Bayram KAYA 1
391 şiiri ve 1100 yazısı kayıtlı Takip Et

Güç 4Köleci sistem içinde paylaştırma işi şartlı yeterli nedenli yükümlülüğe göre pay edilmezler. Köleci ilişki günümüzde dahi kendi paylaştırmasını bambaşka nedenlerle aldatan put oluşuyla, size pay ettirirler. Günceli sistemdeki ürettirme sürecini paylaşma işi içinde size, ali cengiz oyunu oynanır. Sizleri emek gücünüze göre çalıştırırlar. Ama payınızı verirlerken ancak iş gücünüz karşılığı olabilen payı verirler.

Geri beslenin yasasına göre şartlı yeterli nedenin zorunlu oluşu sonunda üretilen şeyler paylaşılırken; şartlı yeterlilikle olması gereken ortaklaşmayı yapmazlar. Paylaşma aşamasında süreç ortaklaşışla bağ ve bağıntı olmaktan çıkar. Eşitsiz, sömüren paylaştırma birden özel mal mülk edinmenin (rızk olarak verilmenin) kira, irat, gelir kutsallığına dönüşürler. Ortaklaştıran bağ ve bağlaç; üretim işi sonrasında kırılır.

Yani köleci sistemde emek gücünüzle üretirsiniz, ama emek gücünüzün değil de, iş gücünüzün karşılığını alırsınız. Şartlı yeterlilikle üretilen şey 5 saatlik iş gücünüzün karşılığı olması gerekirdi. Oysa asgariden 24 saatlik çalışmayla sınırlı olan emek gücünüzün karşılığına dönüşür. İşte olan biten kızılca kıyamet koparan sömürü noktası burasıdır. Bu, “artık zaman” olaraktan fazladan çalışılan zamandır.

Emek gücü ile iş gücü olmanın ikisi arasındaki fark, efendilerin özel mülk edinme hakkı (kârı) olur. Bu nedenle mal mülk sahipliğinin tarihi gelişimi ilk baştan beri böyle olmayıp; üretim gücü sahipliğinin hemen önünde değil de, üretim gücü iyeliğini ortaya koyan sürecin sonunda gerçekleşmiştir.

Bu tür köleci tutum, sistemin çevrimi olunca; çevrimde baş ve son aynı gibi olur. Yani mal mülk sahibi oluş üretim gücünden önce gibi görünür. Başlangıç sosyal yapıların içinde ve totem meslekli toplum sal yapıların içinde en fazlası 24 saatle sınırlı emek gücünüz vardır.

Bu 24 saatlik emek gücünün içinde dinlenme ve diğer zorunlu faaliyetlerinizde olmakla, çalışılan emek gücü 24 saat olamamakla sınırlanır. Bu aşamada kişisel mal mülk sahiplikleri yoktur. Ve Grup (totem) alanlı organize ligin ortaklaşması vardır. Emek gücü ve totemi grup alanı ortaklaşışlarladır.

Gruplar arası takas olayı ortaya çıkmakla; farklı kullanımlı totem ürünlerini değişme süreci, giderekten “soyut sosyo toplumsal ortalama emek” oluşuyla süreç; “iş gücü” karşılığında emeklerin değişilmesini ortaya koyabilmiştir. Veya mal mülk sahipliği sanki emek gücünde önceymiş gibi görünmekle ortamın kesikli sürekli çevrimleri içinde birbirinin yerini alan süreçler olmasıyladır ki; sonuç, neden gibi olurdu.

Lineer olarak tarihi sürece baktığımızda dahi; köleci sistem içindeki üreten ilişkiler, ortaklaşa şartlı ve yeterli yükümlerseni üreten ilişkiler olmanın referans lığına hala devam ede gelirler. Yani ben sana buğday, un üretiyorsam sen de benim eğitimimi vs. sağlayacaksın kuralı şartlı yeterli yükümlülüktür.

Toplum içinde biri bir üretim işi yaptı mı (buğdayı üretti mi); o kişinin diğer sağlanmalarını temin etme yükümlülüğü; başkalarının diğer sağlanmaları (ayakkabısını elbisesini, çayını, koltuğunu, halısını vs.nin üretimlerini) yapmalarıyla bunların tek tek buğday üreten kişi tarafından üretilmesi işi; buğday üreten üzerinde kalkmış olur. Bu gerekli yeterlilikle ilişki ve bağıntı olmanın tek şartıdır.

Yani buğday üreten, nöbet tutmaz. Horul horul uyur. Nöbet tutanda ekip dikmediği halde ekmeği yer arabayı üretmediği halde arabaya biner. Toplum, her kişide var olan iş gücü, üretim gücü ortaklığıyla, kişilerin benzer ve ayrı şeyleri ürettirmeye, bu yükümlersen bağıntıyla odaklanmasıdırlar. Kişi diğer şeylerini bu karşılıkla değişirlik içinde sağlar olacağı, da; yeterli ve şeriki olan gerekli şartlı nedendir.

Diğer şeyleri sağlamak, iş gücü emek karşılığı olmakla beraber çalışma hayatı olan sistem eliyle boğaz tokluğuna çalışmaya dönüştürülmekle mal mülk sahibi emek gücüne el koydu. Mal sahibi, köleye; iş gücü karşılığını, boğaz tokluğu olarak öderken; üretenin üretim gücüne sahip olmuştur.

Yani boğaz tokluğu karşılığında satın alma işi, başka sömürü oluşuyla ortaya konmaktadır. Şimdi ise iş gücü karşılığı içindeki payın bir kısmı refah olarak verilmektedir. Gerekli yükümlersen koşul dediğimiz salt olan, böylece parçalı sürekli oluşla araya da virital (virüs enfektesine uygun) zamanlar da almıştır.

Yine ortaklaşan (yükümlersen) süreçlerin bir başka özelliğini de belirtelim. Parçalı olaylar aynı düzlem içindeki aynı bağıntılı zamanın birçok boşluk devinmeli öznel anlamaları içindedirler. Anlamalar çıkarcı öznel devinmeler olmalarıyla, salt bağımsız gibi olmalarıyla; parçalı olmaları nedeniyle; gerçekleşirler.

Kendi boşluk devinmesinin içinde bağımsız gibi olan o üretim ilişkisi; dışta yükümlersen olan kişiler arasında karşılıklı yüküm (ortaklaşma) olmasının gereğidirler. Bu yükümlersen dış bağıntısıyla da bir bağımlılık olmaktadırlar. Bu bağımlılık nedenle binlerce örgütlenmiş olaylar, aynı ortam düzleminin, aynı zaman bağıntısı içindedirler. Ve binlerce olay parçalı sürekliliği olmakla, birden bire olur biterler.

Parçalı üreten ilişkiler yükümlersenliği olan üretme eylemleri, birden bire oluşan eylem gibi yapılırlar. Bir kişi zamanına göre uzun olması gereken zamanı, kısaltırlar. Eş deyişle dışta yükümlersen oluşuyla gerekli ve yeterli koşula bağlı olan üreten zaman, zamanı hızlandırırlar. Zamana kurt delikleri açarlar.

Sadece avcılık, toplayıcılık, çocuk bakımı, güvenlik, üreme ve cinselliğin sağlanması gibi sağlatmalarına bölünen totem alan; güvenlik, cinsellik, üreme, çocuk bakımı, oyun, beslenme gibi yaşam alanları baki kalmak kaydıyla, sadece koyun üretimi açısından; çoban, koyun sağıcılar, koyunun yününü kırpıcılar, yün eğiriciler, ipten dokuma yapıcılar, koyun barınağı temizleyicileri, koyun barınağı içinde koyunu besleyenler ve koyuna saman yem gibi besin depolama işi yapanlar; sağılan sütü yoğurt, peynir, yağ yapan kişilere dek ortaklaştırılan zaman işi ve ortaklaşışla iş zamanı olmakla; o totem alan, bir yığın birçok kesikli sürekli parçalı durumlarına bölünmüştür.

Ve ortaklaştırma işi, aynı birim zamanı; bir türden olmayan olaylarıyla; koyun üretmeden uçak yapımına; bilgisayardan genetik mühendisliğine; arzın merkezinden, uzayın derinliğine dek olan binlerce olayları birden bire olan eylemler gibi aynı anın sürecini hızlandırırlar. Yani totem alan da bu türden parçalı bölüklü; birden bire oluşmasıyla, ortaklaştıran; bağıntı olaylarıyla sürecini hızlandırır.

Yükümlenme (ortaklık-şeriklik) eylemleri sosyo toplumların saltıdırlar. Salt olan, sosyo toplum sal yapı içindeki ortaklaşışıyla; taktikti parçalı eylemler durumlarına getirilmekle, gerçekleşirler. Ortaklaşalık el birliği olması nedenle; kesikli sürekli ettiği kendi entegrasyon parçalarını, yeniden bütünler.

Yani bir eylem oluyorken, diğer parça eylemler de, aitti aktif ortaklar tarafında aynı anda oluşturulur. Sizin buğday ürettiğiniz süre içinde; kunduranız dikilmiş, bilgisayarınız hazır edilmiş; tıp öğrencileri de doktorunuz olmuştur vs.

Bir resmi parçalarına ayırıp, parçalarının yeniden bir araya getirilmesiyle pazılın ortaya konması gibi kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayan sürece dek parçalı olayları da, parça olayların birbirine anahtar kilit gibi eylemseli oluşlarıyla; olayların bir bütünseli ve hızlı olmalarını ortaya koymaktadırlar.

Yükümlenen aitliğiyle olayları parçalı olaylar şekline getiren ortaklar; güce karşı güç birliğini oluşurlar. Güvende olma, emniyetini sağlama, temel açlık, cinsellik gibi ihtiyaçlarını, karşılama; bu tür sağlama içinde kaygılardan uzak olmaktır. Boş zamanlı; el beyin becerilerini, mimariyi geliştirme gibi aktiviteler diğer ortaklarca oluşturulmasıyla, eylemi bir bütünlük entegrasyonları da oluşmaktadırlar.

Bu eylemseli şeriklik (yükümlersen ortaklık) sizler için gücün karşısında geliştirilen taktik olmasıyla birlikte; ortaklık bir güce karşı da sizlere, gücü yetenlik hüviyeti kazandırırlar. Akıl almaz bir ortaklık gücünü ortaya koyarlar.

Bizdeki oluşmuş olan basit bir ortaklaşan eylem algısı, bağımsız yaşanan deney sel eylemle bizlerdeki zihni sürecin temeli olacaktırlar. Bir kişi av kovalıyor olsun. Kovalanan av az ilerde tamamen tesadüfle başka bir sürecin münferitliği olan başka bir insanla veya başka bir sürecin aslanı ile ya da yine başka bir sürecin kurt gibi engeli durumuyla karşılaşsın.

Bu durumda av yolunu ve yönünü saptırışla zikzaklar çizecektir. Bu zikzaklardan biri yine size doğru da olabilecektir. Av, kâh onun, kâh bunun önüne doğru yolunu sapıtması olan görsellileri komplike oluşla yansıtması avcıya ya da avcılara yaşantı (deneyim) olacaktı.

Bu kabil deneyimler, işitseli vs. türü duyumlar, duygu yansımaları olan münferit görseli durumlarınız; insan beyninde depolanmakla gelecekte önceden sipere girme ve önceden pusuya yatmanın o deney sahibi kişisinde pusu kurma ilhamını, düşünmesine neden olacaktı.


Beğen

Bayram KAYA 1
Kayıt Tarihi:12 Ekim 2015 Pazartesi 07:34:46

GÜÇ 4 YAZISI'NA YORUM YAP
"Güç 4" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.