Osman Kl輒ran
22 iiri ve 11 yazs kaytl Takip Et

Rum ynetiminin avrupa birlii地e girmesi ve uluslar aras hukukun 輅nenmesi ( 1 )RUM YヨNETンMンNンN AVRUPA BンRLンミン誰E GンRMESン VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ヌンミNENMESン ( 1 )

Osman KILIヌKIRAN

Rumlar Kbrs Meselesi 銹zlmeden Avrupa Birlii地e mracaat ettiler ve girdiler.
Her devletin bir birlie mracaat etme hakk vardr, bu gayet normal bir haldir diye dnlebilir. Ama Kbrs稚a durum biraz farkldr. Fark yle zetleyebiliriz

i. Kbrs Cumhuriyeti Yklm ンki Kesimli ンki Blgeli ンki Devletli Kbrs Domutur

Kbrs Yunanistann bir par軋s yapmak isteyen Enosis yanls asker ve liderler se輅lmi cumhurbakan Makaros置 devirip devleti ele ge輅rip, 薦len Cumhuriyeti kurduklarn ilan ettiler. Bu yeni ynetim ama輙arna engel grdkleri Trkleri temizlemeye, kitle katliamlar yapmaya baladlar. Bu durum Trkiye ンngiltere Yunanistan arasnda yaplan Kbrs値a ilgili antlamalara aykr dt. Trkiye antlamalardan doan haklarn kullanarak Kbrs誕 mdahale etti. Sonra iki toplumun liderlerinin nclnde Kbrs稚aki Trler kuzeye Rumlar gneye tandlar. Kbrs iki toplumun istei ile iki blgeli hale geldi. Ardndan iki toplumda parlamentolarn kurdular, anayasalarn hazrladlar, devletlerini kurdular. Bylece Kbrs iki devletli hale geldi. Bu devletlerin birini dnya tanrken dierini pek 輟k lke tanmamaktadr. Artk Kbrs Cumhuriyeti Anayasas yrrlkte deildir. Kbrs Cumhuriyeti adl bir devlet yoktur. Rumlar ayn ismi kullansalarda bu hakikatleri deitirmez, ayn eyi ifade etmez. Ayn isimde baka bir devlet kurulmu olurlar. Bunu test etmek i輅n anayasalarna bakmak kafidir.
Hal byleyken, Rumlar Kbrs Cumhuriyeti olarak Avrupa birliine girmek i輅n mracaat ettiler. Halbuki devlet btn Kbrs temsil etmemektedir. Bu hakikati Rum devlet bakan Klerides yle ifade etmitir:
釘en sizin hkmetiniz olmadm, Kbrs稚aki Trkleri temsil etmediimi biliyorum. Ama btn dnya beni byle gryor. ( ) Dnya馳a dnp de 腺en Kbrsn meru (hukuki ) hkmeti deilim diyebilir miyim? ( KILIヌKIRAN Osman, Kbrs Meselesinin Tarih軻si ve ヌzm ンle ンlgili Ksa Bir Deneme, Boazi輅 ワniversitesi Ktphanesi, DS54.9 .K552011, sh. 30 )
Yani, Rumlar Kbrsn tm adna hareket etmektedir. Peki Avrupa Birlii (AB ) bunu nasl alglyor diye sorabilirsiniz. Avrupa Birlii地in Genilemeden Sorumlu Komiseri Gunter Verheugeh unlar sylyor:
釘urada esas sorun Gney Kbrs Rum Kesimi地in mi AB馳e girecei, yoksa a dann tmnn m girecei. Biz aday TEK BンR ワLKE OLARAK KABUL EDンYORUZ. Ben bu olaya ger軻k輅 bir adan bakmak istiyorum. ( www.habervitrini.com/ gundem/verheugeh-kibrisin-tamamini-abnin-geleceinde-dnyoruz/88800/ )
Kbrs Cumhuriyeti地in yklmadn, u an Kbrs稚a tek bir devletin mevcut olduunu varsayalm. O zaman Kbrs anayasas da yrrlkte olacaktr. ゙imdi 1960 Anayasas 軻r軻vesinde bu giriimi tahlil edelim.( X ) O zaman yine Kbrsn AB馳e bavurmas hukuki olmayacaktr.
Prof. Maurce Mendelson bu hususta u iddialarda bulunmaktadr :
敵aranti Anlamas地n 1. Ve 2. Maddesi Kbrs Cumhuriyeti地in AB yeliini hukuki adan engelliyor. ( ) Anlamann 1. Maddesi 銭brs Cumhuriyeti herhangi bir devletle hi軛ir ekilde ksmen veya bir btn olarak siyasi ve ekonomik birlie giremeyeceini taahht eder ( stlenir, szlenir ). Kbrs Cumhuriyeti bununla balantl olarak Ada地n herhangi bir dier devletle birlemesini dorudan veya dolayl olarak ger軻kletirmeyi tevik etmesi muhtemel her trl faaliyeti yasaklar eklin播edir. Prof. Mendelson buna bir de mecburiyet eklemektedir. Meldenson a gre 1960 Garanti Anlamas地n II. Maddesi uyarnca 塗er garantr lke de onay veren kadar Yunanistan ve ンngiltere地in Kbrsn AB馳e KATILIMINI ヨNLEMEK ワZERE VETO HAKKINI KULLANMAKTA hukuk asndan YワKワMLワ Ol芭aktadrlar.
1960 Anayasas地n 50. Maddesi de bu giriime engeldir. Zira bu madde iki toplumun liderine zel bir hak vermektedir. 50. Madde 鼎umhuriyetin Cumhurbakan (Rum) ve Yardmcsna (Trk), birlikte YA DA TEK BA゙LARINA, d politika, savunma ve gvenlik konularnda kullanabilecekleri VETO HAKKINI vermektedir. ( DEMンREL Havva, Trkiye地in Avrupa Birlii ワyelii ve Kbrs, Sleyman Demirel ワniversitesi Yksek Lisans Tezi, sh. 153 )
Trk taraf Rum kesiminin tek bana ye olmasna kar kmtr. Dolaysyla uluslar aras hukuk bir kez daha zedelenmitir.
TOBB bakan Rfat Hisarcklolu eer 1960 anlamas varsa ( ) ゙u anda uluslar aras hukuk asndan Avrupa Birlii ( AB ) su iliyor ( www.abgs.gov.tr/ a.g.m. ) demitir.
___________________________________________________________________________
( X ) : Cumhurbakan Klerides Kbrsn AB馳e girmesinin kendi hedefleri asndan ie yarayaca inancndadr. ンnsanlarn, mallarn, sermayenin serbest dolam sayesinde kuzeye yerleeceklerini sylyor. Buna da Avrupallarn 1960 anayasas ve garanti anlamasn tanmamalarnn salyaca dncesindedir. Deme yle :
鄭vrupa Birlii地e girildiinde, 1960 GARANTン ANLA゙MASI誰IN BンR AVRUPA ワLKESンNE KAR゙I PRATンKTE ン゙LEMEYECEミンNン, iki kesimlilik ve global mal mlk deiimi dahil Kbrs Trkleri地in olas bir Anlama ile elde edecekleri hak ve ger軻klerin AB normlarna gre ge軻rsiz addedileceini, tm Rum g輓enlerin Kuzey弾 geri dneceklerini ve bu sayede Yunanlln Kbrs稚a son hedefine ulamas olaca ( KARLUK Rdvan, Krm KKTC馳e ヨrnek Olabilir mi ? www. Bilgesam.org/incele/1619/-kirim-kktc馳e-rnek-olabilir-mi/#VPy&EHysVZk )

RUM YヨNETンMンNンN AVRUPA BンRLンミン誰E GンRMESン VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ヌンミNENMESン ( 2 )*

Osman KILIヌKIRAN
I

ii. ンki Toplumlu ンki Blgeli ンki Devletli Kbrsn AB ワyelii

Bugn Kbrs稚a 1960 anayasal devlet dzeni yoktur; dili, dini, kltr, tarihi, anayasalar vs. farkl iki ayr devlet vardr. Biri henz tannma formalitesini tamamlayamamtr. Peki Kbrs bu artlar altnda AB馳e ye olabilir mi ? ンki devlet birlikte mracaat eder, toplumlar da bunu kabullenirse olabilir. Ama iki devlet varken, birisi dieri yokmu gibi davranarak( X ) mracaat ederse, hukuki engellerin kaca gn gibi aikardr.
Havva馳a gre, 迭umlarn 1990 ylnda yapm olduklar bu mracaat, iki toplumun eit kurucu orta olduu Kbrs Cumhuriyeti adna yalnz kendi adlarna yapld i輅n hi軛ir hukuki ve ahlaki temele dayanmamaktadr. Uluslararas hukuk asndan byle bir mracaatn yaplabilmesi i輅n mterek iki toplumun onay gerekmektedir. ( DEMンREL Havva, Trkiye地in Avrupa Birlii地e ワyelii ve Kbrs Problemi, Sleyman Demirel ワniversitesi Yksek Lisans Tezi, Isparta, 2003, sh. 144 )
Devletler hukuki olarak tannmay Birlemi Milletler Tekilat Genel Kurulu, Gvenlik Konseyi onay ile garantilemektedirler. BM henz Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti地i (KKTC ) tanmam olsa da haklarnn olduunu da inkar etmemektedir. BM Genel Kurulu ve Gvenlik Konseyi bir belge yaynlamtr. Belgede u ifadeler yer almaktadr : Kbrs稚a iki taraf da temsil eden meru ( hukuki ) bir OTORンTE YOKTUR. KKTC地in ONAY VERMEDンミン ve tm ada adna yaplan bir MワRACAAT HUKUKEN GEヌERSンZDンR. ( KARLUK Rdvan, Krm KKTC馳e ヨrnek Olabilir mi ?, www.bilgesam.org/incele/1619/-kirim-kktc馳e-rnek-olabilir-mi/#VPy8EHysVZk)
Yine BM Gvenlik Konseyi 1988 ylnda, Kbrs誕 ksmen veya tamamen baka bir lkeyle birleme imkan vermeyecektir (1 Temmuz 1998 Trkiye) eklinde kesin bir karar vermitir.
Kbrs Rumlar ve Avrupallar devaml BM kararlarn Trkiye地in karsna karp duruyorlar. Acaba bu kararlarn ne anlama geldiini idrak edebiliyorlar m ?
AB地in nceki ismi Avrupa Topluluu ( AT ) antlamasnn 5. Maddesine bir hkm ko輩mulard. O karar da ; 鄭da壇a iki toplum arasnda hi軛ir ayrm yaplmayacak杯r eklindedir. Ama AB 澱u taahhd yerine getirmemi ve TEK
___________________________________________________________________________
( X ) : BM Genel Sekreteri Kofi Annan 2002 ylnda sunduu planda bugnk Kbrsn haritasn 輅zmi ve kurucu devletlerin snrlar anlamann par軋s olan haritadaki gibi olacaktr ( 13 Kasm 2002 Trkiye) demitir. BM Tekilat Genel Kurulu ve Gvenlik Konseyi defalarca Kbrsn yaklak % 29 爽nu Trklere veren kararlar almtr.

II

MUHATAP olarak Gney Kbrs Rum Ynetimi地i kabul etmitir. (DEMンREL Hav-
va, a.g.e., sh. 149 )
AB Komisyon Bakan Romano Prodi u vaadde bulunmutur :
鄭vrupa Birlii mktesabat ( i軻rii ), Kbrs稚a 銹zme engel olmayacaktr. ( TUNヌ Fersi, Perde Arkas Kbrs, 18 Kasm 2001 Hrriyet ) Yine AB yetkilileri
杜ktesabatmz BM anlamalarnn nne ge輓eyecektir ( a.g.m. ) szn ver - milerdir. Ama uygulamada hem BM Genel Kurulu hem de Gvenlik Konseyi kararlar dikkate alnmamtr. Avrupa Birlii dnem bakan ンngiltere Kbrs Cumhuriyeti地e 適brs Rum ynetimi ile eit siyasi rol 鍍annmas nerisinde bulunmutur ( KILIヌKIRAN Osman, a.g.e., sh. 32 ), ama Trk tarafndan onay alnmamtr.
AB bunun bilincinde deil midir? Bilincindedir. Zira, AB地in yrtme organ
(Bakanlar Kurulu) olan Avrupa Komisyonu, 鄭vrupal hukuk輹lardan bu konuda gr istemitir. Avrupal uzman hukuk輹lar hazrladklar raporda; 羨B Rumlar tam ye yapmakla uluslar aras hukuku 輅nemitir. Gney Kbrs Rum Kesimi地in yelik bavurusu yapmas bile uluslar aras hukuka aykrdr (YAZICIOミLU Yaar, Bitmeyen Hesap, Kripto Yay., Ankara, 2010, sh. 192 ) demilerdir. Gelecekte ortaya kacak problemleri tahmin ederek olsa gerek, Avrupa Birlii Dnem Bakan adaylarndan ンrlanda babakan John Brutoli Kbrs sorunu 銹zlmeden ada da sadece Rum kesiminin Avrupa Birlii地e kabul edilmesinin zor olacan ( 27 Ocak 1996 Cumhuriyet ) sylemitir.( X )
Avrupa Birlii bunca hukuki kaideyi 輅nemitir. Bunun hesab sorulmam veya verilmemitir. Trkiye bir kelime oyununa muhatabz imasyla tepki gstermi, buna karlkta AB aadaki anlamda bir aklama yapmtr. ( XX )
2006 ylnda 鄭B Konseyi地in alm olduu karar dorultusunda Trkiye地in Gney Kbrs Rum Ynetimi地i btn Kbrsn temsilcisi olarak grmedii馬i aklam 砺e bu nedenle 銭brs Cumhuriyeti eklinde 2004 ylnda AB yesi olan GKRY馳i (Gney Kbrs Rum Ynetimi地i ) bu ekilde tanmlad bahanesiyle , Trkiye地in 2005 ylnn Ekim aynda balayan mzakere srecini ksmen askya alm ve alt balkta mzakereleri a輓ama karar almtr. ( Kresel ve Blgesel Ynden Yaplanma Srecinde G輙 D Politika, GヨZEN R. USLU Nasuh KASIM Kemer EMンROミLU H. Ve dierleri, MワSンAD Yay., ンstanbul, 2014, sh. 29 )
osmani34ik@gmail.com
_________________________________________________________________________
( X ) : Kbrs稚aki 銹zmn neminin altn 輅zen AB Dnem Bakan Hans Van Mierla unlar sylemitir :
適brs稚a bir 銹zm olmadan hem NATO地un, hem de Avrupa Birlii地in genilemesi( ) ipotek altna alnaca婆. ( 20 Ocak 1997 Son ヌar )
( XX ) : 1960 ylnda kurulan " Kbrs Cumhuriyeti" Yunanllar ve Kbrsl Rumlar tarafndan yklmtr. Birlemi Milletler Tekilat toplumlar kuzey ve gneye yerletirmi iki kesimli iki toplumlu bir oluum yaanmtr. Kbrs Rumlar kendini 軋buk toparlam devlet ve hkmetlerini ayakta tutmay baarmlardr. Trkler devletlerini kurmular ama tannmasn salayamamlardr. Tannm bir devlet olmadklar i輅n BM Tekilat nezdinde 銹zlmemi bir sorun gibi durmaktadr. BM Genel Sekreterleri 銹zm nerilerinde bu ger軻kleri bildikleri halde yklm devletin ismini kullanmaya devam etmilerdir. ヨnerdikleri devletin adn "Kbrs Cumhuriyeti" deil de; "Birleik Trk - Rum Cumhuriyeti", "Rum - Trk Cumhuriyeti", "Kbrsllarn Devleti", "Kbrs Trk - Rum Devleti" gibi bir ifade se軻bilirler. Bylece bu husustaki kelime oyunlar, kafa kargaas sona erebilir.
* Bu 軋lma 禅rkiye Kbrs Haber gazetesinde Mays Haziran 2015 tarihli say- larnda yaynlanmtr.( turkiye-kktc@)


Been

Osman Kl輒ran
Kayt Tarihi:8 Temmuz 2015 ヌaramba 14:21:14

RUM YヨNETンMンNンN AVRUPA BンRLンミン誰E GンRMESン VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ヌンミNENMESン ( 1 ) YAZISI'NA YORUM YAP
" RUM YヨNETンMンNンN AVRUPA BンRLンミン誰E GンRMESン VE ULUSLAR ARASI HUKUKUN ヌンミNENMESン ( 1 ) " balkl yaz ile ilgili
dncelerinizi ve eletirilerinizi dier okuyucular ile paylan.


YORUMLAR


Henz yorum yaplmam.

Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayrca belirtilmedii srece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan iir ve yazlarn telif haklar air ve yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. Sitemiz hi bir ekilde k穩 amac gtmemektedir ve sitemizde yer alan tm materyaller yalnzca bilgilendirme ve eitim amacyla sunulmaktadr.

Sitemizde yer alan iirler, ykler ve dier eserlerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. Eserlerin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre su輻ur. Ayrca sitemiz Telif Haklar kanuna gre korunmaktadr. Herhangi bir zelliinin ksmende olsa kullanlmas ya da kopyalanmas su輻ur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak ヌerez Politikamz kabul etmi saylrsnz.