躖EL軰 G軷蒉 躖E OL
Anasayfa 辤irler Forum Etkinlikler Kitap Nedir? Bic黰le Tv M鼁ik At鰈ye Arama Blog 輑eti㱮m Yaz齦ar
Giri Yap 躽e Ol
謓emli olan insanlar, di餰r herkesin 鰊emli oldu饀nun da en 鏾k fark齨da olanlard齬. Robert Zend Payla
ANASAYFA
ETK軳L軰LER
NED軷?
T軻
BLOG
B軨躆LE
AT諰YE
ARAMA

辵 hayattan neler 鲳rendik

AL RIZA SOYASLAN
285 Yaz齭 Kay齮l


辵 hayattan neler 鲳rendik
轚 HAYATTAN NELER 中REND軰
Jackson Brown扆n 撧u Hayatta Neler 逐rendik Neler" adl kitap琮瘕ndan:
1- Kendimi ne㧐lendirmek istedi餴m zaman en iyi yolun ba⺧a birini ne㧐lendirmeye 鏰lmak oldu饀nu 鲳rendim.
Yorumum: En g鼁el insan kars齨daki insan齨 mutlulu饀nu g鰊黮den paylabilendir.
2- Bir bebe餴n evlilik sorunlar齨 琏zemeyece餴ni 鲳rendim.
Yorumum: Bebe餴n bak齧 zor bir s黵e oldu饀 i鏸n eer aras齨da yeni bir tartma s黵ecinin baang齝齞齬. Evlilik sorunlar da varsa o evlili餴 琏pe at齨.
3- Bir tartmay tatl齳a ba餷amadan yata餫 gidilmemesi gerekti餴ni 鲳rendim.
Yorumum: Sorunlar 琏zmeden konuyu kapatmak gelece餰 f齬t齨alar tayabilir.
4- 蔺yerinde romantik ili⺧iler aranmamas gerekti餴ni 鲳rendim.
Yorumum: 蔺 arkada, e kadar yak齨d齬 insana. 蔺 ahengini bozacak durumlardan uzak durmak en huzurlu olan olsa gerek.
5- 輓san齨 kendisinden daha sorunlu birisiyle evlenmemesi gerekti餴ni 鲳rendim.
Yorumum: Davul bile dengi dengine 鏰lar. Nas齦 boyu, soyu, ya birbirine denk olmas gerekse 鏸ftlerin sorunlar da  a瘕 be yukar benzer olmal齞齬.
6- 莂lt齬d齧齴 insanlara iyi davrand齧齴da, onlar齨 da mteriye iyi davrand齥lar齨 鲳rendim.
Yorumum: 蔺veren iisinin g鰊l黱 ho⺪ut etti餴 s黵ece kendisi de kazan齬, rabbim de raz olur, bereket verir o i㧐.
7- Bir toplant齞a zek鈓 ya da sohbetimi g鰏termek konusunda tercih yapmak gerekti餴nde sohbeti se鏼enin daha iyi olaca瘕n 鲳rendim.
Yorumum: 輓san kab齨da ne varsa onu dar齳a s齴d齬齬 der atalar齧齴. Sohbet vererek insanlara ilim tebli etmek, karanla fener yakmak gibidir.
8- 輓sanlara iyi davranman齨 hi鏱ir maliyeti olmad齨 鲳rendim.
Yorumum: 輓sanlara selam vermek, tatl dil g鰏termek bile insan齨 g鰊l黱 齭齮齬.
9- Ger鏴kten yamaya baamak i鏸n emeklilik beklenirse, 鏾k uzun bir s黵e beklenilmi olunaca瘕n 鲳rendim.
Yorumum: 輓san齨 emeklisi olmaz Ki bir sonraki nefesi al齪 vermeye garantisi yoktur insan齨. Emekli de olsa bo gezemez insan.
« 謓ceki Yaz     |      Sonraki Yaz »


"轚 HAYATTAN NELER 中REND軰" i鏴ri餴ni
okumaya devam etmek i鏸n 點retsiz 鼀e ol


Edebiyat Defteri'ne zaten 鼀e misin? 躽elik Giri㱮 Yap


En 莖k Okunan Yaz齦ar
MESELE K諴R躖 GE荕EK DE休L
Mesele k鰌r鼀 ge鏼ek de餴l
AL RIZA SOYASLAN
589 0
Facebook Paylamlar
Facebook paylamlar
AL RIZA SOYASLAN
527 1
FARKINDA OLMADI蠭MIZ MUTLULUKLAR
Fark齨da olmad齧齴 mutluluklar
AL RIZA SOYASLAN
503 1
A轎RI KOKU S躌躈MEK
Ar koku s黵黱mek
AL RIZA SOYASLAN
484 0
SAVA MA蠨URU MASUM 荗CUKLAR
Sava ma餯uru masum 鏾cuklar
AL RIZA SOYASLAN
431 0
Son Ekledi餴 Yaz齦ar
D諲苻 OLMAYAN 諲YARGILAR
D鰊 olmayan 鰊yarg齦ar
AL RIZA SOYASLAN
57 0
S軾ASETTE G諶EVE TAL軵 OLMAK
Siyasette g鰎eve talip olmak
AL RIZA SOYASLAN
65 0
KALB軳 KADAR TEM軿 BU SAYFAYI
Kalbin kadar temiz bu sayfay齾
AL RIZA SOYASLAN
170 0
D諲苻 OLMAYAN 諲YARGILAR
D鰊 olmayan 鰊yarg齦ar
AL RIZA SOYASLAN
123 0
YA轆SIN! ENGELL 荗CU蠻M VAR
Yas齨! engelli 鏾cu饀m var
AL RIZA SOYASLAN
86 0
Edebiyatdefteri.com, 2016. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakk, aksi ayr齝a belirtilmedi餴 s黵ece Edebiyatdefteri.com'a aittir. Sitemizde yer alan 㱮ir ve yaz齦ar齨 telif haklar ir ve yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Sitemiz hi bir 㧐kilde k鈘 amac g黷memektedir ve sitemizde yer alan t黰 materyaller yaln齴ca bilgilendirme ve e餴tim amac齳la sunulmaktad齬.

Sitemizde yer alan 㱮irler, 鰕k黮er ve di餰r eserlerin telif haklar yazarlar齨 kendilerine veya yetki verdikleri ki㱮lere aittir. Eserlerin izin al齨madan kopyalanmas ve kullan齦mas 5846 say齦 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas齨a g鰎e su鐃ur. Ayr齝a sitemiz Telif Haklar kanuna g鰎e korunmaktad齬. Herhangi bir 鰖elli餴nin k齭mende olsa kullan齦mas ya da kopyalanmas su鐃ur.