mehmet ali unsal
261 şiiri ve 120 yazısı kayıtlı Takip Et

Güzel konuşma ve ilkeleriGüzel Konuşma Ve ilkeleri

GÜZEL KONUŞMA VE İLKELERİ

Konuşma uzmanları güzel ve etkili konuşmanın on temel ilkesini belirli başlıklar halinde toplamışlardır.
Kuşkusuz bunlar donmuş,değişmez ilkeler değildir.Ancak bu ilkeleri yapacağımız bir konuşmayı kendi kendimize değerlendirme ,dinlediğimiz bir konuşmayı eliştirebilme açısından birer ölçüt olarak kullanabiliriz
Güzel ve etkili konuşmayı konuşabiliyor muyuz?...
Konuşma karşılıklı olarak gerçekleştirilen etkileşimsel bir süreç olduğuna göre güzel ve etkili bir konuşmanın nitelikleri üzerinde duran konuşma uzmanları da sürecin eksiksiz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakarlar.
Şöyle ki konuşma karşımızdakine yada karşımızdakilere bir yankı uyandırma ,onları etkileme işi olduğuna göre onlar üzerinde bunu yapabiliyor muyuz?Konuşmacı olarak beklentimiz gerçekleşmiş oluyor mu?
Bu ve bunlara benzer sorularla konuşmamızı değerlendirmek için öncelikle güzel ve etkili bir konuşmada bulunması gerekli nitelikleri ve olmazsa olmazları, bu tür konuşmaların dayandığı ilkeleri tanımamız gerekir.
Konuşma uzmanları, güzel ve etkili konuşmanın on temel ilkesini belirli başlıklar adı altında toplamışladır.kuşkusuz bunlar donmuş değişmez ilkeler değildir.Ancak bu ilkeleri yapacağımız bir konuşmayı kendi kendimize değerlendirme yaparsak bu şekilde açıklayabiliriz.
1):İyi bir konuşma yıkıcı değil, yapıcıdır.
İnsanları etkilemede önemli araçlardan biridir konuşma. Bu etkileme onların duygularını kamçılama ,yanlış yönlere yöneltme biçiminde olmamalıdır.İster halk yada bir topluluk önünde konuşalım ister arkadaş ,eş dost çevrelerinde konuşalım.
Onların (bizi dinleyenlerin ) inançlarını, değer yargılarını düşünmeliyiz,göz önünde bulundurmalıyız.
Bunları hiçe sayan veya yadırgayan (yadsıyan ) bir konuşma olumsuz tepkilere yol açar.Elbette ki her yapılan konuşmanın bir iletisi,verdiği mesajı vardır.Dinleyicilerimizi belli bir görüşe ,belli bir davranışa ulaştırmak (eriştirmek) isteriz.
2):İyi bir konuşma,ilginç ve değerli konuları kapsar. (içine alır)
Seçeceğimiz konu hem kendimiz için hem de dinleyicilerimiz için önemli ve ilginç olmalıdır.Açık bir gerçektir ki ilgi duymadığımız ve önemsemediğimiz konularda hakkında rahatça konuşamayız.Çünkü o konuları bilmemiz gerekir .Araştırmadan bilgi sahibi olamadan konuşulan her konu konuşmacının değerini düşürür.Aynı zamanda dinleyiciler konuşmacıyı dikkatle dinlemezler.Ama bunun tersini düşünürsek,konuşmacı konuşacağı konuya iyi bir şekilde hazırlanmış ve kendini kanıtlama da sıkıntı çekmiyorsa işte o zaman dinleyicilerine en güzel şekilde ustaca kanıtlamış ve konuşmasını ustaca sunum gerçekleştireceği bilinmelidir.Can kulağı ile dinlendiğini konuşmacıda dinleyicilerinin hal ve hareketlerinden hissededecektir.
Bilinmelidir ki üzerinde konuşabilececeğimiz konular sayısızdır.
Söz gelimi,günlük olaylar,yurt ve dünya olayları .iç ve dış sorunlar,hayaller umutlar,düşler ,korkular şüpheler gibi.Herkesin ilgisini üzerine çekebilecek konulardır.
İki kişi bile bir sohbet etse söz dünüp dolaşıp yukarıdaki saydığımız konulardan birine gelir.
3)İyi bir konuşma, Konuşmacının Kişiliği ile Bütünleşir:
Konuşmacının kişisel nitelikleri ile konuşma arasında sıkı bir etkileşim vardır.
Sözgelimi ,yalançılığı,ikiyüzlülüğü herkesçe bilinen birinin yalnçılığın kötülükleri üzerine ile ilgili bir yapacağı konuşma ,kimseyi inandırmaz.Mesala sigaranın zarlarını anlatıryorsa, ama anlatan konuşmacıda sigara içiyorsa ne kadar etkili olur bilinmelidir.
İşte bunun gibi bazı konular konuşmacı ile kişisel nitelikleri ile etkileştiği olur.
Burada böylesi olumsuz konumlara düşmemek için konuşmacı konusunu iyi seçmelidir.
Bunun gibi ,konuşmacı kişisel görüşü ile sözleri arasında da bir bağlantı kurmak ister dinleyici.Bu yönden ,konuşmacının inandırıcılığı bu yönden önemli etkenlerden biridir.
4)İyi bir konuşma, Belli Bir Amaca Yönelir.
Yalın olarak tanımlarsak amaç,dinleyiciler üzerinde konuşmacının bırakmak istediği etkidir.
Dinleyicilerimize neyi vermek istiyoruz? Onları neye ,hangi gerçeğe yönelteceğiz?
Konuşmamız süresinde bu soruları göz önünde tutmak zorundayız.Bir amaca yönelmeden yapacağımız bir konuşma,dağınık ,etkisiz kalacak ,dinleyicilerimizde
bir karşılık uyandırmayacaktır.
5)İyi bir konuşma ,Konuşmayı Etkileyen Etkenleri Çözümlereyerek oluşur.
Konuşmayı etkileyen etkenler şunlardır:Konu,dinleyici,ortamve konuşmacı.İyi bir konuşma yapabilmek için bu öğeleri ayrı ayrı bir bütün halinde değerlendirmeli,çözümlemeliyiz.
Üzerinde konuşacağımız konunun boyutları nelerdir? Dinleyicilerimiz yönünden önemi nedir? Kimler için konuşacağız? Konuşacağımız kişilerin toplumsal ,kültürel ,ekonomik durumları,yaş,cinsiyet özellikleri nelerdir? Nerede ne kadar süre ile konuşacağız.
6)İyi bir Konuşma,Sağlam Bir Konuşma Yöntemi Üzerine Kurulur.
Yöntemimizi ,amacımıza ve konuşma ögelerini değerlendirmemize göre seçeriz.
Genellikle konuşmalarda dört ana amaç ve bu amaçlara yönelik dört ana yöntem vardır. Tartışma ,savunma,öğretme ve duygulandırma.Amaçla yöntem arasındaki bağlantıyı kurmak Başarılı bir konuşmanın ön koşullarından biridir.
7)İyi bir konuşma, Dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplar:
Hani konuda olursa olsun ilgi ve dikkat dağıldığı zaman konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki iletişimde durur..İlgi ve dikkatin diri,canlı kalması da dinleyicilerimizi bilinçlendirmeye, meraklarını ayakta tutmamıza bağlıdır
Başka bir deyişle,onları bizi dinlemeğe ,söylediklerimıizi bizimle paylaşmalarını
sağlamaya bağlıdır. Buda öncelikle dinleyicilerimizi iyi tanımakla ,söylediklerimizle
Onların ilgileri arasındaki bağlantıyı kurmakla sağlanır.
8)İyi bir konuşma,Sağlam Bilgilere Dayanır:
Hangi konuyu seçersek seçelim,o konu üzerinde rahatça ,doğal bir biçimde konuşabilmemiz,konunun gerektirdiği bilgileri,araç ve gereçleri edinmemize bağlıdır.
Düşüncelerin dinleyicilere etkili ve eksiksiz biçimde aktarılması salt sözcüklerle,sözel simgelerle olmaz.Bunları konunun ve durumların gerektiği gereçlerlede somutlaştırmak gerekir.
Varsayalım ki köylerden kentlere göç olayı üzerine konuşuyoruz.
Kullanacağımız sayılar,resimler,daha çarpıcı daha etkili kılar konuşmamızı.l
9)İyi bir konuşma,Etkili bir ses Tonu,El Yüz Hareketleri Gerektirir.
Etkili ses tonuna dayanmayan ,el ve yüz hareketleri ile beslenip renklenmeyen bir konuşma ölü bir konuşmadır.
Sözcüklerin anlam ve duygu yüklü ,ses tonumuz ,el ve yüz hareketlerimizle zenginleşir.İnsan sesinin değişik biçimler ,boyutlar kazanması yönünden oldukça geniş olanakları vardır.
Bu olanaklardan yararlanarak iletmek istediğimiz düşünce ve duyguları canlı kılabiliriz.
Başka bir deyişle sözü,göze ve kulağa daha iyi iletebiliriz.Bu konuşmamızın değerini ve başarısını artırır.
10)İyi bir konuşma,Canlı Bir Dil ,Hareketli Bir Üslup gerektirir:
Konuşma geniş anlamda sözlü bir iletişim biçimidir.Böyle olunca temel aracı sözcüklerdir.Canlı,diri ve amacımıza uygun sözcükleri seçme,bunları cümle içinde yerli yerine yerleştirme ,her birinin ses ve anlam hakkını vererek doğru söyleme konuşmamızın etkisini ve güzelliğini artırır.Kuracağımız cümlelerimiz içinde bu böyledir.Kısa ,yoğun hareketli cümleler kurma,bunlar arasındaki geçişleri doğal bir biçimde sağlama,anlatışımızı canlılaştırır.
Şöyle ki:Bu temel on ilke,güzel ve etkili konuşmanın belirleyici özellikleridir.Bu konuşmayı bu ilkelerin doğrultusunda değerlendirirsek onun başarısı üzerindeki bir sonuca ulaşabiliriz.Öyleyse bu ilkeleri kendi konuşmalarımızda uygulamak gerekir.
Uygulamaya çalışırken ,bunlara ne ölçüde uyup uymadığımızı araştırmak ,konuşmamızı geliştirmenin ilk adımlarındandır.Ne var ki saptanan bu on temel ilke,güzel ve etkili konuşmanın önemli temel noktalarıdır.Bunlar kendi içlerinde de bir takım temel noktaları içermektedir.Amacımızı saptama ,amacımıza göre konuşma türleri ve yöntemleri ,konuşmanın gerektirdiği bilgi ve verilerin toplanması,konuşmanın düzenlenmesi (planlanması;konuşmanın sunuluşunu kapsayan ) sunma bedensel davranışlar ,sesin idaresi,konuşmada seçilecek dil ve anlatım özellikleri….gibi.Görülüyor ki konuşmada bir sanattır.Bu sanatın uzun deneyimler sonucu elde edilen ilkelerini kurallarını tanır,bunları bilinçle uygularsak konuşmamızı geliştiririz.

Hazırlayan :Mehmet Ali Ünsal
Kaynak :diksiyon org ,play store ve bazı internet siteleri.

Resim: (Mehmet Ali ünsal ve pozantı Bld Bşk Mustafa Çay Bey) Bld Bşk Mustafa Çay Bey’den M.Ali Ünsal’ın Bilgisayar sertifikasını alırken görülüyor.

Beğen

mehmet ali unsal
Kayıt Tarihi:21 Şubat 2015 Cumartesi 12:25:45

GÜZEL KONUŞMA VE ILKELERI YAZISI'NA YORUM YAP
"Güzel Konuşma Ve ilkeleri" başlıklı yazı ile ilgili
düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi diğer okuyucular ile paylaşın.


YORUMLAR
zakir
8 Temmuz 2015 Çarşamba 17:52:08
İstifade olunacak şümullü ve emek ürünü bir yazı. Tebrik ediyorum yürekten. Verimli çalışmalarınız daim olsun.

Cevap Yaz
Ozan İhlasi (Bekir Akbulu
8 Temmuz 2015 Çarşamba 04:40:37
kaleminize sağlık güzel yazınızı kutlarım hocam saygılar selamlar

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


mehmet ali unsal Yazının sahibi 8 Temmuz 2015 Çarşamba 10:11:26
Değerli ziyaretiniz bana verilen bir onurdur teşekkürler
slm
saygılarımla

Okuduğunuz yorum yazar tarafından etkili yorum olarak seçilmiştir.
Yeganem
29 Mart 2015 Pazar 20:54:36
Güzeldi verdiğiniz bilgiler.Güzel konuşma aynı zamanda kendisine saygısı olandır saygısı yoksa kendisine karşıda ki konuşurken ne konuşur anlamaz bile.Cismen ordadır fikren başka yerlerdedir.Ya da keser hoşnutsuzlğunu bildirir.Güler yüz tatlı söz her zaman etkilidir sanırım.Güzeldi konusu.Selam ve dua ile kardeşim.

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


mehmet ali unsal Yazının sahibi 7 Nisan 2015 Salı 09:43:32
Değerli hocamın ziyareti bana verilen bir onurdur
hoşgeldiniz selam ve saygılarımla
AZAP
19 Mart 2015 Perşembe 10:41:15
verdiğin bilgi için çok teşekkürler dost kal esenlikte...

1 cevap yazılmış Cevap Yaz


mehmet ali unsal Yazının sahibi 19 Mart 2015 Perşembe 12:33:37
Değerli ziyaretinize ve yorumunuza teşekkürler hocam selam ve saygılarımla
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan şiir ve yazıların telif hakları şair ve yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Sitemizde yer alan şiirler, öyküler ve diğer eserlerin telif hakları yazarların kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Ayrıca sitemiz Telif Hakları kanuna göre korunmaktadır. Herhangi bir özelliğinin kısmende olsa kullanılması ya da kopyalanması suçtur.
Edebiyatdefteri.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.