Cahil cesur olur. Hz. Muhammed (S.a.v) [Paylaş]
E-mail: Şifre: Facebook ile bağlan Üye ol | Şifremi Unuttum
Türkiye Şiir Platformu
ANASAYFA ŞİİRLER Edebiyat Defteri YAZILAR Edebiyat Defteri FORUM Edebiyat Defteri ETKİNLİKLER Edebiyat Defteri NEDİR? Edebiyat Defteri Kitap KİTAP  Edebiyat Defteri Tv TİVİ Edebiyat Defteri Sesli Şiirler MÜZİK Edebiyat Defteri BLOG Edebiyat Defteri Atölyeler ATÖLYE  Edebiyat Defteri BİCÜMLE Edebiyat Defteri ARAMA Edebiyat Defteri İLETİŞİM

Dua Müminin Silahıdır

Dua Müminin Silahıdır

Kuran-ı Kerimde 19 harfli ayetler

Azizim; hiçbir konuda mümin çaresiz değildir.

<Dua müminin silahıdır.>
Müminin duasının kabul edileceğine dair Allah’ın (c.c) vaadi vardır. Ve Allah asla vaadinden dönmez.

Duam kabul olmaz demek küfürdür. Bilirsen Azizim;bu tertip inananlar için bir hazinedir.

Aşağıdaki ayetler, açıklanan amaçlar için, namazlardan sonra, maksadına uygun niyet edildikten ve üç kere salavat getirildikten sonra, sağ el sağ diz üzerine konularak, sağ el işaret parmağı depredilmek suretiyle (yukarı aşağı indirilip kaldırılarak-sürekli)19 kere okunur. Yahut sağ el sağ diz üzerinde tespih çekerek, epcet sayını bir gün içinde tamamlayacak şekilde kırk gün süreyle okunur. Beklenen netice(herhangi bir şekilde tecelli ettiğine dair bir haber) alınıncaya kadar veya 19 gün süreyle okunur. Her okumanın sonunda üç kere salavat getirilir. İki salavat arasına yerleştirilen duaların kabul edileceğine dair hadisi şerifler vardır..

Tecrübelerle sabittir ki biiznillah karşılığı mutlak olarak alınır.


Affı ilahiye mazhar olmak için okunacak ayetler:

Ve innî le ğaffârun li men tâbe ve âmene..
(ebcet hesabiyle okumak isteyenler için adedi (1998)
Ve kâne bil mü’mine rahiymâ (556)
Ğâfiriz zenbi ve kabilit tevbi (2643)


Tevbeye nail olmak ve kötülüklerden kurtulmak için;
Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm (929)
Rabbenasrif annâ azâbe cehennem (1616)
Rahmeti rabbike hayrun mimmâ yecmeûn (1940)

Haklı olduğunuz bir davayı kazanmak için:
Yühıkkul hakka bikelimâtihi ve yaktâ (950)
Fettah beynî ve beynehüm fethâ (1243)
Elhukmü lillahil aliyyil kebir (568)

Her çeşit hastalıktan şifa bulmak için;
E ve men kâne meyten fe ahyeynâhü (784)
İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfız (1467)

İstihare yapmak için;
İz yürîkehümüllahü fi menamik (1273)
İnnallahe kâne latıyfen habîrâ (1131)
Ve kânallahü bi külli şey’in alîmâ (657)

Düşmanlarını kendine dost yapmak
ve kendini sevdirmek için;
Neza’nâ mâ fî sudurihim min ğıllin (1774)

Herhangi bir imtihanı kazanmak,
iş ve ticarette ileri geçebilmek için;
Keyfe faddalnâ ba’dahüm alâ Ba’d . (2970)

Çocuğu olmayanlar için;
İnne rabbeke hüvel hallâkul alîm.(1227)
Fallâhü hüvel veliyyü ve hüve yuhyî (289)
Rabbüke yahlüku mâ yeşâü ve yahtâr (2532)
Hüvallahûl hâlkul bâriü (1084)

Düşmanından kurtulmak için;
İnne hızbellahi hümül müflihun (424)

İstemediği bir kişiyi kendisinden uzaklaştırmak için;
Kâle hâzâ firâku beyni ve beynek (1378)

Yangın söndürmek veya vücudun ateşini düşürmek için;
Yâ nâru kûnî berdan ve selâmâ. (693)

Sihir bozmak için;
Ve lâ yûflihus sâhiru haysü etâ..(1394)
Min şerrin neffâsâti fil ukad(1948)

Bekar olup ta evlenmek isteyenler için;
Kezâlike ve zevvecnahüm bi hûrin ıyn (1234)

Kabul-i dua için;
Ve kâle rabbikümüd’ûni estecip (1006)

Kısmetin açılması zafer ve galibiyet için;
İnnâ fetahnâ leke fethan mübinâ (1233)

Düşmanların şerrinden ve intikamından kurtulmak için,
Summün bükmün umyün fehüm lâ yerciûn.(807)
Summün bükmün umyün fe hüm lâ ya’kılûn (734)
Ve le hüm a’yünin lâ yübsırûne bihâ (609)
Ve le hüm âzânün lâ yesmeûne bihâ (1018)

İş, memuriyet, makam ve mülk sahibi olmak için;
Allahü yü’tî mülkehû men yeşâ (990)
Malikel mulki tü’til mülke (1150)
Lehüm dârüs selâmi ınde rabbihim (813)

Fakirlikten kurtulmak, servet ve ikbale nail olmak için;
Ve terzüku men teşâü bi ğayri hısab (2788)
I’lemû ennallahe ğaniyyün hamîd (1387)
Tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ (3197)
Fadlen min rabbike zâlike hüvel fevzü (2108)
Ve a’tednâ lehâ rizkan kerimâ (1147)

İlim ve teknolojide inkişafa nail olmak için;
Yüallimühümül kitâbe vel hikmete (1154)
Kale innemel ılmü ındellah (584)
Fil erdı âyâtün lil mûkınîn (1850)
Ve fi enfisüküm e fe lâ tüpsırûn (1207)

Kuraklık ve kıtlıktan halas olmak için;
Ellezi enzele mines semâi mââ (1094)

Her işte Cenab-ı Hakk’ın yardımın istemek için;
İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn (836)
Allâhü bin nâsi le raüfün rahiym (785)
Nı’mel mevla ve nı’men nasıyr (824)
Mâ kâne lehüm minallahi min vâk (540)
Ve kâne zâlike alellahi yesîrâ (1284)
Se yec’alüllahü ba’de usrin yusrâ (916)
Asâ rabbünâ en yübdilenâ hayrâ (1352)

İstikamet sahibi, kararlı ve isabetli görüş sahibi olmak için;
İhdinas surâtal müstakıym (1073)
Sırâtellezine en’amte aleyhim (1087)
Men yehdillahü fe hüvel mühtedi (756)
Allahü yectebî ileyhi men yeşâ (936)
Ellezî feteranî fe innehû se yehdîn (1365)

Düşmanlarına karşı galip gelmek için;
İnnellâhe alâ nasrihim le kadîr.(856)
Hasbünâllahü ve ni’mel vekil (450)
İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn (1299)
İnnellâhe kaviyyün şedîdül ıkâb (755)
Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûn (1585)
Anetil vücûhü lil hayyil kayyûm (836)
Necinî minel kavmiz zalimîn (1442)
Kâle rabbinsurnî alel kavm (1051)

Düşmanların kötülüklerini kendilerine döndürmek için;
Fe erselnâ aleyhümüt tûfan (754)
Ve innallâhe muhzil kâfirin (1172)
Ve ye’tihil mevtü min küllü mekân (1160)
Ve ğadibellâhü aleyhim ve leanehüm (2230)
İnnâ erselnâ ileyhim hâsibâ (552)
Yürselü aleykümâ şüvâzün min nâr (2019)
Eheznâhüm ahze azîzün muktedir (3536)
E lem yec’al keydehüm fî tadlîl (1623)
Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb (1432)

Her işinde Allah’ın yardımını temin etmek için;
Tevekkel alel azîzir rahiym (980)
**************************


İhtiyaca göre namazlardan sonra üç veya dokuz kere,zamanı olanlar için dilediği kadar,41 gün okunab bazı dualar aşağıya alınmıştır..özel istek yerine buradan faydalanılması dileğimizidr.08.Esma; İşlerin kötüye gittiği zamanda, Yahut ülke bütünlüğüne halel gelmesinden korkulduğunda okunur. okudu.

‘’Ya daimü fela fenae vela zavale li mülkühi ve bekaihi.’’


***********************************

11. Esma;
Kişide İzzetin, şerefin, heybet ve azametin tecellisi için okunur.

‘’Ya kebiru entellezi tehdil ukulü li vasfihi ve azametihi’’

********
12.Esama;
Kurana ve şeriata davet için okunur.

‘’Ya hadiyen nüfusü min külli insanin fi şeriatil Muhammedin min kitabullahi teala bi ilmihi ve hidayetihi ve izzetihi ve yeudühü ve yüadühü’’


********
14. Esama; Olumsuzlukların (ters giden talihin)sona ermesini sağlar.

‘’Ya kâfi el müvessia lima halaka min ataya fazlihi ve kudsihi’’15.Esama;

İnsanların hallerinin şeriata uygun hale gelmesi, huzur ve güvenin artması, hayır hasenat yapmalarında kolaylık, dualarının ve yaptıkları işlerin hakk nezdinde kabul olması için okunur.

Ya muciyb en nüfus emin külli insani fi şeriaten Muhammedin yeğmeli amelen salihan bi hayrihi ve hasenatihi bir rağbetihi ve bi efalel kabulihi.’’


Yine bir başka esma;

Ya kuddüs ettahirü min külli şekavetin vela külli fitnetin vela külli sefaletin fela yefutü Şey’ün yeudühü ve yüadühü min halkıhi.’’

Bir diğeri;

Ya daimül bakiye ve seideha ve gınaeha ve dulel ömre bi hayatiha ve bi kudretihi ve bekaihi ve izzihi ve veğdihi ve lutfihi ‘’


35.esma; Rahmet için okunur..

‘’Ya garibel muciyp fela yefutü şey’ün min rahmetihi ve enzelna minessemai maen tahuran bi lutfihi ve ihsanihi ‘’


36.Esma;
devlet otoritesini kurmak, adaleti sağlamak, vatandaşlarda sadakat, yasalara ve kurallara itaat sağlamak, fertlerin ve devletin emirlerinde adil vaadine sadık ve faal olması,dolayısıyle huzur ve güven ortamını tesis için okunur..

‘’Ya celilel mütekkebbiru an külli şey’in fel adlü emrühü vessıdku veğdihu’’37.Esma;
Müminlerin hayattan haz almalarını, geleceklerinden umutlu ve mutlu olmalarını sağlamak üzere okunur.

‘’Ya cemillel daimü yebliğul kemale külli şey’in saadetihü ve izzihü ve gıyasihü ve senaühü ve mecdihü’’


Etiketler:


AYSE 09  | AYŞE KARAN
15 Eylül 2011 Perşembe 09:40:02


ALLAH rzı olsun yine güzeldi açıklamanız
saygılarımla her daim


    [ Cevap yaz ]    

15 Eylül 2011 Perşembe 06:03:09


Sayın hocam,değerli kaleminiz yine faydalı bilgilere tercüman olmuş.
Dua mümin in silahıdır.
Yer gök dua ile ayakta ise; bizide ayakta tutan dua ve imandır.
Sayın hocam...bu güzel tesbi/hat lar tescilli ve haktır.
öyle olmasa tavsiye edilmez.Lakin benim acizane düşüncem şudurki ;
bir miğdeye hercins ilac doldurmamalı, tez zamanda mideyi bozar.
bukadartesbihat-ı uygulamaya kalkacak kulda zamanla aklın şaşar ve nefsin elinde temelli galebeye düşer.
Her derdin ilacı,bütün kapıların anahtarı en kestirme olanı kısaca ve kuran-ı-kerim/in özünce
FELAM ALLAHU LA İLAHE İLLALLAH
İLLA ALLAH
İLLA ALLAH ;Tesbihat-ı kafidir efendim..hayırlı,bereketli seherler hocam ..


    [ Cevap yaz ]    
Dua Müminin Silahıdır başlıklı yazıya eleştiri yazabilmeniz için üye olmalısınız.

Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.


Bilgi
Yayınlanma Tarihi:
15.09.2011 01:31:14
Toplam 2 yorum yapıldı
4561 çoğul gösterim
4133 tekil gösterim