necatidilek
30 㱮iri ve 107 yaz齭 kay齮l Takip Et

Yad齥lar齧dan 逐rendiklerimYA轆DIKLARIMDAN 中REND軰LER軲

Hayat, bir a餷ama sesiyle baar ve gidi㱮niz de a餷amayla olur. 輑kinde a餷ayan sizsinizdir. 輐icisinde ise ba⺧alar... 蔺te bu ikisi aras齨daki ser黺ene hayat diyoruz biz. Kimisi uzun ve sanc齦, kimisi k齭a ve tatl, kimisi ise yetti art齥 bu kadar diyecek kadar orta 㧐kerli. Ama ne olursa olsun sonu olan bir s黵e.

謞le 㧐yler bana geliyor ki insan齨 bazen ak齦 s齬 erdirmek m黰k黱 olmuyor. Kaz齥 yiye yiye hayat 鲳reniyoruz. Sonra ad齨a da tecr黚e diyoruz. Bizimle beraber gidiyor d鰎t bir yana. B齥齪 usanmadan anlat齳oruz bu tecr黚eleri. Ve pek 鏾klar da imrenerek dinliyor bunlar. 屈nk bo konuuyoruz, tecr黚eler g鰖 ard edilemeyecek kadar 鰊emli ayr齨t齦ard齬. Onlar g鰖 ard etmek yapt齧齴 hatalar tekrarlamam齴a neden olur. San齬齧 ayn hatalar yapmay hi鏱irimiz istemeyiz.

Yad齥lar齧齴 da bize bir 㧐yler 鲳retir bu hayatta. Peki ne mi 鲳rendim yad齥lar齧dan? Hayat, s黵prizlerle dolu bir yolculuktur. Her an her 㧐yle karlaan齴 pekala m黰k黱d黵. Bu da sizin s黵ekli haz齬l齥l olman齴 ger鏴餴ni g鰖ler 鰊黱e serer. Yoksa hayat齨 silleleri aras齨da ezilip gitmeniz an meselesidir. Belalar sa餫nak sa餫nak ya餫r bazen 黶t黰鼁e. B鰕le anlarda sakin olmak ve sakin kalmak her 㧐yden 鰊emlidir. 謋keye yenilmemek, akl齧齴 kullanmak 鰂keden daha ye餯ir. Bir s黵e sonra ortal齥 sakinle㱮nce demek istedi餴mi daha iyi anlam olacaks齨齴.

Hayat齨 zorluklar齨 yenebilmek i鏸n gl olman齴 rtt齬. G sizi ayakta tutar. Ufak t鰇ezlemeler olsa bile hemen aya餫 kalkar, yola devam edersiniz. Gs鼁 kalmak, gten dmek iyi de餴ldir. Sak齨 ola zay齠l齨齴 belli etmeyin insanlara. Bir bakms齨齴 etraf齨齴da toplanmt齬 t黰 鏰kallar. Kurt olmak, kurt kalmak gerekir. Tabi bu kolay de餴ldir. Bedel 鰀etir insana. Hatta bazen yaln齴la bile s黵黭ler insan. 屈nk gl黱黱 dostu oldu饀 gibi dman da 鏾ktur. Sizin dmenizi bekleyenler 鏾k uzakta de餴ldir unutmay齨.

Haliyle bu 鏴tin yolculu餫 yaln齴 devam etmeniz gerekecektir zaman zaman. Tabi bir di餰r nokta da s齬lar齨齴 uluorta a㱮kar etmemektir. 屈nk kim dost, kim dman belli de餴ldir hayatta. Herkes yerine g鰎e dost, yerine g鰎e dman olabilir. Bu ayr齨t齳 en iyi bilen ve en bilecek olan yine kendiniz olacaks齨齴. O y鼁den herkese g黺enmemeniz gerekti餴ni ama akl齨齴 kullanarak ama hatalar yaparak 鲳reneceksiniz. 逐renmemekte 齭rar edersiniz hayat齨 kaz齥lar齨 yemeye devam edece餴nizi de sak齨 unutmay齨.

Bir de ⺷ mesele var akl齧a tak齦an: Y鼁黱鼁e g黮en herkesi dost sanmay齨. 輓sanlar, 鰕le bir 㧐kle 㧐male b黵黱鼀orlar ki, 㧐ytan bile pabucunu ters giyer bunlardan 鰐黵. 輞i niyet, her zaman oldu饀 gibi bug黱 de suistimal edilmeye a琮k bir 㧐kilde beklemekte. Sizin ne kadar 鼁黮d黱鼁 veya 鼁黮ece餴niz hi 鰊emli de餴ldir onlar i鏸n. 謓emli olan sadece ve sadece insanlar齨 琮karlar齞齬. Kendi 琮karlar i鏸n anas齨 babas齨 harcayan insanlar sizi g鰖 kapal harcarlar. O y鼁den iyi niyetinize g黺enip yola 琮kmay齨.

Konu konuyu a琮yor, insan齨 akl齨a geliyor bir bir yad齥lar齨dan 鲳rendikleri. Oldum olas bir t黵l anlam veremedi餴m iyilik ve hakikat meselesi var. 輓sanlara iyilik ediyorsunuz, yeri geliyor kendinizden 鰀黱 verip ba tac ediyorsunuz. B鰕le yapt齨齴 zaman d黱yan齨 en tatl, en cana yak齨 ve sevilesi insan siz oluyorsunuz. Peki olaylara bir de tersten bakal齧. 輞ilik dedi餴niz 㧐ylerin art齥 son bulmas ve ger鏴klerle y鼁leeniz gerekiyor. Siz do餽ular hayk齬d齨齴, kendinizi geri 鏴ktiniz. Karn齴dakine de benden bu kadar yola yaln齴 devam edeceksin dediniz. Ne mi olur? Sizi d黱yan齨 en k鰐, en ac齧as齴 insan ilan ederler. Yetmez, g鰎d黭leri iyilikleri unutup hi o de餴lmi gibi ierine devam ederler. Her f齬satta da size nefretlerini kusarlar. Neden mi b鰕le dersiniz? 屈nk onlar齨 琮kar musluklar齨 kestiniz de ondan. 輞i ama onlar齨 琮kar, sizin zarar齨齴a oluyor. Olsun, siz yine k鰐黶黱鼁.

輓san ili⺧ilerinde ne yaz齥 ki ziyadesiyle yan齳or b鰕lesi durumlar. Sonu 鏾饀 zaman h黶ran, kafa a餽齭 ve can s齥齨t齭齾 Ne mi yapal齧? Herkese hak etti餴 kadar de餰r verelim. 輞ilik ad alt齨da kendimize zarar vermeyelim. Kim olursa olsun ie dostlu饀, arkada kart齬mayal齧. Ho, yapt齧齴 iyili餴 g鰎mezden gelip bizi k鰐 belleyenlerin dostlukla alakas yoktur ya zaten. Onlar olsa olsa 琮kar budalas齞齬. Bize dense bu 琮kar budalalar齨 iyi belleyip g鰖 a鐃齬mamak, bir de e dostla alveri yapmamak olmal齞齬. Yoksa her durumda can齧齴 s齥maya devam edece餴z, benden s鰕lemesi.

NECAT D軱EK


Be餰n

necatidilek
Kay齮 Tarihi:26 Ocak 2023 Per㧐mbe 20:12:28

YA轆D齂LAR齅DAN 中RENDIKLERIM YAZISI'NA YORUM YAP
"Yad齥lar齧dan 逐rendiklerim" ba齥l yaz ile ilgili
d黱celerinizi ve ele⺶irilerinizi di餰r okuyucular ile paylan.


YORUMLAR


Hen鼁 yorum yap齦mam.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.