Gulsen Aksoy
203 㱮iri ve 3 yaz齭 kay齮l Takip Et

逐retmenler g黱黱鼁 kutlu olsun中RETMENLER G躈躈躗
❤ KUTLU OLSUN. ❤
Ben ilk okul mezunlar齨dan齧.
1960 y齦齨da okula baamt齧.
2 辝ker 鲳retmenim oldu.o yllarda.
Ikisinide 鏾k sevdim.onlardan Yad齧 k黭 birer An齧 anlatmak geldi i鏸mden.
Ilk 2 y齦齧 Nimet k齴齦da 鲳retmenimdi .
A,B,C yi ondan 鲳rendim.
Anne 㧐fkatlim.
Benim tatl 鲳retmenim.
Bir pazar tatil g黱 anne annemle ziyaretine gittik.
Tabi ben 莖cuk akl齧la Sar Bak齬 kal齨 tellerle sa鏻ar齧 sarmt齧.
O halimle gittim.dikkatini 鏴kti ve sordu bunlar neci dedi.
Bende kivircik olsun istedim 鲳retmenim dedim.
G黮d elleriyle tek, tek 琏zd.
Baya K齰齬c齥, kabar齥 olmu⺶u.
Bir 鲳retmenin sa鏻ar齨a bakt齧,bir kendi Sa鏻ar齧a.
Benzedimi 鲳retmenim dedim.
Sa⺧齨 bana bakt g黮d, sen banam benzemek istedin dedi bir 鰌點黭 koydu yana瘕ma.mutlu olmu⺶u.
謞le dememden.
Be餰ndi diyordum i鏸mden.
Ama nasihati bir daha yapma olmu⺶u.
zor tarars齨 demi⺶i.
Ve s齨齠 de餴⺶ik 鏾kta 鼁黮mt黰.
Nimet k齴齦da 鲳retmenim yayorsan齴 鰉r黱鼁 uzun olsun.
Ve
Z黮eyha t鰖ge 鲳retmenim.
Can 鲳retmenim son 4 y齦齧da onun emekleri vard.
Annemiz 鲳retmenimz idi.
輟mirden hataya gelmierdi.
Atam齴 mustafa kemal Atat黵k’
莖k iyi tan齳an yak齨 dostuydu.
Bize Cumhuriyeti, ilke ve inkilablar
莖k g鼁el anlatmt.sanki o g黱leri tekrar yayordu. T黵kiye co餽afyam齴 kar kar Anlat齬d.
莖k 鰊em verirdi bizlere
S齨齠齨 enlerinden oldu饀m i鏸n okumam齞a 鏾k isterdi.
Birg黱 ne olaca瘕m sordu.Terzi dedim .Sa⺧齨 y鼁黰e bakt.
Bu zekayla neden okmak istemiyormusun deyince cevap veremedim.
Diplomam almaya gitti餴mde vermedi git anneni 鏰瘕r dedi. Korak eveden annemi 鏰瘕rd齧. 謌retmenimin karnemi vermedi餴ni s鰕ledim.
Annem okula geldi konu⺶ular. Annemden s鰖 almt okumam i鏸n
葭im k齪齬 k齪齬d okuyacak bir 鲳retmen olacakt齧. O hayallerim vard art齥. Ve o yillarda hemende 鲳retmen olma imkanlari vard benimle okuyan b黷黱 arkadaar齨 鏾饀 鰃retmendi.ama ben ne yaz齥 okuyamad齧 ve 鲳retmen olamad齧 .
Eve geldikten sonra cay齦d kay齮 yapt齬amad齧.o uktelerle yad齧 onun i鏸ndir ki her 鲳retmenler g黱黱de o g黱lerim ve An齦ar齧 depre㱮r. 逐retmenleri bir ba⺧a severim.izmir g鼁eli benim g鼁el Z黮eyha T鰖ge 鲳retmenim. O G黱den sonra seni hi g鰎medim ama hi鐃e unutmad齧.
Ba 鲳retmenimiz mustafa kemal atat黵k olmak 鼁ere
t黰 鲳retmenlerimizin
中RETMEN LER
G躈 HAYIRLI OLSUN

24/11 2016
G.AKSOY.

Be餰n

Gulsen Aksoy
Kay齮 Tarihi:24 Kas齧 2016 Per㧐mbe 01:11:52

中RETMENLER G躈躈躗 KUTLU OLSUN YAZISI'NA YORUM YAP
"中RETMENLER G躈躈躗 KUTLU OLSUN " ba齥l yaz ile ilgili
d黱celerinizi ve ele⺶irilerinizi di餰r okuyucular ile paylan.


YORUMLAR
sami bibero饀llar
24 Kas齧 2016 Per㧐mbe 03:30:29
Olduk鏰 ilgin bir yaz齳d.

輑k okula ayn sene baam齴. Ben de 1960 da baad齧. Ama size nazaran 鏾k nsl齳m齧 ki babam erkek olsun, k齴 olsun 鏾cuklar齨 okumas齨a 鏾k 鰊em verirdi.

Okudum ve sizin i鏸nizde ukde olan mesle餴n bir mensubu, yani 鲳retmen oldum. Y鼁lerce, binlerce 鲳renci yeti⺶irdim.

Ke⺧e sizi de okutmu olsalard. Eminim ellerinde yeti⺶i餴niz o 鲳retmenler sayesinde 鏾k m黭emmel bir 鲳retmen olurdunuz.

Her neyse. ge鏼i⺶e kalm art齥.

逐retmenler g黱 dilekleriniz i鏸n 鏾k te㧐kk黵 ediyor, selam ve sayg齦ar齧 g鰊deriyorum. Allaha emanet olun.

1 cevap yaz齦m Cevap Yaz


Gulsen Aksoy Yaz齨齨 sahibi 13 Aral齥 2016 Sal 01:09:09
Duyarl齦齨齴dan dolay te㧐k黵 ederim hocam.
Temennim egitimve k黮t黵黰鼁黱 melesi s鰊mesin. Gelece餰 齥 tutsun.sayg齦ar齧la selaml齳orum
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.