ipekyolu
54 㱮iri ve 375 yaz齭 kay齮l Takip Et

中RETMENLERE SELAM
中RETMENLER G躈 KUTLU OLSUN
"Bir elinde tebe㱮r, di餰r elinde silgi
Hep yetiemiz i鏸n, yazars齨 鲳retmenim
Her g黱 her saat durmaz, sunars齨 farkl bilgi
Kaderimin yolunu , 鏸zersin 鲳retmenim.
Karanl齨 i鏸nde , ’mele’ yakan sensin
B黷黱 鏸鏴klerine, g鰖 gibi bakan sensin
Minicik beyinlere, ilimle akan sensin
Ceh鈒eti bilginle , ezersin 鲳retmenim. "
De餰rli ir A.Alev Akbo餫 , duyarl y黵e餴 ve ak齝 kalemiyle, t黰 鲳retmenler ad齨a 鏾cu饀nun 鲳retmenine b鰕le seslenmekte ve hepimizin duygular齨a terc黰an olmakta.
T黵kiye Cumhuriyetini bilim ve ak齦 ile k黮t黵 temelleri 鼁erinde kuran M.K.Atat黵k, 1923 y齦齨da Sirkeci Gar’ndan yurt d齨a g鰊derdi餴 鲳rencilere ⺷ telgraf 鏴kiyor :
" Sevgili 鲳renciler, sizleri bir k齰齦c齧 olarak yolluyorum, alevler olarak geri d鰊melisiniz."
"T黵k Milletinin asaletinden do餫n ve benim v點udumu dolduran y黭sek ve manevi bir kuvvet vard; i⺶e ben bu milli kuvvete, bu T黵k Milleti’ne g黺enerek i㧐 baad齧 " diyerek ilham kayna瘕 olarak T黵k Milleti’nin vicdan齨 g鰎en M. Kemal Atat黵k, emperyalizme, s鰉黵gecili餰 ve 鏰餯 olan her 㧐ye kar a鐃 savaarda 鰖g黵l黭 ve ba瘕ms齴l齥 yolunda e⺳iz bar齦ar sa餷amt齬.
En b鼀黭 bar齦ar齨dan birisi olan " HARF DEVR軲’ni " 1 Kas齧 1928 ’de ger鏴kle⺶iren, 24 Kas齧 1928 ’de " M軱LET MEKTEPLER BA MUALL軲L菪’N" kabul eden ATAT躌K, b黷黱 yurtta okuma- yazma seferberli餴 baatarak :
" OKUMA YAZMA’ YI HER YURTTA轆,KADINA, ERKE蠩; HAMMALA, SANDALCIYA 中RET軳軿. BUNU YURTSEVERL軰 諨EV B軱軳軿 diyen Atat黵k’黱, " Millet mektepleri ba 鲳retmenli餴’ ni" kabul etti餴 tarihi esas alan MEB, 24 Kas齧 1981 y齦齨dan itibaren , "中RETMENLER G躈" olarak 24 Kas齧 tarihini belirlemi⺶ir.
Daha 鰊ce , UNECO ve 軱O 鰎g黷lerinin 鰊erileri 鼁erine ,5 Ekim 1966 tarihinde "逐retmenlerin stat黶黱e ili⺧in tavsiye karar alan Birlei Milletler te⺧ilat, 5 Ekim 1994抎e 5 ekim tarihini "D躈YA 中RETMENLER G躈 " olarak il鈔 etmi⺶ir. 100 ’e yak齨 黮kede bu tarih, 揇黱ya 逐retmenler G黱鼣 olarak kutlanmaktad齬.
T黵kiye’de belirlenen 24 kas齧 逐retmenler g黱黱黱 Cumhuriyetimiz ve Atat黵k’le ilgili olarak 鰖el ve 鰖g黱 bir yeri ve anlam bulunmaktad齬.
Bu tarihin belirlenmesinde "Atat黵k’黱 Do饀munun 100. Y齦-1981" etkinlikleri 鏴r鏴vesinde, g鰎evlerim nedeniyle ,1981 y齦齨da Valilik sanat galerisinde, Ankara’da a鐃齧齴 揃ELGELERLE OKUMA- YAZMA SEFERBERL菪" sergisi etkili olmu ve bu tarihin belirlenmesinde , MEB ’da g鰎ev yapan 逐retmen General Osman G黱g鰎 Feyzo餷u ile birlikte g鰏terdi餴miz gayretler ayd齨lat齝, etkili ve 逐retmenler G黱鼟n黱 tarihi konusunda belirleyici olmu⺶ur.
D黱ya ve 黮kemiz i鏸n en 鰊emli ve 鰊celikli sorunlar aras齨da devaml yer alan okul- 鲳retmen- 鲳renci konular bu 鰊emli g黱lerde ve y齦 boyunca g黱demde tutulmal齞齬.En 黶t d鼁eyde tart齦mal, bilimsel ve teknolojik verilerden sonuna kadar yararlan齦mal齞齬. Uluslar齨 kaderi e餴tim ve 鲳retime s齥 s齥齳a ba餷齞齬. Bir yanda "D黱ya E餴tim Zirvesi" toplanmakta, dijital e餴tim tart齦makta, bir yanda k黵esel 齭齨ma ve ekolojik dengeler tart齦makta, bir yanda 2050 ’de d黱ya n黤usunun 9 milyara ulaca瘕 hesap edilmektedir.Her alanda bilimsel 鏰lmalara 鰊em verilmeli.
D黱ya 黮kelerinin e餴tim yar齨da, ak齦,bilim ve teknoloji temelini esas alarak 鏰lmal齳齴.Ulusal e餴tim ve 鲳retim, g黱l黭 琮karlara dayal ki㱮sel tercihlere b齬ak齦amayacak kadar ulusal ve evrensel boyutlara sahiptir.
"Aln齧齴da bilgilerden bir 鏴lenk /Nura do餽u can atan T黵k genciyiz,
Yer y鼁黱de yoktur olmaz T黵k’e denk /Korku bilmez soyumuz.
Candan a鐃齥 cehle kar bir sava /Ey bu yolda ant i鏴n gen arkada
逐ren 鲳ret hakk halka ,g黵le co/ Durma durma ko.
轪nl yurdum, her buca瘕n nla dolsun /Yurdum seni y點eltmeye antlar olsun."
T黵kiye’de 逐retmenler G黱 denince ilk akla gelen K鰕 Enstit黮eri olmaktad齬. E餴tim-鲳retim ve 鲳retmen kavram齳la b黷黱 y鰊leriyle b黷黱le㧐n k鰕 enstit黮eri,tamamen T黵kiye’ye 鰖g , i i鏸nde , teorik ve uygulamal olarak 黮kemizin ve ulusumuzun b黷黱 y鰊leriyle hem kalk齨mas齨 ve geliesini , hem de 揗arnda ifade edildi餴 鼁ere,demokrasi i鏸n 鏰餯a bir e餴tim sistemini k齭a s黵ede uygulama alan齨a ge鏸ren ve 鏾k bar齦 sonu鏻ar g鰎黮mesine ra餸en 17 Nisan 1940 ’da yurdun k齬sal d鰎t bir yan齨da 21 b鰈gede a琮lan ve 1954’de aceleyle ve iyi niyetten yoksun bir 㧐kilde k齭a s黵ede kapat齦an k鰕 enstit黮eri ,1308 kad齨, 15.943 erkek olmak 鼁ere toplam 17.251 k鰕 鲳retmeni yeti⺶irmi ve yurt genelinde bir yeni umudun, 齨, s鰊mez ayd齨l齨 ve 鏰餯a齨 kap齦ar齨 a鏼t齬. Mustafa Necati, H. li Y點el, 輘mail Hakk Tongu ba⺶a olmak 鼁ere bu alanda t黰 eme餴 ge鏴nleri, hasretle, 鰖lemle,rahmetle ve sayg齳la an齳oruz.
Eski k鰕 enstit黮erinden birisi olan Hasan O餷an K鰕 Enstit黶’n , b黷黱 uygulama alanlar , binalar, at鰈yeleri , ara ve gere鏻eri ile birlikte ,toplumsal kalk齨ma ve de餴㱮mi sa餷ayan 鏰餯a bir e餴tim kurumu 鰎ne餴 olarak E休T軲 M躗ES haline getirmeliyiz.Bu alanda at齦an ad齧lar齨 engellendi餴ni 鼁黱t鼀le g鰎mekteyiz.
Pazar鰎en K鰕 Enstit黶黱den mezun olduktan sonra do餯u饀 Bo餫zl齳an-O饀lcuk K鰕’ne 鲳retmen olarak gelen ve benimde i鏸nde bulundu饀m 鏾k say齞a k鰕 鏾cu饀nun istikbali i鏸n gl temeller atarak gelecekte en b鼀黭 sorumluluk mevkilerine y黭selen insanlar yeti⺶iren , kurdu饀 uygulama bah鏴si ve uygulad e餴timle MEB ile UNESCO taraf齨dan d黱yaca an齦an ve 鰎nek g鰏terilen 鏰lmalara , eserlere imzas齨 atan ve y齦lar 鰊ce hasta yata瘕nda eski 鲳rencileri ile ziyaretine gitti餴mizde " O饀lcuk K鰕’nde yeti⺶irdi餴 鲳rencilerinin, 黮ke y鰊etiminde en 黶t d鼁eyde sorumluluk mevkilerine geldiklerini ve bunlar aras齨dan, iki bakanlar kurulu olucak listeler yapt齨 " heyecanla, g鰖leri parlayarak ve gururla s鰕leyen, rahmetli Ba 逐retmenimiz Hamdi 躰al掿 ve birlikte 鏰lt 鲳retmenimiz Mehmet Ayy齦d齴掿 da rahmet ve minnetle an齳orum.
Ba 逐retmen Gazi Mustafa Kemal Atat黵k’ ve aram齴dan ayr齦an t黰 鲳retmenleri, rahmetle ve sayg齳la anarak selaml齳or ve 黮kemizin en b鼀黭 zenginlik kayna瘕 ve dayana瘕 olan e餴timli insan g點黱 ve Cumhuriyetimizin bek鏸leri fikri h黵, vicdan h黵 gen鏻i餴mizi yeti⺶iren t黰 鲳retmenlerin sorunlar齨齨 琏z黮mesi dileklerimle, 撝蠷ETMENLER G躈軖n kutlayarak, bar齦ar diliyorum.


Be餰n

ipekyolu
Kay齮 Tarihi:23 Kas齧 2021 Sal 12:50:10

中RETMENLERE SELAM YAZISI'NA YORUM YAP
"中RETMENLERE SELAM" ba齥l yaz ile ilgili
d黱celerinizi ve ele⺶irilerinizi di餰r okuyucular ile paylan.


YORUMLAR


Hen鼁 yorum yap齦mam.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak 莈rez Politikam齴 kabul etmi say齦齬s齨齴.