/55]

10. Kabirlerin yükseltilmesi ve buraların mescid haline getirilmesi haramdır. Kabirlerin mescid haline getirilmesi lanetli bir iş olup, şirkin en büyük sebeblerinden biridir. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki, sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinirdi. Dikkat edin! Kabirleri mescidler edinmeyin, sizi bundan men ediyorum.” [Müslim (532); Taberânî (el-Evsat: 4357)…]

“Allâh’ın lâneti Yahûdî ve Hıristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescidler edindiler.” [Buhârî (1330); Müslim (529)…]

11. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın hükümlerinden başkasını kabul etmek, bunları benimsemek, meşru görmek, itaat etmek ve muhâkeme olmak şirktir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Hayır! Senin Rabbine andolsun ki; onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe îmân etmiş olmazlar.” [en-Nisâ: 4/65]

12. Gaybı bilmek, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. O, şöyle buyurmaktadır: “De ki: Göklerde ve yerde Allâh’tan başkası gaybı bilmez.” [en-Neml: 27/65]

Gaybtan haber veren ve onun verdiği haberi tasdik eden kişi kâfir olur. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allâh’ın zikrettiği dışında yıldızlar ilminden bir bölüm alan kimse, sihirden de bir bölüm almış olur. Müneccim, kâhindir. Kâhin, sihirbazdır. Sihirbaz da kâfirdir.” [Ebu Dâvud (3905); İbn Mâce (3726)… ]

“Kim bir kâhine gelip onun söylediğini doğrularsa Allâh’ın Muhammed’e indirdiğinden dışarı çıkmıştır.” [Ebû Dâvud (3904); Tirmizî (135)…]

13. Şirk, Allâh’ın asla bağışlamayacağı en büyük günahtır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Allâh, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan (şirkten) daha hafif günâhları ise, dilediği kimseler için bağışlar.” [en-Nisâ: 4/116]

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur: “En büyük günah, seni yarattığı halde Allâh’a şirk koşmandır.” [Buhârî (4477); Müslim (141)…]

14. Şirk, tüm söz amelleri boşa çıkarır ve geçersiz kılar. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki, sana ve senden öncekilere (geçmiş peygamberlere) şöyle vahyedildi: Eğer Allâh’a şirk koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun.” [ez-Zumer: 39/65]

15. Şirk, ebedî olarak cehennemde kalmayı gerektirir. Şirk üzere ölen bir kimse sonsuz olarak cehennemde kalacak ve asla cennete giremeyecektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kim Allâh’a şirk koşarsa, muhakkak ki Allâh ona cenneti haram kılar. Varacağı yer cehennem ateşidir.” [el-Mâide: 5/72]

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur: “Her kim Allâh’a hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmaksızın kavuşursa (tevhîd üzere ölürse) cennete girer. Her kim de O’na herhangi bir şeyi şirk koşarak kavuşursa (ölürse ebedî olarak) cehenneme girer.” [Buhârî (129); Müslim (152)…]

16. Şirk, kişinin canından ve malından korumayı kaldırır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip-tutun.” [et-Tevbe: 9/5]

17. Şirk, Müslümanlarla velâyet bağını kaldırır. Çünkü sadece Müslümanlar birbirlerinin velîleridir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velîleridirler.” [et-Tevbe: 9/71]

18. Şirk, Müslümanlarla mirâs alıp vermeye engeldir. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Müslüman kâfire; kâfir de Müslümana mirâsçı olamaz.” [Buhârî (6764); Müslim (1614)…]

19. Küçük şirk, kişiyi İslâm Dîni’nden çıkarmayan şirktir. Ancak tevhidin kemâline aykırıdır ve büyük şirke vesiledir. Allâh’u Teâlâ’dan başkası adına yemin etmek gibi sözlü; belâyı gidermekte sebeb olması için halka ve ip bağlamak gibi fiili; riyâ ve şöhret gibi irâde ve niyetlerde olmak üzere üç kısma ayrılır.

Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in, âlinin ve ashâbının üzerine olsun.

Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’tandır.

Beğen

Polat Akyol
Kayıt Tarihi:17 Kasım 2019 Pazar 02:39:58

ŞİRK NEDİR? YAZISI'NA YORUM YAP
"ŞİRK NEDİR?" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
EM.HAKİM
18 Kasım 2019 Pazartesi 07:19:56
ŞİRK NEDİR
SİRK ALLAH'A EŞ KOŞMAKTIR
O'NUN VERDİĞİ CANI HEM DE O'NUN ADINI ANARAK
ALMAKTAN
DAHA BÜYÜK BİR ŞİRK OLUR MU
SİRK AF EDİLMEYEN GÜNAHLARDANDIR
YETİM HAKKI KUL HAKKI VERDİĞİ CANI ALMA GB,
YASAKLARI'NIN HEPSİNİ DOLU DİZGİN YAŞAYANLARI
AF ETMEYECEKLERDENDİR
İNŞALLAH
İKİ DÜNYA DA O'NUN OLDUĞUNA GÖRE ÖRNEK İBRET
CAYDIRICI OLMASI İÇİN BU DÜNYADA DA GEREKENİ
YAPIYOR DA NERDEN GELDİĞİNİ BİLMİYOR OLMALIYIZ. YAPAR
CİHAT EMRİ VAR DEĞİL Mİ
ONU YANİ CİHADI NEDEN
İLİM BİLİM YARIŞINDA KULLANMIYORUZ DA...
HEP ELİNOĞLUNUN BULUŞLARIYLA İNSANLIK MENZİL ALIRKEN
BİZ İSLAM ELEMİ ONLARIN GÖLGESİNDE YAŞIYORUZ.
HAA! ONLAR BU DÜNYA İÇİN BİZ AHİRET İÇİN ÖYLE Mİ
PEKİ BİR EDİSON MU BİR İŞİT KELLE KESENİ Mİ MAKBULUNUZDÜR.
HANGİSİNİ MİSAFİR EDERDİNİZ.
ALLAH HİÇ KİMSEYE AMA HİÇ KİMSEYE
SUÇU GÜNAHI NE OLURSA OLSUN
ZULM ETME ÖLDÜRME HAKKINI

HELE KENDİ ADINI ANARAK SUÇUNA ORTAK ETME ( HAŞA )
VERMİŞ OLAMAZZ
kendimizi ve alemimizi kandırıp sefil perişan günahkar etmeyelim:
mevlana hz:lerinden daha mı inançlı
daha mı akıllı
daha mı müslümanız

NE DİYOR HAZRET
" GEL, GEL NE OLURSAN OL YİNE GEL
İSTER KAFİR, İSTER MECUSİ İSTER PUTA TAPAN OL YİNE GEL
BİZİM DERGAHIMIZ, ÜMİTSİZLİK DERGAHI DEĞİLDİR
YÜZ KERE TÖVBENİ BOZMUŞ OLSAN DA YİNE GEL"

KEZA YUNUZ CAN NE DİYOR:
" BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE
BU KILDIĞIN NAMAZ DEĞİL
YETMİŞ İKİ MİLLETİN DAHİ
ELİN YÜZÜN YUMAZ DEĞİL

HACI BEKTAŞ HZ. NE DİYOR
HARARET NARDADIR SACDA DİĞİL
KERAMET NE KUDÜSTE NE HACDADIR
NE ARARSAN KENDİNDE ARA (Mealen)

EY SN. YAZAR VE SAİR OKUYACAK OLAN İNANANLAR İNANÇ SAHİBİYSENİZ
ALLAHL'IN YANINDA KİMİN KİMDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU KİMSE BİLEMEZ.
BUNLARI YAZIYORUM DİYE BANA DİŞ BİLEMEYİNİZ.BENDEN DAHA AKILLI DAHA İNANÇLI DAHA ÜSTÜN BİR KUL OLDUĞUMU DEĞİL TAM RSİNİ DÜŞÜNMÜN YANİ AKIL SÜZGECİNDEN GEÇİRİNİZ.
YAZIYI OKUDUM ÖZ DE SÖYLENECEK SÖZ DE BUDUR BENCİLEYİN.
GERİSİ YAPILMASI OLASI OLDUĞU GİBİ YAPILMAMASI KATL-İ VACİPLERDEN GÖRÜLMEMELİ.
SAHAHINIZ HAYIRLI OLSUN.
EN SON VE EN GÜZEL KELAMIM
HEPİNİZE SELAMIM OLSUN.
MUSTAFA ERTÜRK EM HAKİM


2 cevap yazılmış Cevap Yaz


Polat Akyol 18 Kasım 2019 Pazartesi 08:37:34
MUSTAFA ERTÜRK EM HAKİM Bey, öncelikle sizin sabahınız da hayırlı olsun.
Ben hiç kimseye diş bilemiyorum, burada yazmamın sebebi, günümüzde bir çok insan Tevhîd dinini malesef bilmiyor. Ben haşa çok bilmişlikte taslamıyorum, sadece bildiklerimi ve öğrendiklerimi bilmeyenlerde öğrensinler diye paylaşıyorum, inşallah öğrenmelerine vesile olur. Yazmış olduğum makalemin neresinde hangi satırın da yanlışlık var söylermisiniz? Benim delilim ayet ve hadislerdir. Eğer okuduysanız ayetleri ve hadisleri görmüş olmalısınız. Ben burada şu insan şu insandan üstündür diye bir şey yazmadım. Benim bu makalemde konum şirk ve bu konu hakkında ayetleri ve hadisleri delil göstererek anlatmaya çalıştım dilimin döndüğü kadar Allah'ın izniyle ve yardımıyla. İsteyen doğru anlar ve yorumlar isteyen yanlış anlar ve bildiği gibi yorumlar. Pekiyi sizin örnek verdiğiniz insanlar haşa Allah ve Rasûlünden dahamı iyi biliyor? Tekrar hayırlı sabahlar.
EM.HAKİM 18 Kasım 2019 Pazartesi 09:22:45
Sn. düşünce ve iman yürekli muhterem
Benim de amacım ne şahsınız ne de yazınızdır. Asla.
Değinmek istediğim islam aleninin pürü melal halinin nedenlerine değinmektir.
Gerisini yazımda belirtmişim.
Sizinle nuans farkımız olabilir. Doğaldır.
Kırrdıysam düzeltir
saygı sunar mutluluklar dilerim.
Yeganem
18 Kasım 2019 Pazartesi 01:19:31
Allahın selam ve rahmeti bereketi inananların ve iman edenlerin üzerine sizin de üzerinize olsun kardeşim,
Allah ın adıyla Bismillahirrahmannirrahim,
Allah şirke düşmekten şirk sayılan hatalar günahlardan cümlemizi korusun..
Okuyup yararlanır inşaallah kardeşlerimiz.Allah hak rızasını gözetip derleyip yazanlardan konuşanlardan razı olsun inşaallah..
Allah şirke düşmeyin demekte.
Medya üzerinde dizi saçma sapan proğram izleyeceklerine her ferdin öğrenmesi gerek dilimizi dinimizi tarihmizi örf ve adetlerimizi.
Fakat insanlar aslında müdavimi oldukları dizilerle hem zaman harcıyor özentiyle helal haram kavramını yitirip..Maddi çıkar için kula kul oluyorlar.
Kendileri cahil olan insanlar evlatlarına ne öğretirler hiç birşey sonra da var efendim benim oğlan kız şunu etti..Önce kendilerini düzeltmeli aileler iyi örnek olmalı evlatlarına.Allah yardımcımız yardımcısı olsun tüm insanların..
Allah razı olsun kardeşim
Sidney den selamlar dua ile.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


Polat Akyol 18 Kasım 2019 Pazartesi 02:34:57
Allah'ın Selamı Rahmeti ve bereketi sizin ve tüm müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun,
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla…
Kardeişim, Allah sizin ve tüm müslüman kardeşlerimizin dualarını kabul etsin inşallah.
Kardeşim, bizim tek amacımız Allah'ın rızasını kazanmak değilmi? günümüzde insanların bir çoğu haşa şirk koşmanın sadece putlara tapmaktan ibaret olduğunu zannediyorlar. Halbuki, konuşmalarımız yaptıklarımız vs. bizleri Allah korusun şirke götürebilir. İşte insanlara anlatmaya çalıştığım en önemli konu bu. Allah korusun son nefeste imansız gitmek var. Benim çabalarım da kendim de dahil, insanların son nefeslerini müslüman olarak verebilmemiz içindir inşallah. Elbetteki günahlarımız belkide zannettiğimizden çok fazla. Çünkü, nihayetinde biz insanız ve insanlar günah işlemeye müsait yaratılmışlardır. Rabbim benim sizin ve tüm müslüman kardeşlerimin günahlarımızı affetsin inşallah. Ve son nefesimizi müslüman olarak vermemizi nasib etsin inşallah.
Allah'a emanet olun kardeşim.
Selam ve dua ile.
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.